Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. > Uchwała Nr XII/86/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503768
  Uchwała Nr XII/86/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 

Uchwaa Nr XII/86/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2011r.


w sprawie: zmiany uchway Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.), art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2009r., nr 157, poz.1240 z p. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach ( DZ.U. z 2001r. Nr 120, poz.1300 z p. zm.)


Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011 r w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu dokonuje si nastpujcych zmian:

 1. Par.2 otrzymuje brzmienie:

Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanego deficytu budetowego w 2011 roku oraz w 2012 roku zwizanego m.in z realizacj inwestycji nastpujcych inwestycji:

 1. Ptla uawska – rozwj turystyki wodnej. Etap I. Budowa przystani eglarskiej w Braniewie”

 2. Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy,

 3. Budow budynku socjalnego na ul. 9 Maja w Braniewie.

 4. Budowa ul. Botanicznej, ul. kowej i Placu Sybirakw w Braniewie z owietleniem oraz z odprowadzeniem wd deszczowych do istniejcej sieci deszczowej.

oraz innych inwestycji i zakupw inwestycyjnych ujtych w budecie 2011 roku i 2012 roku a take ze spat wczeniej zacignitych kredytw.

2. Par. 3 otrzymuje brzmienie:

Obligacje zostan wyemitowane w 2011 roku oraz w 2012 roku w seriach wedug poniszego harmonogramu:

 1. seria A na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 2. seria B na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 3. seria C na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 4. seria D na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 5. seria E na kwot 640 0000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 6. seria F na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 7. seria G na kwot 640 0000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 8. seria H na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2011r.

 9. seria I na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2012r.

 10. seria J na kwot 640 000 z nie pniej ni w dniu 31.12.2012r.”

3. Par. 6, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wykup obligacji bdzie nastpowa wedug ich wartoci nominalnej zgodnie z poniszym harmonogramem:

  1. obligacje serii A po upywie 4 lat od daty emisji

  2. obligacje serii B po upywie 5 lat od daty emisji

  3. obligacje serii C po upywie 6 lat od daty emisji

  4. obligacje serii D po upywie 7 lat od daty emisji

  5. obligacje serii E po upywie 8 lat od daty emisji

  6. obligacje serii F po upywie 9 lat od daty emisji

  7. obligacje serii G po upywie 10 lat od daty emisji

  8. obligacje serii H po upywie 11 lat od daty emisji

  9. obligacje serii I po upywie 11 lat od daty emisji

  10. obligacje serii J po upywie 12 lat od daty emisji”


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/86/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.12.2011, 14:13 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.