Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. > Uchwała Nr XL/251/10 w sprawie skarg Pana Ariela Szymańskiego Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503713
  Uchwała Nr XL/251/10 w sprawie skarg Pana Ariela Szymańskiego

 

UCHWAA Nr XL/251/10

RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 08 wrzenia 2010 r.


w sprawie skarg Pana Ariela Szymaskiego


Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku , o samorzdzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm./, oraz art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postpowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pn. zm./, po rozpatrzeniu skarg Pana Ariela Szymaskiego

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

Skargi Pana Ariela Szymaskiego, przekazane wedug waciwoci Radzie Miejskiej w Braniewie:

- skarga Nr 0561/482/10 z dnia 07.07.2010 wniesiona do Prokuratury Okrgowej w Elblgu na bezczynno Urzdu Miasta w Braniewie i skierowana wg waciwoci, w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej,

-skarga Nr 0561/483/10 z dnia 07.07.2010 , wniesiona do Prokuratury Okrgowej w Elblgu na bezczynno Urzdu Miasta w Braniewie i skierowana wg waciwoci, w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie

-skarga 0561/484/10 z dnia 07.07.2010, wniesiona do Prokuratury Okrgowej w Olsztynie na bezczynno Urzdu Miasta w Braniewie i skierowana wg waciwoci, w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie

- skarga Nr 0561/485/10 z dnia 07.07.2010, wniesiona Prokuratury Okrgowej w Elblgu na bezczynno Urzdu Miasta w Braniewie i skierowana wg waciwoci, w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie.

- skarga 0561/486/10 z dnia 07.07.2010, wniesiona do Prokuratury w Olsztynie i w Elblgu/ 2 szt / na bezczynno Urzdu Miasta w Braniewie i skierowana wg waciwoci w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie.

uznaje si za bezzasadne- uzasadnienie stanowi zacznik do uchway.

2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski
Za. do Uchway Nr XL/251/10 Rady Miejskiej

w Braniewie z dnia 08 wrzenia 2010 r.

U Z A S A D N I E N I E


Skarcy wnis 5 skarg na bezczynno Urzdu Miasta Braniewa bezporednio do Prokuratury Okrgowej w Elblgu, i 2 skargi do Prokuratury w Olsztynie.ktre zostay przekazane zgodnie z waciwoci do Samorzdowego Kolegium Odwoawczego w Elblgu. Samorzdowe Kolegium Odwoawcze w Elblgu postanowieniem z dnia 14 czerwca 2010 roku, przekazao skargi Pana Ariela Szymaskiego do zaatwienia przez Rad Miasta Braniewa jako waciw. W/w skargi s jednakowej treci i wysane do w/w instytucji drog elektroniczn. i tym samym terminie / 6 maja 2010 r/.

1.Stanowisko skarcego

Skarcy w swoich skargach wnosi na bezczynno Urzdu Miasta w przedmiocie rozpatrywania skarg na Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie ul Rzemielnicza 1


Skarcy zarzuca niech Urzdu Miasta w Braniewie do pomocy w sprawach opisywanych w skargach o niewaciwych stosunkach z MOPS . Zarzuca, e Urzd Miasta w Braniewie nie chce rozpatrywa skarg i odsya do podlegej jednostki- niby wg waciwoci. Skarcy wnosi o wszczcie postpowania skutkowego i dyscyplinarnego.2. Stan faktyczny.

1 . Wszystkie pisma i skargi wpywajce do Urzdu Miejskiego w Braniewie s ewidencjonowane w rejestrze centralnym, nastpnie kierowane do zaatwienia wg waciwoci , do odpowiedniej komrki organizacyjnej lub podlegej jednostki organizacyjnej, ktre s waciwe do ich rozpatrzenia. zgodnie z Art .229 Kpa.


2.. Przekazywanie pism i skarg do rozpatrzenia przez Miejski Orodek Pomocy Spoecznej jest zgodne z kompetencj rzeczow i merytoryczn, W wikszoci sprawy dotycz pomocy spoecznej i pracownikw Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/251/10 w sprawie skarg Pana Ariela Szymańskiego”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.10.2010, 00:26 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/251/10 w sprawie skarg Pana Ariela Szymańskiego

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.