Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zam├│wienia publiczne > Inne > Zapytanie ofertowe - przygotowanie filmu promocyjnego Dzi jest 22.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505940
  Zapytanie ofertowe - przygotowanie filmu promocyjnego

  Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Braniewo, dnia 15.03.2011r.

Pr.0543.6.2011

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamˇwienie Publiczne nie przekraczajce rˇwnowartoÂci 14 000,00 euro nie objŕte przepisami ustawy Prawo zamˇwie˝ publicznych)

Zamˇwienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamˇwie˝ publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 pˇ╝n. zm.).

Przygotowanie filmu promocyjnego oraz nagranie p│yty z filmem w iloÂci 100 sztuk

PROJEKT:

Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej p│ywalni w Braniewie”.


Projekt wspˇ│finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - “Turystyka” Dzia│anie 2.1 - “Wzrost potencja│u turystycznego” Poddzia│anie 2.1.3 - “Infrastruktura sportowo – rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Instytucji Zarz▒dzaj▒cej RPO WiM) na lata 2007 – 2013.

1. Zamawiaj▒cy:

Gmina Miasta Braniewa

2. Adres zamawiaj▒cego:

Gmina Miasta Braniewa ul. KoÂciuszki 111 14-500 Braniewo

NIP: 582-16-07-800 REGON: 170747968 Tel.: 55 6440102 Fax.: 55 2432928

e-mail: sekretariat@braniewo.pl . www.braniewo.pl


3. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Anna Kroczyk–Specjalista ds. promocji miasta, tel.55 6440115, e-mail:promocja@braniewo.pl

Ewa Gorczyca – Inspektor ds. funduszy unijnych i krajowych, tel. 55 6440108, e-mail ewa.gorczyca@braniewo.pl

4. Przedmiot zamˇwienia:

Przygotowanie filmu promocyjnego oraz nagranie p│yty z filmem w iloÂci 100 szt. dla zadania pn.:

Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej p│ywalni w Braniewie”.

Przedmiotem zamˇwienie jest wykonanie filmu promujcego wybudowany kompleks rekreacyjno – rehabilitacyjny znajdujcy siŕ w Braniewie przy ulicy ú▒kowej w ramach projektu: “Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej p│ywalni w Braniewie” wspˇ│finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 - “Turystyka” Dzia│anie 2.1 - “Wzrost potencja│u turystycznego” Poddzia│anie 2.1.3 - “Infrastruktura sportowo – rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (Instytucji Zarz▒dzaj▒cej RPO WiM) na lata 2007 – 2013.

1.Wykonawca bŕdzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizacjŕ zamˇwienia skadajcego siŕ z nastŕpujcych elementˇw:

a) przygotowanie scenariusza filmu obejmuj▒cego: wstŕp, informacje na temat budowy oraz oddania do u┐ytku kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego,

b) wybˇr podkadu muzycznego,

c) wykonanie oprawy graficznej filmu (czo│ˇwka, ty│ˇwka, animacje komputerowe),

d) przygotowanie projektu filmˇw do akceptacji przez Zamawiajcego,

e) duplikacja filmu 100 szt. na noÂnikach cyfrowych: DVD,

f) na ka┐dej nagranej pycie oraz na pocztku filmu powinna zostaŠ zamieszczona informacja zawierajca (tytu projektu, nazwŕ programu, z ktˇrego zosta dofinansowany)

g) przygotowanie ok│adki na pyty,

h) dostarczenie materia│ˇw do siedziby Zamawiajcego,

i) przekazanie praw autorskich maj▒tkowych i pokrewnych do filmu, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim film lub jego elementy sk│adowe bŕd dzieami chronionymi t ustaw, a ponadto wszelkie prawa, upowanienia i zezwolenia mogce odnosiŠ siŕ do jego elementˇw skadowych, obejmujce prawo do korzystania i rozporzdzania jego elementami skadowymi na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w szczegˇlnoÂci w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz wszelkie upowanienia i zezwolenia do penego korzystania z caoÂci praw do filmu, w tym praw autorskich osobistych, zalenych - przechodz na Zleceniodawcŕ z dniem zapaty wynagrodzenia za realizacjŕ zadania,

j) Termin realizacji filmu powinien byŠ nie duszy ni┐ 14 dni liczc od dnia podpisania umowy,

k) Film nie mo┐e zawieraŠ adnych treÂci szkodzcych wizerunkowi gminy, obraliwych, sprzecznych z ogˇlnymi normami spoecznymi,

I) Przygotowany film promocyjny ma na celu prezentacjŕ wybudowanego kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO,

) Przygotowany film powinien nie byŠ krˇtszy jak 10 min, musi byŠ zgodny z uprzednio przedstawion lini kreacyjn i scenariuszem bd konspektem prac zatwierdzonym przez Zamawiajcego,

m) Zamawiaj▒cy bŕdzie mia prawo do dokonania ewentualnych korekt i przedstawienia ostatecznej wersji filmu promocyjnego

n) Wykonanie i przekazanie Zamawiaj▒cemu kopii, w tym take na noÂniku DVD umoliwiajcej jego powielanie na dowolnych noÂnikach elektronicznych oraz umieszczenie w Internecie,

o) Rozliczenie za nagranie filmu nast▒pi na podstawie wystawionej przez Zleceniobiorcŕ faktury VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury,

p) w filmie dopuszcza siŕ umieszczenie materia│u z postŕpu robˇt, ktˇrych zdjŕcia dostarczy Zamawiaj▒cy.

r) film powinien zostaŠ nagrany w jakoÂci HD.

