Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ,,Obsługę bankową Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych”. Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535255
  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ,,Obsługę bankową Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych”.

 

Braniewo 14.04.2011rO G O S Z E N I E

o zamwieniu publicznym na: ,,Obsuga bankowa Gminy Miasta Braniewa

oraz jej jednostek organizacyjnych”.1. Zamwienie obejmuje usugi:

  1. otwarcie i prowadzenie rachunku biecego Gminy Miasta Braniewa oraz rachunkw pomocniczych

  2. otwarcie i prowadzenie rachunkw jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa

  3. zapewnienie elektronicznego systemu obsugi bankowej

  4. realizacja zlece patniczych

  5. przyjmowanie wpat gotwkowych

  6. dokonywanie wypat gotwkowych

  7. przechowywanie depozytw

  8. wydawanie codziennie wycigw bankowych wraz z dokumentami rdowymi

  9. zapewnienie obsugi kasowej Urzdu Miasta w budynku Urzdu

  10. moliwo otwierania w trakcie trwania umowy rachunkw pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych

  11. uruchomienie linii kredytowej w rachunku biecym Gminy Miasta Braniewa- oprocentowanie kredytu w rachunku biecym obliczone w oparciu o stawk WIBOR dla 1 – miesicznych zotowych depozytw midzybankowych, powikszonej o sta mar banku.

  12. przyjmowanie rodkw pozostajcych na koniec dnia na rachunku podstawowym na lokaty jednodniowe oraz weekendowe

Oprocentowanie rodkw pieninych umieszczonych na lokatach krtkoterminowych obliczone w oparciu o stawk WIBID dla zotowych depozytw midzybankowych pomniejszon o sta mar banku (m):

- dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje si stop referencyjn WIBID T/N


2. Termin realizacji zadania: 01.10.2011r do 30.09.2016 r.


3. Adres strony internetowej na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl


4. Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Gmina Miasta Braniewa ul. T. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo; tel. 55/6440102; fax 55/2432928.


5. Pisemne oferty prosimy skada w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo pok. Nr 16 – sekretariat w terminie do dnia 17.05.2011r do godziny1230.6. Otwarcie ofert odbdzie si w Urzdzie Miasta Braniewa w sali konferencyjnej w dniu 17.05.2011 roku o godzinie 1300.

 

 

Braniewo, 09.05.2011r.
ODPOWIEDI NA ZAPYTANIA OFERENTW


 1. Prosimy o potwierdzenie, e Zamawiajcy zamierza realizowa wszystkie przelewy w formie elektronicznej poprzez system bankowoci elektronicznej. Przelewy w formie papierowej realizowane byyby jedynie w sytuacjach awaryjnych.

Odp.1 Zamawiajcy informuje, i w wikszoci przelewy realizowane s w formie elektronicznej.

Natomiast s stae przelewy w formie papierowej do ktrych nale przelewy wypaty

wynagrodze pracowniczych.


 1. Prosimy o wyraenie zgody na zastpienie czekw gotwkowych dyspozycjami wypaty skadanymi poprzez system bankowoci elektronicznej bdcymi powszechniej stosown form wypaty gotwkowej, wypata odbywaaby si za okazaniem dowodu osobistego. Wszystkie dane o transakcji wypaty gotwkowej (wolumen, ilo wypat, dane osoby wypacajcej, status transakcji itp.) bd na bieco dostpne w systemie bankowoci elektronicznej.

Odp. 2 Zamawiajcy nie wyraa zgody.


 1. Prosimy o wyraenie zgody na pobieranie wszystkich wycigw (historii rachunku) poprzez system bankowoci elektronicznej? Wycigi bankowe dostpne w systemie bankowoci elektronicznej wraz z elektronicznymi zacznikami zawieraj elementy wymagane przepisem art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowoci z uwzgldnieniem art. 21 ust. 1a, niezbdne do uznania wycigw elektronicznych za dowody ksigowe. Wycigi w formie papierowej realizowane byyby jedynie w sytuacji awarii systemu bankowoci elektronicznej


Odp. 3 Zamawiajcy nie wyraa zgody.


