Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Zakład Budżetowy - Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny - Zdrowe Braniewo - Kryta Pływalnia w Braniewie > ogłoszenia > Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503822
  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

DYREKTOR ZAKADU BUDETOWEGO -

KOMPLEKS REKREACYJNO-REHABILITACYJNY

ZDROWE BRANIEWO - KRYTA PYWALNIA

W BRANIEWIE UL. KOWA

OGASZA NABR NA

STANOWISKO GWNEGO KSIGOWEGO ZAKADU

BUDETOWEGO

KOMPLEKSU REKREACYJNO-REHABILITACYJNEGO

ZDROWE BRANIEWO- KRYTA PYWALNIA

W BRANIEWIE


1. Wymagania niezbdne:

1/ spenienie jednego z poniszych warunkw:

a/ ukoczenie jednolitych ekonomicznych studiw magisterskich, ekonomicznych wyszych studiw zawodowych, uzupeniajcych ekonomicznych studiw magisterskich lub ekonomicznych studiw podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w ksigowoci

b/ ukoczenie redniej, policealnej lub pomaturalnej szkoy ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w ksigowoci,

c/ wpisanie do rejestru biegych rewidentw na podstawie odrbnych przepisw,

d/ posiadanie certyfikatu ksigowego uprawniajcego do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych albo wiadectwa kwalifikacyjnego uprawniajcego do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, wydane na podstawie odrbnych przepisw

2/ posiadanie penej zdolnoci do czynnoci prawnych oraz korzystanie w peni z praw publicznych,

3/ nie skazanie prawomocnym wyrokiem za przestpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego, przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwa skarbowe,

4/ obywatelstwo pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

5/ posiadanie znajomoci jzyka polskiego w mowie i pimie w zakresie koniecznym do wykonywania obowizkw gwnego ksigowego,

6/ nieposzlakowana opinia.2. Wymagania podane:

1/ dobra znajomo obsugi komputera,

2/ znajomo programw finansowo-ksigowych,

3/ znajomo przepisw o rachunkowoci oraz rachunkowoci jednostek sektora finansw publicznych, przepisw z zakresu finansw publicznych, samorzdu gminnego, prawa zamwie publicznych,

4/ dowiadczenie w pracy w jednostce samorzdu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansw publicznych3. Zakres zada wykonywanych na stanowisku:

1/prowadzenie rachunkowoci Kompleksu Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego – Zdrowe Braniewo – Kryta Pywalnia w Braniewie,

2/ wykonywanie dyspozycji rodkami pieninymi,

3/dokonywanie wstpnej kontroli:

a/ zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b/ kompletnoci i rzetelnoci dokumentw dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych,

3/ opracowywanie projektu budetu oraz nadzr nad jego realizacj,

4/ terminowe sporzdzanie sprawozda budetowych,

5/ przestrzegania ustawy o finansach publicznych,

6/ czuwanie nad prawidowoci umw zawieranych przez jednostk pod wzgldem finansowym,

7/opracowywanie projektw przepisw wewntrznych dotyczcych prowadzenia rachunkowoci, obiegu dokumentw ksigowych oraz bieca kontrola i nadzr w tym zakresie.4. Wymagane dokumenty

1/ yciorys /CV/

2/ list motywacyjny ,

3/ kserokopie dokumentw potwierdzajcych wyksztacenie ,

4/ kserokopie wiadectw pracy,

5/ kserokopie innych dokumentw potwierdzajcych kwalifikacje,

6/ owiadczenie kandydata o korzystaniu w peni z praw publicznych, o posiadaniu penej zdolnoci do czynnoci prawnych,

7/ owiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sdu za umylne przestpstwo cigane z oskarenia publicznego lub umylne przestpstwo skarbowe,

za przestpstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego , przeciwko wiarygodnoci dokumentw lub za przestpstwo skarbowe,

8/ owiadczenie kandydata o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celw rekrutacji zgodnie z ustaw z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pn. zm./Dokumenty naley skada w Urzdzie Miasta Braniewa pok. nr 2 w terminie do dnia

26.04.2011r. w zamknitych kopertach z napisem „Nabr na Gwnego Ksigowego zakadu budetowego – Kompleks Rekreacyjno -Rehabilitacyjny Zdrowe Braniewo- Kryta Pywalnia w Braniewie” lub przesa na adres:

Urzd Miasta Braniewa

ul. Kociuszki 111

14-500 Braniewo

Oferty, ktre wpyn do Urzdu po wyej okrelonym terminie nie bd rozpatrywane .

Informacja o wyniku naboru bdzie ogoszona na tablicy ogosze w Urzdzie Miasta Braniewa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu.


Braniewo 15.04.2011r

 

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Gwnego ksigowego

w Kompleksie Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym Zdrowe Braniewo -

Kryta Pywalnia w Braniewie ul. kowaInformuj, e w wyniku zakoczenia procedury naboru na stanowisko Gwnego ksigowego wybrana zostaa Pani Barbara Lewkowicz zam. Braniewo


Uzasadnienie wyboru: kandydatka spenia wymagania niezbdne i wymagania podane okrelone w ogoszeniu o naborze na w/w stanowisko .

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazaa si du wiedz i znajomoci zagadnie dotyczcych ksigowoci w zakadzie budetowym.

Posiada dowiadczenie zawodowe, wiedz i umiejtnoci gwarantujce prawidowe wykonywanie obowizkw na w/w stanowisku pracy.
Dyrektor


Krzysztof Kdzioka


Braniewo 05-05-2011


 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
05.05.2011, 13:14 CESTInformacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego księgowego
05.05.2011, 13:12 CESTwprowadzenie informacji - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. kadrowo-płacowych
15.04.2011, 13:32 CESTwprowadzenie informacji - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.