Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > II sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 14 grudnia 2010r. > Uchwała Nr II/3/10 w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505119
  Uchwała Nr II/5/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.
  Uchwała Nr II/6/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Braniewie

  Uchwała Nr II/3/10 w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa.

 

U c h w a a Nr II/3 /10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 14 grudnia 2010r.


w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pn.zm./ Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje :

1


1.W zaczniku Nr1 „Statut Gminy Miasta Braniewo”, do uchway Nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000r.w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa /t.j. Dz.Urz.Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z 2003r. Nr 128, poz.1680 z pn.zm./ 20 otrzymuje brzmienie :

Poza Komisj Rewizyjn, o ktrej mowa w 18 ust.1 Rada Miejska powouje nastpujce komisje :

1/ Komisj Budetu i Finansw,

2/ Komisj Polityki Gospodarczej,

3/ Komisj Owiaty,

4/ Komisj Kultury, Sportu i Rekreacji,

5/ Komisj Spraw Spoecznych,

6/ Komisj Przestrzegania Prawa, Bezpieczestwa Publicznego i Komunikacji”.


2.W zaczniku Nr 8 „Regulamin Rady Miejskiej w Braniewie” do Statutu Miasta Braniewa, stanowicym zacznik Nr1 do uchway Nr XX/128/2000 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000r. W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa /t.j. Dz.Urz. Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego z 2003r. Nr 128, poz.1680 z pn.zm./ uchyla si ust.4 w 40 o brzmieniu :

W przypadku rwnej iloci gosw decyduje gos przewodniczcego komisji”.

2

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Tadeusz Barycki


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr II/3/10 w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.12.2010, 13:54 CETwprowdzenie informacji - Uchwała Nr II/3/10 w sprawie zmian w Statucie Miasta Braniewa.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.