Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > OGŁOSZENIE NR 1 /2011 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503714
  OGŁOSZENIE NR 1 /2011

 

OGOSZENIE NR 1 /2011

Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 kwietnia 2011r


Zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargw oraz rokowa za zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa ogasza


PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na dzieraw niej wymienionych nieruchomoci lokalowych


 1. Lokal przeznaczony na cele zespou odnowy biologicznej

Pooenie

Nr KW


Nr ewid. Dziaki

Powierzchnia uytkowa lokalu (m2)

Miesiczny czynsz za dzieraw – cena wywoawcza

(z)

Wadium

(z)

Postpienie

(z)

Okres dzierawy

Ul. kowa

EL1B/00015875

10/24

205,14 m2

2051,40 Brutto


200,00 z


100,00 z

Czas oznaczony:

5 lat


Warunki dzierawy:

 1. Przetarg na dzieraw zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zawartymi w XXIII raporcie Komisji Europejskiej nt. Polityki Konkurencji (zasada otwartoci, bezwarunkowoci, niedyskryminacyjnoci).

 2. Lokal przeznaczony do prowadzenia dziaalnoci zwizanej z odnowa biologiczn.

 3. Lokal skada si z pomieszcze:

Solarium z 1OM. Obsugi (19,34m2+11,94m2)

Gabinet masau z 1OM. Obsugi (17,30m2+10,69m2),

Siownia (92,17m2),

Komunikacja (35,72m2),

Szatnia/wc (18,02m2).

Wymienione funkcje musz by zapewnione zgodnie z zaoeniami. Istnieje moliwo wykorzystania tych pomieszcze dodatkowo do innych usug o podobnych charakterze, po wczeniejszym uzgodnieniu z inwestorem, tj. Urzdem Miasta.

 1. Wyposaenie poszczeglnych pomieszcze w niezbdny sprzt lee bdzie po stronie dzierawcy.

 2. Dzierawca moe prowadzi usugi o charakterze odnowy biologicznej finansowane w ramach NFZ

 3. Kontrola poprawnoci wykonanej umowy przez Dzierawc zajmowa si bdzie Urzd Miasta. Umowa zawiera bdzie klauzul kar umownych, w przypadku jej niepoprawnego wykonania. W sytuacji gdy Dzierawca bdzie si uchyla od realizacji zawartej umowy bd tez nie bdzie wywizywa si z naoonych na niego obowizkw, umowa zostanie rozwizana i rozpisany zostanie ponownie przetarg na dzieraw, a dotychczasowy dzierawca zostanie obciony stosowana kar.

 4. W obiektach wydzierawianych sugerowane zatrudnienie- co najmniej 6 osb(pene etaty), przez cay okres dzierawy. Istnieje moliwo przesuwania etatw pomidzy etatami kawiarni, pomieszcze odnowy biologicznej i pywalni, po uprzednim uzgodnieniu z Urzdem Miasta.

 5. Dzierawca pomieszcze zobowizuje si do wsppracy z Operatorem/Zarzdc caego obiektu w zakresie przestrzegania regulaminu obiektu, utrzymywania czystoci i rozlicze zwizanych z eksploatacj pomieszcze.

 6. W zwizku z tym, e budowa obiektu jest projektem wspfinansowanym z RPO Warmia i Mazury, Dzierawca ma obowizek udostpniania wszelkich dokumentw organom uprawnionym do kontroli tego projektu, w szczeglnoci do udokumentowania stanu zatrudnienia, rodzaju wiadczonych usug i iloci obsugiwanych klientw.

 7. Czynsz patny do 10-ego kadego miesica, zwikszany rocznie wedug stawek powikszonych o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych za rok poprzedni ogoszony przez Prezesa GUS 1. Lokal przeznaczony na cel kawiarnia/bar

Pooenie

Nr KW


Nr ewid. Dziaki

Pow. Uytkowa lokalu

(m2)

Miesiczny czynsz za dzieraw – cena wywoawcza

(z)

Wadium

(z)

Postpienie

(z)

Okres dzierawy

Ul. kowa

EL1B/00015875

10/24

216,38m2

3245,70 Brutto


300,00 z


150,00 z

Czas oznaczony:

5 lat


Warunki dzierawy:

 1. Przetarg na dzieraw zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami zawartymi w XXIII raporcie Komisji Europejskiej nt. Polityki Konkurencji (zasada otwartoci, bezwarunkowoci, niedyskryminacyjnoci).

 2. Lokal przeznaczony do prowadzenia kawiarni/baru.

 3. Lokal skada si z pomieszcze:

Bar 152,18 m2

Magazyn ywnoci 13,64 m2

Zmywalnia 7 m2

Przygotowalnia 27,18m2

Komunikacja 14,46 m2

Wc 4,92 m2

 1. Poszczeglne pomieszczenia s w peni wyposaone w sprzt i meble niezbdne do prowadzenia kawiarni/baru. Po okresie dzierawy wyposaenie bdzie musiao by zwrcone w stanie niepogorszonym.

