Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Planowanie przestrzenne > Obwieszczenie P.P.6733.6.2011 Dzi jest 25.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6486265
  Obwieszczenie P.P.6733.6.2011

 

Braniewo, dnia 01.12.2011r.P.P.6733.6.2011
OBWIESZCZENIEZgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Z 2003 r. Nr 80, poz.717 z pˇ╝n. zmianami) oraz art. 61ž4 kodeksu postŕpowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pˇ╝n. zmianami)zawiadamiam


┐e w dniu 01.12.2011r., zako˝czone zosta│o postŕpowanie administracyjne i wszczŕte na wniosek Pana Marcina Gˇrskiego pracownika Biura Projektˇw VOLT s.c. dzia│aj▒cego z upowa┐nienia ENERGA OPERATOR S.A. i wydana zosta│a decyzja nr 03/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu po│o┐onego w Braniewie przy ul. Wiejskiej obejmuj▒cego dzia│ki geodezyjne nr 12/1 obrŕb 4, 21, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26 obrŕb 2.


Rodzaj inwestycji: budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV, nas│upowej stacji transformatorowej SN/nn oraz podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urz▒dzenia s│u┐▒ce do przesy│ania energii elektrycznej.
Materia│y w powy┐szej sprawie znajduj▒ siŕ do wgl▒du w siedzibie Urzŕdu Miasta Braniewa pok. nr 24 w godz. 8.00 do 14.00.

Od niniejszej decyzji s│u┐y stronie odwo│anie do Samorz▒dowego Kolegium Odwo│awczego w Elbl▒gu za poÂrednictwem Burmistrza Miasta Braniewa w terminie 14 dni od daty jej dorŕczenia.

Dorŕczenie uwa┐a siŕ za dokonane po up│ywie czternastu dni od dnia publicznego og│oszenia.

Wykona│ Norbert Szymorek dnia 01.12.2011r.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie P.P.6733.6.2011”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.12.2011, 19:38 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.