Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2011 > V sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15 lutego 2011r. > Uchwała Nr V/23/11 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2011 rok Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527367
  Uchwała Nr V/25/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2011 roku

  Uchwała Nr V/23/11 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2011 rok

 

Uchwaa Nr V/23/11

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 15 lutego 2011r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2011 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2011 uchwalonego uchwa Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 01 lutego 2011 roku w sprawie budetu miasta na 2011 rok poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 1 891 026,20 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

 2. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 1 981 833,20 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

 3. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 90 807,00 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

 1. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 45 532 026,97 z

z tego: dochody biece – 39 210 976,24 z

dochody majtkowe – 6 321 050,73 z


 1. plan wydatkw ogem50 433 425,90 z

z tego: wydatki biece 38 379 977,39 z

wydatki majtkowe – 12 053 448,51 z

 1. deficyt budetu – 4 901 398,93 z.


3. Wydatki majtkowe w 2011r. po zmianach wynosz 12 053 448,51 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 9 558 508,51 z godnie z zacznikiem nr 3 do niniejszej uchway.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 5 863 873,1 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

  1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, po zmianach stanowi zacznik nr 5.

  2. Zestawienie planowanych po zmianach kwot dotacji udzielonych z budetu jednostki samorzdu terytorialnego, stanowi zacznik nr 6.

  3. Plan dochodw w cznej kwocie rachunku dochodw samorzdowych jednostek budetowych prowadzcych dziaalno na podstawie ustawy o systemie owiaty i wydatkw nimi sfinansowanych po zmianach wynosi: dochody – 488 584,00 z; wydatki – 488 584,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 7.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Baryckilp.zacznik:
1zal. nr 1.pdf
2zal. nr 2.pdf
3zal. nr 3.pdf
4zal. nr 4.pdf
5zal. nr 5.pdf
6zal. nr 6.pdf
7zal. nr 7.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr V/23/11 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2011 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.03.2011, 12:46 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr V/23/11 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2011 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.