Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2011r. > Uchwała Nr XII/82/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji projektu pn. „Po nitce do kłębka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prioryt Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503773
  Uchwała Nr XII/89/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
  Uchwała Nr XII/90/11 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
  Uchwała Nr XII/91/11 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2011 – 2024.
  Uchwała Nr XII/92/11 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2012 r.
  UCHWAŁA NR XII/93/11 w sprawie ustalenia ceny biletów komunikacji miejskiej w Braniewie
  Uchwała Nr XII/94/11 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Braniewo

  Uchwała Nr XII/82/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji projektu pn. „Po nitce do kłębka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prioryt

 

Uchwaa Nr XII/82/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 20 grudnia 2011r

w sprawie przystpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji projektu pn. „Po nitce do kbka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach; Dziaanie 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty; Poddziaanie 9.1.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:

1.

Przyjmuje si do realizacji projekt pn. „Po nitce do kbka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach; Dziaanie 9.1. Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty; Poddziaanie 9.1.2. Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszanie rnic w jakoci usug edukacyjnych.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/82/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji projektu pn. „Po nitce do kłębka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Prioryt”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
29.12.2011, 14:01 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.