Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szko┼éa Podstawowa nr 3 > ORLIK > Regulamin korzystania z ORLIKA Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560454
  Regulamin korzystania z ORLIKA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
 „ORLIK  2012”
 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE

1)    Kompleks sportowy „ORLIK 2012” jest w│asnoÂci▒ Miasta Gminy Braniewo, oddan▒ w zarz▒dzanie Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.

2)    WejÂcie na obiekt rˇwnoznaczne jest z przyjŕciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

3)    Korzystanie z boisk jest bezp│atne.

4)    Kompleks czynny jest w nastŕpuj▒cych terminach:
w dniach od poniedzia│ku do pi▒tku:
- od godz.8░░do 17░░ - pierwsze˝stwo korzystania z boisk maj▒ uczniowie Szko│y Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie  oraz innych szkˇ│ z terenu Miasta Gminy Braniewo;
- od godz.17░░  do 21░░  – obiekt dostŕpny dla wszystkich chŕtnych, z zastrze┐eniem pierwsze˝stwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespo│ach i klubach sportowych;
w dniach sobota - niedziela
- kompleks dostŕpny dla wszystkich chŕtnych zgodnie z zapotrzebowaniem (po wczeÂniejszym uzgodnieniu z zarz▒dc▒).

5)    W lipcu i sierpniu obowi▒zuje odrŕbny harmonogram zajŕŠ.

6)    Nad prawid│owym korzystaniem z obiektu czuwa trener Ârodowiskowy – koordynator zajŕŠ, prowadz▒cy rejestr u┐ytkownikˇw oraz koordynuj▒cy zajŕcia sportowe na obiekcie.

7)    W razie niesprzyjaj▒cych warunkˇw atmosferycznych o mo┐liwoÂci korzystania z obiektu decyduje  trener Ârodowiskowy.

8)    Ka┐da grupa korzystaj▒ca z obiektu zobowi▒zana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzaj▒cego to┐samoŠ.

9)    Osoby korzystaj▒ce z kompleksu za wyrz▒dzone szkody odpowiadaj▒ materialnie w 100% wartoÂci zniszcze˝.

10)  Osoba odpowiedzialna zobowi▒zana jest do niezw│ocznego zg│oszenia trenerowi Ârodowiskowemu uszkodze˝ ujawnionych po poprzednich u┐ytkownikach.

11)  Na terenie obiektu obowi▒zuje obuwie zmienne – sportowe z p│ask▒ podeszw▒.

12)  W celu zapewnienia bezpiecze˝stwa oraz korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzglŕdnie zakazuje siŕ:
- przebywania na terenie obiektu osobom, ktˇrych stan wskazuje na spo┐ycie alkoholu lub   innych Ârodkˇw odurzaj▒cych,
- wnoszenia przedmiotˇw pirotechnicznych, broni, kijˇw, pa│ek, kamieni, substancji ┐r▒cych, farb, pojemnikˇw pod ciÂnieniem, opakowa˝ szklanych,
- wprowadzania i wnoszenia zwierz▒t,
- wnoszenia i u┐ywania na p│ytach boisk sprzŕtu innego ni┐ zgodny z przeznaczeniem – rowerˇw, rolek, deskorolek, wˇzkˇw dzieciŕcych itp.,
- zaÂmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu, u┐ywania Ârodkˇw odurzaj▒cych, ┐ucia gumy,
- zak│ˇcania porz▒dku, u┐ywania wulgarnych s│ˇw i zwrotˇw,
- przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajŕciach,
- przebywania na terenie obiektu poza godzinami jego otwarcia,
- niszczenia sprzŕtˇw i p│yt boisk,
- wchodzenia na ogrodzenie i urz▒dzenia sportowe.

13)  Osoby przebywaj▒ce na terenie kompleksu i korzystaj▒ce z boisk w sposˇb niezgodny z niniejszym regulaminem, na ┐▒danie trenera Ârodowiskowego zobowi▒zane s▒ do natychmiastowego zaprzestania dzia│a˝ niezgodnych z regulaminem i bezzw│ocznego opuszczenia terenu obiektu.

14)  Dyrekcja szko│y nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.

15)  Notoryczne niestosowanie siŕ do zapisˇw regulaminu skutkowaŠ bŕdzie zakazem wstŕpu na teren obiektu.

16)  Obowiazuje wejÂcie na obiekt od ul. Marynarskiej.

17)  Osobom korzystaj▒cym z kompleksu boisk zabrania siŕ parkowania Ârodkˇw lokomocji na dziedzi˝cu szkolnym.

18)  Wszelkie uwagi, skargi dotycz▒ce funkcjonowania obiektu przyjmuje Dyrektor Szko│y.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Regulamin korzystania z ORLIKA”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
El┼╝bieta Zawadka12.11.2010, 20:31 CETpublikacja regulaminu korzystania z ORLIKA

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.