Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. > Uchwała Nr XI/77/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503687
  Uchwała Nr XI/77/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.

 

Uchwaa Nr XI/77/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 listopada 2011 r.w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomoci.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), obwieszczenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2011 r. w sprawie grnych granic stawek kwotowych podatkw i opat lokalnych w 2012 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1Ustala si roczne stawki podatku od nieruchomoci:

  1. od gruntw:

a) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb

zakwalifikowania w ewidencji gruntw i budynkw

- od 1 m2 pow. 0,65 z

b) pod jeziorami, zajtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha pow. 3,23 z

c) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku

publicznego przez organizacje poytku publicznego

- od 1 m2 pow. 0,19 z

  1. od budynkw lub ich czci:

a) mieszkalnych - od 1 m2 pow. 0,54 z

b) zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej

- od 1 m2 pow. uytkowej 19,87 z

c) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiaem siewnym - od 1 m2 pow. uytkowej 8,55 z


d) zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadcze

zdrowotnych - od 1 m2 pow. uytkowej 4,25 z

e) pozostaych, w tym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez organizacje poytku publicznego

- garae - od 1m2 pow. uytkowej 6,84 z


- pozostae, w tym zajte na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku

publicznego przez organizacje poytku publicznego

- od 1 m2 pow. uytkowej 3,69 z

  1. od budowli 2 % ich wartoci2


Zwalnia si od podatku od nieruchomoci:

  1. budynki i budowle lub ich czci oraz grunty, ktre su wycznie do realizacji zada wasnych gminy w zakresie kultury i sportu,

  2. budynki, budowle lub ich czci oraz grunty zajte pod cmentarze, z wyjtkiem nieruchomoci lub ich czci zajtych na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.3


Traci moc uchwaa Nr XLII/257/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 padziernika 2010 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomoci.


4


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego i obowizuje od 1 stycznia 2012 r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/77/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2011, 12:00 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.