Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > XI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 listopada 2011r. > Uchwała Nr XI/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505028
  Uchwała Nr XI/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.

 

Uchwaa Nr XI/76/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 22 listopada 2011 r.


w sprawie zmiany uchway Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie okrelenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunkw i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwizku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40,poz. 230; z 2011 r. nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 6 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz komunikatu Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego z dnia 19 padziernika 2011 r. w sprawie redniej ceny skupu yta za okres pierwszych trzech kwartaw 2011 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 969) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje:


1

W uchwale Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie Nr okrelenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunkw i trybu zwolnienia z podatku rolnego (Dziennik Urzdowy Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego Nr 202, poz. 2678) 1 otrzymuje brzmienie:

'' 1. 1. Obnia si redni cen skupu yta okrelon w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada

1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z

pniejszymi zmianami) o kwot 42,44 z;

2. Przyjmuje si redni cen skupu yta w wysokoci 31,74 z za kwintal jako podstaw

podatku rolnego na terenie Gminy Miasta Braniewa w 2012 r. ''2


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego i obowizuje od 1 stycznia 2012 r.drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XI/76/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
16.12.2011, 11:58 CETwprowadzenie informacji

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.