 1. Zgodnie z zapisami SIWZ oprocentowanie rodkw na rachunkach bankowych ma by wyznaczane w oparciu o stawk WIBID 1M. Saldo rodkw na rachunkach bankowych (a’viasta) charakteryzuje si codzienn zmiennoci i w zwizku z tym banki stosuj stawk WIBID O/N zmienn codziennie jako podstaw zmiennoci oprocentowania rodkw na rachunkach bankowych (a’vista). Prosimy wic o dokonanie zmiany okrelonej w SIWZ podstawy zmiennoci oprocentowania WIBID 1M na WIBID O/N zmienny codziennie, dla potrzeba porwnania ofert mona przyj poziom WIBID O/N z okrelonego przez Zamawiajcego dnia


Odp. 4 Zamawiajcy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ odnonie oprocentowania rachunkw bankowych, i nie dokona zmiany sugerowanej przez Pastwa Bank.

 1. Zgodnie z zapisami SIWZ Oprocentowanie lokat krtkoterminowych (jednodniowych i weekendowych) ma by wyznaczane w oparciu o stawk WIBID TN. Saldo rodkw na lokatach jednodniowych (overnight) charakteryzuje si codzienn zmiennoci i w zwizku z tym banki stosuj stawk WIBID O/N zmienn codziennie jako podstaw zmiennoci oprocentowania rodkw na lokatach jednodniowych/weekendowych. Prosimy wic o dokonanie zmiany okrelonej w SIWZ podstawy zmiennoci oprocentowania WIBID TN na WIBID O/N zmienny codziennie, dla potrzeba porwnania ofert mona przyj poziom WIBID O/N z okrelonego przez Zamawiajcego dnia.


Odp. 5 Zamawiajcy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SIWZ odnonie oprocentowania lokat krtkoterminowych i nie dokona zmiany sugerowanej przez Pastwa Bank.

 1. Prosimy o podanie redniomiesicznej liczby (w szt.) wpat realizowanych przez Zamawiajcego i jednostki organizacyjne w punkcie kasowym.

 2. Prosimy o podanie redniomiesicznej liczby (w szt.) wypat realizowanych przez Zamawiajcego i jednostki organizacyjne w punkcie kasowym.

 3. Prosimy o podanie redniomiesicznej wartoci (w PLN) wpat i wypat gotwkowych realizowanych przez Zamawiajcego i jednostki organizacyjne w punkcie kasowym.

 4. Prosimy o podanie redniomiesicznej liczby i wartoci wpat gotwkowych realizowanych przez osoby trzecie (wpaty podatkw, opat itp.)


Odp. 6,7,8,9 redniomiesiczna liczba wpat i wyp, zachowujc at gotwkowych jaki przeleww wynosi w szt. wynosi 3 100, natomiast rednimiesiczna warto w PLN wynosi 9 360 111 z.

 1. Prosimy o wyraenie zgody na realizacj wypat gotwkowych w bankomatach poprzez karty patnicze.


Odp. 10 Zamawiajcy nie wyraa zgody.


 1. Prosimy o podanie metrau pomieszczenia w siedzibie zamawiajcego przeznaczonego na punkt kasowy.


Odp. 11 Pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy w siedzibie zamawiajcego wynos 49 m2 1. Prosimy o potwierdzenie, ze w punkcie kasowym Wykonawca ma prowadzi jedno stanowisko kasowe.


Odp. 12 Zgodnie z SIWZ oferent zobowizuje si do obsugi kasowej w siedzibie zamawiajcego.

Ilo stanowisk w punkcie kasowym ley w gestii oferenta.

 1. Prosimy o potwierdzenie, e wybrany Wykonawca ma moliwo wiadczenia w punkcie kasowym w siedzibie Urzdu innych usug finansowych i okoo finansowych dla klientw (m.in. interesantw), pod warunkiem, e obsuga Zamawiajcego zwizana z przedmiotem niniejszego zamwienia bdzie realizowana w pierwszej kolejnoci.


Odp. 13 Zamawiajcy potwierdza moliwo wiadczenia innych usug zachowujc warunek proponowany przez oferenta.


 1. Jakie koszty ponis Zamawiajcy na obsug bankow w 2010 roku?


Odp. 14 Koszty obsugi bankowej ( w przyblieniu) w 2010 roku wyniosy 380 000,00 z.


 1. Prosimy o podanie informacji jakie lokaty i na jakie okres zakada zamawiajcy w roku 2010 i pierwszym kwartale 2011?


Odp. 15 W I kwartale 2011 roku - brak lokat. W I proczu 2010 roku lokaty od 1 000 000,00 do

2 000 000,00 , rednio na okres od 7 dni do 1-go miesica.


 1. Prosimy o podanie redniomiesicznego salda na wszystkich rachunkach Zamawiajcego i jednostek organizacyjnych w poszczeglnych miesicach 2010 i 2011 roku.