 2. Wszelkie zmiany w charakterze prowadzenia dziaalnoci innej ni kawiarnia/bar s niedozwolone, moliwe jest rozszerzenie usug, ale po uprzednim uzgodnieniu z Urzdem Miasta

 3. Kontrola poprawnoci wykonanej umowy przez Dzierawc zajmowa si bdzie Urzd Miasta. Umowa zawiera bdzie klauzul kar umownych, w przypadku jej niepoprawnego wykonania. W sytuacji gdy Dzierawca bdzie si uchyla od realizacji zawartej umowy bd tez nie bdzie wywizywa si z naoonych na niego obowizkw, umowa zostanie rozwizana i rozpisany zostanie ponownie przetarg na dzieraw, a dotychczasowy dzierawca zostanie obciony stosowana kar.

 4. W obiektach wydzierawianych musi by zatrudnionych co najmniej 4 osb(pene etaty), przez cay kres dzierawy. Istnieje moliwo przesuwania etatw pomidzy etatami kawiarni, pomieszcze odnowy biologicznej i pywalni, po uprzednim uzgodnieniu z Urzdem Miasta.

 5. Dzierawca pomieszcze zobowizuje si do wsppracy z Operatorem/Zarzdc caego obiektu w zakresie przestrzegania regulaminu obiektu, utrzymywania czystoci i rozlicze zwizanych z eksploatacj pomieszcze.

 6. W zwizku z tym, e budowa obiektu jest projektem wspfinansowanym z RPO Warmia i Mazury, Dzierawca ma obowizek udostpniania wszelkich dokumentw organom uprawnionym do kontroli tego projektu, w szczeglnoci do udokumentowania stanu zatrudnienia, rodzaju wiadczonych usug i iloci obsugiwanych klientw.

 7. Czynsz patny do 10-ego kadego miesica, zwikszany rocznie wedug stawek powikszonych o rednioroczny wskanik wzrostu cen towarw i usug konsumpcyjnych za rok poprzedni ogoszony przez Prezesa GUS


Informacje o przetargu:

 1. Przetarg odbdzie si dnia 16 maja 2011 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzdu Miasta Braniewa /pokj nr 25/

 2. Wadium naley wpaci do dnia 11 maja 2011r. na rachunek bankowy Urzdu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za dat wniesienia wadium uwaa si dat jego wpywu na rachunek Urzdu.

 3. Wadium wpacone przez uczestnika, ktry przetarg wygra zalicza si na poczet pierwszego czynszu dzierawy. Pozostaym uczestnikom wadium zwraca si w cigu 3-ch dni od dnia rozstrzygnicia przetargu na konto przez nich podane( w pokoju nr 1).

 4. Uczestnik, ktry wygra przetarg zostanie powiadomiony o miejscu i dacie zawarcia umowy na dzieraw, najpniej w cigu 21 dni od daty rozstrzygnicia przetargu. Nie stawienie si w terminie i miejscu zawarcia umowy podanym w zawiadomieniu powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyym.

 5. Urzd Miasta zastrzega sobie prawo odwoania przetargu.

 6. Informacje na temat przetargu uzyska mona w pokoju nr 19 tut. Urzdu, Tel. 55 644 0109 

OGOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NR 1 /2011


Na podstawie 12 Rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargw oraz rokowa za zbycie nieruchomoci /Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108/ Burmistrz Miasta Braniewa informuje o wynikach pierwszego przetargu nieograniczonego nr 1/2011 ogoszonego na dzie 16 maja 2011r w Urzdzie Miasta, na dzieraw nieruchomoci lokalowych


I .Lokal przeznaczony na cele zespou odnowy biologicznej


Pooenie

Nr KW


Nr ewid. dziaki

Miesiczny czynsz za dzieraw – cena wywoawcza

(z)

Ul. kowa

EL1B/00015875

10/24

2051,40 Brutto

 • Wadium wpacia jedna osoba

 • Nikt nie przystpi do przetargu

 • Przetarg na ten lokal uniewaniono

II. Lokal przeznaczony na cel kawiarnia/bar

Pooenie

Nr KW


Nr ewid. dziaki

Miesiczny czynsz za dzieraw – cena wywoawcza

(z)

Ul. kowa

EL1B/00015875

10/24

3245,70 Brutto


 • Wadium wpaciy dwie osoby

 • Jedna osoba przystpia do przetargu

 • Przetarg wygraa: Warmia Boena Plauk za cen: 3400 z brutto miesicznego czynszu dzierawy
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „OGŁOSZENIE NR 1 /2011”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
30.05.2011, 14:40 CEST
30.05.2011, 14:39 CESTOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NR 1 /2011

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.