Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Inne > ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505903
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

 

Braniewo 22.12.2011r

WI.7013.39.2011.RNZAPROSZENIE DO SKADANIA OFERT

na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(art.4 p-kt 8 prawa zamwie publicznych)Urzd Miasta Braniewa zamierza przystpi do realizacji inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA BRANIEWA

- PLAC PISUDSKIEGO

- PLAC PRZY ULICY SIKORSKIEGO - ELBLSKIEJ


1. Zakres prac okrelonych ofert obejmuje w szczeglnoci:


1) roboty drogowe (cigi piesze)
2) roboty instalacyjne – kanalizacja burzowa, instalacja wody zimnej
3) roboty elektroenergetyczne dotyczce owietlenia terenu 
4) zagospodarowanie terenu

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje  projekt zagospodarowania terenu    opracowany w 2008 roku 
przez:mgr in.arch Piotra Zabieo i mgr in. arch Krzysztofa Klimka
2. Do obowizkw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczeglnoci naley: 1)Reprezentowanie Zamawiajcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnoci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budow, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2)Sprawdzanie jakoci wykonanych robt i wbudowanych wyrobw budowlanych, a w szczeglnoci
zapobieganie zastosowaniu wyrobw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
3)Sprawdzanie i odbir robt budowlanych ulegajcych zakryciu lub zanikajcych,uczestniczenie w
prbach i odbiorach technicznych instalacji,urzdze technicznych oraz udzia w czynnociach
odbioru gotowych obiektw budowlanych i przekazywanie ich do uytkowania.
4)Potwierdzenie faktycznie wykonanych robt oraz usunicia wad,a take,na danie Zamawiajcego,
kontrolowanie rozlicze budowy sporzdzonych przez wykonawc robt.

3. Wymagany termin penienia funkcji do: 31.07.2012r


4. Zamawiajcy wymaga aby penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego peniy osoby posiadajce uprawnienia w specjalnoci: drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

Do oferty naley doczy :

  1. wykaz osb, ktre bd peniy nadzr inwestorski z podaniem ich funkcji,

  2. kopi uprawnie osb wymienionych w wykazie z pkt.1.

5. Prosz o zoenie oferty na penienie w/w funkcji.


6. Ofert prosz zoy w zamknitej kopercie z napisem: ,,OFERTA – na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej miasta Braniewa.do dnia: 12.01.2011r na adres Urzd Miasta Braniewo, ul. Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.


7. Jedynym kryterium wyboru oferty bdzie cena.


8. O wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostan niezwocznie powiadomieni.

Dodatkowe informacje mona uzyska pod numerem telefonu 55 644 0109; 55 644 0133.Wytworzy:

Ryszard Niski

27.12.2011r.

 

 

 

Wyjanienie do Zaproszenia do skadania ofert


W zaproszeniu w pkt 6 okrelony jest termin zoenia oferty na dzie 12.01.2011r, a powinien by: 12.01.2012r

 

Wytworzy:
Ryszard Niski
09.01.2012r.

 

 

WI.7013.2.2012.RN

Braniewo 16.01.2012r


Informacja o wyborze ofertyZawiadamiam e w postpowaniu o udzielenie zamwienia na penienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego inwestycji: Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej Miasta Braniewa – Plac Pisudskiego, - Plac przy ulicy Sikorskiego-Elblskiej wpyno 5 ofert wg zestawienia j.n.

Wybrana zostaa oferta nr 2 firmy - ,,DROG – MAR” Marek Pieczyski ul. cznikowa 1/15; 14-500 Braniewo.

Ofert t uznano za najkorzystniejsz ze wzgldu na zaoferowan najnisz cen.Lp

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Ilo punktw

1

TRANSPROJEKT GDASKI Sp. z.o.o

ul. Partyzantw 72A; 80-254 Gdask-Wrzeszcz

83,3 pkt

2.

,,DROG-MAR" mgr in. Marek Pieczyski

ul. cznikowa 1/15; 14-500 Braniewo

100 pkt

3

P.U.B. ,,INSPEC" Sp. z.o.o

ul. Partyzantw 26; 10-526 Olsztyn

72,7 pkt

4

INWEST-BUD mgr in Mariusz Pirkowski

11-400 Ktrzyn; Nowa Wie Ktrzyska 10A

99,7 pkt

5

POI Sp. z.o.o.

ul. Kociuszki 5/1; 76-200 Supsk

66,7 pkt


Planowany termin podpisania umowy 26.01.2012r.


Wytworzy:

Ryszard Niski

16.01.2012r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
18.01.2012, 11:31 CETdodanie informacji o wyborze oferty
09.01.2012, 14:19 CETdodanie informacji: Wyjaśnienie do Zaproszenia do składania ofert
27.12.2011, 13:09 CETpoprawienie formatowania
27.12.2011, 13:07 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.