Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r. > UCHWAŁA NR VI/28/11 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kompleks rekreacyjno - rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503699
  UCHWAŁA NR VI/28/11 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kompleks rekreacyjno - rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie

 

UCHWAA NR VI/28/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 marca 2011 roku


w sprawie ustalenia wysokoci cen i opat za korzystanie z obiektu uytecznoci publicznej Kompleks rekreacyjno - rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pywalnia w Braniewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ; Nr 121, poz. 770; Nr 106, poz. 679; z 1998r. Nr 106, poz. 668; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 199, poz. 1937; Nr 96, poz. 874; z 2008r. Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 127, poz. 857; z 2011r. Nr 5, poz. 13)


uchwala si, co nastpuje


1

1. Ustala si nastpujce stawki za 60 minutowe korzystanie z Kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - kryta pywalnia w Braniewie:

  1. bilet normalny w dni powszednie 10,00 z brutto

  2. bilet normalny w dni ustawowo wolne od pracy 12,00 z brutto

  3. bilet ulgowy w dni powszednie 5,00 z brutto

  4. bilet ulgowy w dni ustawowo wolne od pracy 6,00 z brutto

  5. dzieci do lat 4 – wstp wolny


2. Czas 60 minut liczony jest pomidzy wejciem i wyjciem przez bramk zabezpieczajc.

Cena kolejnych, dodatkowych minut liczona jest proporcjonalnie.


3. W cen biletu wliczony jest wstp do sauny.


4. Bilety ulgowe przysuguj po okazaniu stosownego dokumentu :

  1. dzieciom i modziey szkolnej i akademickiej do lat 25 po okazaniu wanej legitymacji szkolnej lub studenckiej,

  2. osobom niepenosprawnym po okazaniu orzeczenia o niepenosprawnoci wraz z dowodem tosamoci

  3. osobom powyej 70 roku ycia po okazaniu dowodu tosamoci


5. Zwalnia si z koniecznoci dokonywania zakupu biletu za korzystanie z Kompleksu rekreacyjno - rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO - kryta pywalnia w Braniewie,dzieci i modzie szk podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkola publicznego Gminy Miasta Braniewa wraz z nauczycielem prowadzcym zajcia, korzystajce z krytej pywalni w ramach zaj szkolnych kultury fizycznej, pozostajce pod opiek nauczyciela prowadzcego te zajcia.

2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA NR VI/28/11 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kompleks rekreacyjno - rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.04.2011, 13:08 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA NR VI/28/11 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kompleks rekreacyjno - rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO - kryta pływalnia w Braniewie

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.