Odp. 16 redniomiesiczne saldo na wszystkich rachunkach w 2010 roku wynosi 2 129 024,00z ,

natomiast do miesica kwietnia 2011 wynosi 1 355 245,88 z

Prosimy o doprecyzowanie:

- czy obecnie prowadzony jest w siedzibie Zamawiajcego punkt kasowy? Jeeli tak, prosimy o informacj czy prowadzi go Zamawiajcy czy Bank?

- kiedy nastpuje wypowiedzenie umowy najmu lokalu przeznaczonego na punkt kasowy obecnemu najemcy oraz jaki jest okres wypowiedzenie tej umowy?

- kiedy Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu moe rozpocz prace adaptacyjne w pomieszczeniach udostpnionych na punkt kasowy?

17. Z uwagi na konieczno dostosowania punktu kasowego do obsugi m.in. pod wzgldem logistycznym, IT i procedur bezpieczestwa prosimy o wyraenie zgody na uruchomienie obsugi w punkcie kasowym w terminie 4 tygodni od dnia udostpnienia pomieszczenia przeznaczonego na punkt kasowy.


Odp. 17. W chwili obecnej punkt kasowy prowadzony jest przez obsugujcy Bank. Umowa najmu zawarta jest na czas okrelony tj. do dnia trwania obsugi kasowej. Ponadto stronom przysuguje prawo rozwizania umowy z zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia na koniec miesica kalendarzowego.

W przypadku uywania lokalu sprzecznie z postanowieniami umowy uyczajcy moe rozwiza umow w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Prace adaptacyjne wybrany wykonawca moe rozpocz niezwocznie po dokonanym wyborze. Zamawiajcy nie wyraa zgody na uruchomienie obsugi kasowej po 4 tygodniach.


 1. Prosimy o podanie ilu uytkownikw bdzie miao dostp do systemu bankowoci elektronicznej?


Odp. 18 Ilo uytkownikw- ok. 40


 1. Prosimy o wyraenie zgody na podpisanie z wybranym Wykonawc dodatkowej umowy/umw wynikajcych z wewntrznych procedur banku, regulujcych funkcjonowanie poszczeglnych produktw. Zapisy ww. umw bd zawieray zapisy SIWZ, oferty i istotnych postanowie umowy i nie bd z nimi sprzeczne.


Odp. 19 Zamawiajcy nie wyraa zgody.


 1. Prosimy o wyraenie zgody na powierzenie przez Wykonawc wykonania czci zamwienia (pojedynczych czynnoci) tj. konwojowanie gotwki z/do punktu kasowego, prowadzenie kasy w siedzibie Urzdu) podwykonawcom – wyspecjalizowanym w tym zakresie, posiadajcym licencje itp.


Odp. 20 Zamawiajcy nie wyraa zgody.


21 Czy zamawiajcy potwierdza, e planowana do zacignicia na rok 2011 kwota kredytu w rachunku biecym nie przekroczy 2.000.000,00 PLN?


Odp. 21 Zamawiajcy potwierdza wysoko planowanej kwoty kredytu na 2011 rok w wysokoci 2 000 000,00 z


 1. Prosimy o podanie kwoty kredytu w rachunku biecym planowanej do zacignicia w latach kolejnych obowizywania Umowy na „Obsug bankow Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych” tj po roku 2011.

Odp. 21 Planowana kwota kredytu w rachunku biecym w latach kolejnych wynosi 2 000 000,00 z


 1. Prosimy o informacj czy zamawiajcy wyraa zgod, aby ewentualne udzielenie kredytu w rachunku biecym w kolejnych latach obowizywania umowy tj od roku 2012 uzalenione byo kadorazowo od dokonania oceny sytuacji finansowej Gminy.Odp. 22 Zamawiajcy nie wyraa zgody.

24. Prosimy o przedstawienie nastpujcych sprawozda finansowych Gminy:

a) sprawozdania Rb-NDS za 12 miesicy roku 2008, 12 miesicy roku 2009, za kady z kwartaw roku 2010 tj I kwarta, II kwarta, III kwarta oraz IV kwarta 2010 oraz za I kwarta roku 2011

b) sprawozdania Rb-Z za 12 miesicy roku 2008, 12 miesicy roku 2009, za kady z kwartaw roku 2010 tj I kwarta, II kwarta, III kwarta oraz IV kwarta 2010 oraz za I kwarta roku 2011

c) sprawozdania Rb-27S za 12 miesicy roku 2008, 12 miesicy roku 2009, 12 miesicy roku 2010 oraz za I kwarta roku 2011

d) sprawozdania Rb-28S za 12 miesicy roku 2008, 12 miesicy roku 2009, 12 miesicy roku 2010 oraz za I kwarta roku 2011


Odp. 24 Sprawozdania zamieszczono poniej w formacie PDF.