 1. Termin i miejsce wykonania zamˇwienia: 14 dni od daty podpisania umowy

 2. Rodzaje kryteriˇw jakimi Zleceniodawca bŕdzie siŕ kierowa przy wyborze oferty: Zamawiaj▒cy bŕdzie dokonywa oceny ofert wedug kryterium- najnisza cena 100 %. Wygra oferta, ktˇra speni wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

 1. OkreÂlenie miejsca, sposobu i terminy sk│adania ofert: Ofertŕ naley zoyŠ w zamkniŕtej kopercie do dnia 30.03.2011r., do godz. 15.00 na adres: Urzd Miasta w Braniewie, ul. KoÂciuszki 111 14 – 500 Braniewo, lub bezpoÂrednio w siedzibie Zamawiaj▒cego – koniecznie z dopiskiem „Przygotowanie filmu promocyjnego oraz nagranie p│yty z filmem w iloÂci 100 szt. dla zadania pn.:“Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej p│ywalni w Braniewie”. Otwarcie ofert nast▒pi w siedzibie Zamawiaj▒cego w dniu 31 marca 2011r. o godz.8.00.

8. OkreÂlenie warunkˇw udziau w postŕpowaniu: a) ofertŕ naley zoyŠ na formularzu ofertowym- zgodnie z za│▒czonym za│▒cznikiem,

b) dokumenty, jakie nale┐y dostarczyŠ Zleceniobiorcy: aktualny odpis z waÂciwego rejestru, albo aktualne zaÂwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoÂci gospodarczej oryginalne bd poÂwiadczone za zgodnoŠ z oryginaem, wystawione nie wczeÂniej jak 6 miesiŕcy przed upywem terminu skadania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodnoŠ z oryginaem)

c) oferenci musz▒ posiadaŠ niezbŕdn wiedzŕ i doÂwiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponowaŠ osobami zdolnymi do wykonania zamˇwienia: - oferenci oÂwiadczaj, e zrealizowali w cigu ostatnich piŕciu lat, liczc do dnia skadania wnioskˇw (a jeeli okres prowadzenia dziaalnoÂci jest krˇtszy, to w tym okresie) co najmniej 2 filmy promocyjne o podobnym charakterze do przedmiotu zamˇwienia (tj. filmy zwizane z promocj: samorzdˇw, miast, przedsiŕbiorstw lub instytutˇw lub wyrobˇw lub technologii);

- dysponuj▒ na dzie˝ skadania wniosku i oddeleguj do realizacji zamˇwienia zespˇ│ realizacyjny skadajcy siŕ z minimum 3 osˇb.

9. Opis sposobu obliczania ceny: Oferent przedstawi w ofercie jednostkow▒ ka┐dego produktu, a nastŕpnie cenŕ cakowit brutto obejmujc caoŠ przedmiotu zamˇwienia, podajc j w zapisie liczbowym i sownie. Cena oferowana musi zawieraŠ wszystkie koszty zwizane z realizacj zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokoÂci, a take inne koszty niezbŕdne do realizacji zamˇwienia, tj. m.in. koszty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiajcego, czy koszt nagrania pyt. Cena oferty ma byŠ wyraona w PLN zgodnie z polskim systemem patniczym, z dokadnoÂci do drugiego miejsca po przecinku.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Pr. 0543.6.2011


PROTOKËú

postŕpowania o udzielenie zamˇwienia o wartoÂci zamˇwienia nie przekraczaj▒cej wyra┐onej w z│otych rˇwnowartoÂci kwoty 14 tys. euro – art. 4 pkt 8 pzp


zapytanie ofertowe na us│ugŕ w zakresie przygotowanie filmu promocyjnego oraz nagranie p│yty z filmem w iloÂci 100 sztuk dotycz▒cej “Budowa kompleksu rekreacyjno – rehabilitacyjnego ZDROWE BRANIEWO – budowa krytej p│ywalni w Braniewie”


Cz੠szczegˇ│owa


1. Termin sk│adania ofert

  Termin sk│adania ofert up│yn▒│ w dniu 30.03.2011r.

2. Otwarcie ofert

1/ otwarcie ofert odby│o siŕ w dniu 31.03.2011r. o godz. 8.00

w Urzŕdzie Miasta Braniewa

ul. KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo

2/ Do up│ywu terminu sk│adania ofert z│o┐ono 17 ofert, ktˇrych zbiorcze zestawienie stanowi za│▒czona tabela cen oraz 1, ktˇra zosta│a odrzucona

3. Oferty odrzucone

  Odrzucono ____1______ ofertŕ firmy AMJ Marketing z Malborka z powodu z│ego opisania koperty. ZawartoŠ koperty dotyczy│a innego zamˇwienia.

4. Oferta najkorzystniejsza

  Na podstawie streszczenia oceny i porˇwnania z│o┐onych ofert, dokonanego na za│▒czonym druku ZP-21 , wybrano ofertŕ:

  numer oferty - 16

  firma - TV Braniewo 24

  adres - Pl. Pi│sudskiego 2, 14 – 500 Braniewo

  Uzasadnienie wyboru:

  Firma, ktˇrej ofertŕ wybrano zaproponowa│a najni┐sz▒ cenŕ.

Braniewo, dnia 31.03.2011r.

 

 

 lp.za│▒cznik:
1formularz ofertowy - film promocyjny.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Zapytanie ofertowe - przygotowanie filmu promocyjnego”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk01.04.2011, 11:13 CESTprotokół z postępowania
Anna Kroczyk16.03.2011, 11:12 CETwprowadzenie informacji

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.