Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > VI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 marca 2011r. > UCHWAŁA NR VI/26/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie. Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527109
  Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2011 rok
  Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
  Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Braniewa na lata 2011 – 2016 - uchylona przez Wojewodę
  UCHWAŁA Nr VI/35/11 w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Braniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - uchylona przez Wojewodę
  UCHWAŁA Nr VI/36/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/152/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi
  Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Braniewa i Jego Zastępcę.

  UCHWAŁA NR VI/26/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie.

 

UCHWAA NR VI/26/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 22 marca 2011r.


w sprawie utworzenia samorzdowego zakadu budetowego pn. Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pywalnia w Braniewie.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm./ oraz art. 14 pkt 7, art.15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z pn.zm./ uchwala si co nastpuje :

1

1. Tworzy si z dniem 22 marca 2011r. samorzdowy zakad budetowy Gminy

Miasto Braniewo zwany dalej „Zakadem”..

2. Zakad nosi nazw: Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE

BRANIEWO – Kryta Pywalnia w Braniewie.


2

Siedzib Zakadu jest miasto Braniewo ul. kowa.


3

Przedmiotem dziaalnoci Zakadu jest realizacja zada wasnych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zarzdzanie obiektem i terenem.


4

1. rdem przychodw wasnych Zakadu bd:

1/ wpywy uzyskane ze sprzeday biletw i kart wstpu,

2/ wpywy z odpatnoci za wiadczone usugi.

2. Zakad budetowy moe otrzymywa z budetu miasta:

1/ dotacje przedmiotowe

2/ dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji

inwestycji.


5

Wyposaa si Zakad w:

1/ rodki obrotowe w wysokoci 100.000 z,

2/ skadniki majtkowe / obiekt, urzdzenia, sprzt/ suce realizacji zada statutowych, przekazane protokoem zdawczo-odbiorczym.

6

W terminie 15 dni od zoenia rocznego sprawozdania finansowego Zakad wpaca do budetu miasta nadwyk rodkw obrotowych ustalon na koniec roku.

7

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


8

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.
Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „UCHWAŁA NR VI/26/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.04.2011, 13:04 CESTwprowadzenie informacji - UCHWAŁA NR VI/26/11 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Kompleks Rekreacyjno - Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO – Kryta Pływalnia w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.