Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 kwietnia 2011r. > Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi Dzi jest 14.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6526241
  Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji w 2011 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój oraz
  Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie
  Uchwała Nr VII/44/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

  Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Za. nr 4 do protokou nr VII/11 z sesji Rady Miejskiej

w Braniewie w dniu 19 kwietnia 2011 r.
Uchwaa Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 19 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w realizacji zada z zakresu wsppracy z organizacjami pozarzdowymi .


Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.- o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) i art. 47 ust. 2 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z pn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1.

Gmina Miasto Braniewo udziela pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w zakresie realizacji zada dotyczcych wspdziaania z organizacjami pozarzdowymi.


2.

Przeznacza si z budetu Gminy Miasto Braniewo na 2011 rok kwot 3 600 z ( trzy tysice szeset zotych) w formie dotacji celowej dla Powiatu Braniewskiego.


3.

Upowania si Burmistrza Miasta Braniewa do zawarcia porozumienia z Samorzdem Powiatu Braniewskiego okrelajcego szczegowe zasady przekazania i rozliczania dotacji.


4.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


5.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w sposb zwyczajowo przyjty.

Uzasadnienie


Powysza uchwaa stanowi podstaw do przekazania Powiatowi rodkw na pomoc dla organizacji pozarzdowych dziaajcych w ramach Centrum Organizacji Pozarzdowych w Braniewie ktra wspiera swoj dziaalnoci nasze, miejskie organizacje.

Tak sam uchwa przyjto w zaszym roku.

rodki na ten cel s zabezpieczone w budecie Miasta na 2011 rok.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
01.07.2011, 03:05 CESTwprowadzenie informacji: Uchwała Nr VII/38/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu w realizacji zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.