25. Prosimy o przedstawienie wykazu zacignitych przez Gmin zobowiza o charakterze kredytowym (kredyty, poyczki, porczenia, gwarancje, umowy leasingowe, umowy factoringowe itp.) wraz z terminami ich spaty oraz kwotami do spaty przypadajcymi w kadym kolejnym roku budetowym.


Odp. 25 Zamawiajcy przedstawia zacignite przez Gmin zobowizania o charakterze kredytowym :

 • Kredyt do spaty na kwot 525 000,00 z splata do 31.12 2012 roku

 • Kredyt do spaty na kwot 325 500,00 z spata do 31.12.2011 roku

 • Obligacje – 16 100 000,00 z w tym terminy wykupu:

900 000,00 z rok 2011

600 000,00 z rok 2012

1 880 000,00 z rok 2013

2 080 000,00 z rok 2014

2 080 000,00 z rok 2015

2 080 000,00 z rok 2016

1 080 000,00 z rok 2017

1 080 000,00 z rok 2018

1 080 000,00 z rok 2019

1 080 000,00 z rok 2020

1 080 000,00 z rok 2021

1 080 000,00 z rok 2022


26. Prosimy o podanie informacji jak Zamawiajcy przewiduje form zabezpieczenia kredytu w rachunku biecym?


Odp.26 Zamawiajcy nie przewiduje adnej formy zabezpieczenia kredytu w rachunku biecym.

27. Prosimy o informacj, czy zamawiajcy wyraa zgod na podpisanie owiadczenia o poddaniu si egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe, stanowicego zacznik do umowy Kredytowej kredytu w rachunku biecym, do kwoty wynikajcej z wewntrznych przepisw Banku?


Odp. 27 Zamawiajcy wyraa zgod na podpisanie owiadczenia.


28. Prosimy o informacj, czy zamawiajcy ma zapewnione rda finansowania inwestycji planowanych do realizacji w roku 2011 i nastpnych ( umowy kredytowe, umowy o dotacje itp.)


Odp. 28 Zamawiajcy ma zapewnione rda finansowania inwestycji planowanych w 2011 roku.


29. Prosimy o podanie aktualnej stopy bezrobocia w Pastwa Gminie.


Odp. 29 Zamawiajcy ma moliwo podania informacji aktualnej stopy bezrobocia tylko odnonie

Powiatu Braniewskiego ktra wynosi 32,2 %.

30.Prosimy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budetu Gminy za rok 2010

dania.


Odp.30 Sprawozdanie z wykonania budetu miasta Braniewa za 2010 rok znajduje si na stronie:
http://bip.um-braniewo.iq.pl/index.php?n=1623

 

 

Braniewo 25.05.2011r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj usugi ,, Obsuga bankowa Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych”za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

 1. Braniewsko – Pascki Bank Spdzielczy Z/S w Pasku ul. Westerplatte 17; 14-400 Pask

UZASADNIENIE


Wpyna jedna oferta. Cena ofertowa zaproponowana przez oferenta mieci si w rodkach finansowych przeznaczonych przez Gmin Miasta Braniewa na ten cel.


W postpowaniu j.w zoono 1 ofert.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy


W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:


Oferta nr 1 – Braniewsko – Pascki Bank Spdzielczy Z/S w Pasku ul. Westerplatte 17; 14-400 Pask - 100 pkt.


Planowany termin podpisania umowy 03.06.2011r


 

lp.zacznik:
1Specyfikacja str. tytułowa.pdf
2SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA-2011-moja.pdf
3Załącznik nr 1 oferta-2011.pdf
4załącznik nr 2a.pdf
5załącznik 2b.pdf
6załącznik 2c.pdf
7Załącznik nr 3 - koszt biezącej obsługi rachunku- 2011.pdf
8Załącznik nr 4 - formuła oceny oferty 2011 doc.pdf
9sprawozdania 2008-2011.zip

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ,,Obsługę bankową Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych”.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
25.05.2011, 14:45 CESTwprowadzenie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.05.2011, 12:04 CESTwprowadzenie informacji - ODPOWIEDŹI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
15.04.2011, 13:38 CESTwprowadzenie informacji - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: ,,Obsługę bankową Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych”.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.