Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 kwietnia 2011r. > Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505141
  Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

 

Uchwaa Nr VII/43/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 19 kwietnia 2011r .w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie .

Na podstawie art . 18 ust 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz,1591 z p. zm./ oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego /t.j.z 2000r. Dz.U. Nr 98,poz.1071 z p. zm./, po rozpatrzeniu skargi Pana Ariela Szymaskiego zamieszkaego w Braniewie

Rada Miejska w Braniewie , uchwala co nastpuje;


1Uznaje si za bezzasadn skarg Nr 0r.1510.36.2011 z dnia 3.03.2011 wniesion przez Pana Ariela Szymaskiego do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu , przekazan wedug waciwoci do Rady Miejskiej w Braniewie , na dziaanie Dyrektora MOPS w Braniewie w przedmiocie nieprzestrzegania terminowoci przy wydawaniu decyzji administracyjnych .


2Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki

UZASADNIENIEdo Uchway Nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaalno Dyrektora Miejskiego Orodka Pomocy

Spoecznej w Braniewie w przedmiocie nieprzestrzegania terminowoci przy wydawaniu

decyzji administracyjnych .W dniu 3.03.2011roku Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu na mocy art.229 pkt 3 Kodeksu postpowania administracyjnego przekazao do Rady Miejskiej w Braniewie skarg Pana Ariela Szymaskiego.

Przedmiotem skargi jest nieprzestrzeganie przez Dyrektora MOPS w Braniewie terminowoci w wydawaniu decyzji administracyjnych.

W trakcie kontroli akt skarcego w sprawie udzielanej pomocy spoecznej nie stwierdzono nieprawidowoci w wydawaniu decyzji administracyjnych. Decyzje byy wydawane zgodnie z Kodeksem postpowania administracyjnego.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.07.2011, 03:22 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.