Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. > Uchwała NR XI/79/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na urządzenie publicznego parku rekreacyjno – wypoczynkowego, dla posiadającego osobowość prawną, nie będącego organizacją pożytku publicznego, stowarzyszenia dzi Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505027
  Uchwała NR XI/79/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na urządzenie publicznego parku rekreacyjno – wypoczynkowego, dla posiadającego osobowość prawną, nie będącego organizacją pożytku publicznego, stowarzyszenia dzi

 

Za. nr 10 do protokou nr XI/11 z sesji Rady Miejskiej

w Braniewie w dniu 22 listopada 2011 r.
Uchwaa NR XI/79/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie wyraenia zgody na oddanie w uyczenie, na urzdzenie publicznego parku rekreacyjno – wypoczynkowego, dla posiadajcego osobowo prawn, nie bdcego organizacj poytku publicznego, stowarzyszenia dziaajcego pod nazw Stowarzyszenie Nasze Braniewo NBR 2006, na okres 10 lat nieruchomoci stanowicej cz dziaki nr 50/5 w obrbie 10, pooonej w Braniewie, przy ul. Piaskowej.


Na podstawie przepisu art 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r., Nr 180, poz 1111., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 645 i poz. 675; z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113 ) Rada Miejska w Braniewie


1.


Wyraa zgod na uyczenie na okres 10 lat, na urzdzenie publicznego parku rekreacyjno - wypoczynkowego, dla posiadajcego osobowo prawn, nie bdcego organizacj poytku publicznego, Stowarzyszenia Nasze Braniewo NBR 2006, posiadajcego adres 14-500 Braniewo ul. witojaska 11, zarejestrowanego w Sdzie Rejonowym w Olsztynie VIII wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000284672, nieruchomoci pooonej w Braniewie przy ul. Piaskowej skadajcej si z gruntu, o powierzchni 6591 m 2, stanowicej cz dziaki nr 50/5 w obrbie 10, dla ktrej Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon KW numer EL1B/00021048/1, zaznaczonej w zaczniku graficznym, stanowicym zacznik do uchway;2.


Wykonanie uchway powierza Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała NR XI/79/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie, na urządzenie publicznego parku rekreacyjno – wypoczynkowego, dla posiadającego osobowość prawną, nie będącego organizacją pożytku publicznego, stowarzyszenia dzi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2011, 12:04 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.