Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. > Uchwała Nr XL/248/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560440
  Uchwała Nr XL/248/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

Uchwaa Nr XL/248/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 08 wrzenia 2010r.


w sprawie: trybu prac nad projektem uchway budetowej


Na podstawie art.234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

(DZ.U. Nr 157, poz.1240 z p. zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym ( DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p.zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1

Opracowanie projektu budetu


 1. Budet Miasta jest uchwalany w formie uchway budetowej na dany rok budetowy. Przygotowanie projektu uchway budetowej wraz z objanieniami, a take inicjatywa w sprawie zmian tej uchway, nale do wycznej kompetencji Burmistrza Miasta.

 2. Burmistrz Miasta w terminie do 15 wrzenia roku poprzedzajcego rok budetowy wydaje zarzdzenia w sprawie opracowania materiaw planistycznych i informacji sucych do opracowania zaoe na rok budetowy, okrelajc zakres i szczegowo materiaw informacyjnych.

 3. Do opracowania materiaw i informacji, o ktrych mowa w ust. 2 s zobowizani kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych miasta oraz kierownicy wydziaw i samodzielne stanowiska w Urzdzie Miasta.

 4. Podmioty o ktrych mowa w postanowieniu 1ust.3 uchway, skadaj materiay i informacje planistyczne, zgodnie z zarzdzeniem wskazanym w postanowieniu 1 ust.2 uchway , w terminie do dnia 30 wrzenia kadego roku poprzedzajcego rok budetowy.

 5. Komisje Rady Miejskiej, radni Rady Miejskiej, Kluby Radnych Rady Miejskiej oraz mieszkacy mog skada do Burmistrza Miasta wnioski w sprawie wprowadzenia do budetu Miasta zada, w terminie do 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok budetowy.

 6. W terminie do 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok budetowy Burmistrz Miasta ustala zadania realizowane wsplnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego tj. zadania przyjte do realizacji w drodze porozumienia i umw.

 7. Na podstawie prognozy dochodw Miasta i zestawienia obligatoryjnych wydatkw Miasta oraz zoonych wnioskw budetowych Burmistrz Miasta opracowuje projekt budetu Miasta w formie projektu uchway budetowej , uwzgldniajcej zasady ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych.

 8. Burmistrz Miasta przedkada projekt budetu Miasta wraz z objanieniami i informacj o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy:

   1. Radzie Miejskiej – celem podjcia uchway budetowej

   2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

9.Zapisy ujte w projekcie uchway budetowej powinny by zgodne w zakresie zada i przedsiwzi i kwot przewidzianych na dany rok budetowy z danymi wskazanymi w projekcie wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.


2

Projekt budetu i materiay informacyjne towarzyszce projektowi budetu Miasta


 1. Projekt budetu skada si z projektu uchway budetowej oraz uzasadnienia do projektu uchway budetowej.

 2. Projekt uchway budetowej Burmistrz opracowuje zgodnie z obowizujcymi odrbnymi przepisami.

 3. Szczegowy plan dochodw i wydatkw Burmistrz opracowuje w penej szczegowoci klasyfikacji budetowej.

 4. Uzasadnienie do projektu uchway budetowej powinno zawiera:

  1. w zakresie dochodw – szczegowe omwienie poszczeglnych rde dochodw ze wskazaniem sposobw i podstaw ich kalkulacji,

  2. w zakresie wydatkw – szczegowe uzasadnienie poszczeglnych rodzajw wydatkw z wyodrbnieniem:

   1. wydatkw jednostek budetowych i wydatkw na zadania budetowe, z wyszczeglnieniem wynagrodze i pochodnych oraz wydatkw rzeczowych,

   2. dotacji udzielanych z budetu z wymienieniem jednostek dotowanych

   3. wydatkw na inwestycje,

   4. wydatkw finansowanych z udziaem rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

  3. omwienie przychodw zwizanych z pokryciem deficytu budetu oraz rozchodw zwizanych ze spatami zacignitych dugoterminowych kredytw i obligacji,

  4. informacj o zadaniach inwestycyjnych obejmujc w szczeglnoci:

   1. nazw inwestycji

   2. oglny koszt inwestycji

   3. rda finansowania inwestycji

   4. okres realizacji inwestycji

   5. stan zaawansowania robt

   6. inne dane uzupeniajce.


3

Uchwalanie budetu miasta


 1. Przewodniczcy Rady Miejskiej niezwocznie przesya do zaopiniowania komisjom staym Rady Miejskiej przedoony przez Burmistrza Miasta projekt uchway budetowej wraz z uzasadnieniem.

 2. Komisje stae Rady Miejskiej odbywaj posiedzenia, na ktrych wyraaj w formie opisowej opinie o projekcie budetu miasta. Komisje stae Rady Miejskiej proponujc wprowadzenie nowego wydatku lub zwikszenie wydatku przewidzianego w projekcie budetu miasta wskazuj rda jego finansowania wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.

 3. Opinie komisji staych Rady Miejskiej przedstawiane s Komisji Budetu i Finansw do dnia 30 listopada roku poprzedzajcego rok budetowy.

 4. Komisja Budetu i Finansw w oparciu o przedstawione opinie i wnioski pozostaych komisji Rady Miejskiej w terminie do 5 grudnia formuuje ostateczn opini wraz z proponowanymi zmianami do projektu uchway budetowej. W posiedzeniu Komisji Budetu i Finansw uczestnicz przewodniczcy innych komisji lub ich zastpcy.

 5. Ostateczna, pisemna opinia Komisji Budetu i Finansw o projekcie uchway budetowej przekazywana jest, Przewodniczcemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Miasta w terminie do 7 grudnia.

 6. Burmistrz Miasta po zapoznaniu si z ostateczna opini Komisji Budetu i Finansw, ustosunkowuje si do niej i dokonuje ewentualne zmiany w projekcie uchway budetowej. W terminie 7 dni Burmistrz Miasta przedkada Radzie Miejskiej projekt uchway budetowej wraz z proponowanymi zmianami.

 7. Nie przekazanie na pimie w terminie, o ktrym mowa w 3 pkt.5 Burmistrzowi Miasta ostatecznej opinii Komisji Budetu i Finansw jest rwnoznaczne z wydaniem pozytywnej przez Komisj opinii o projekcie budetu.

 8. Bez zgody Burmistrza Miasta , Rada Miejska nie moe wprowadzi w projekcie uchway budetowej , zmian powodujcych zmniejszenie dochodw lub zwikszenie wydatkw i jednoczenie zwikszenie deficytu budetu miasta. . Nie moe rwnie wprowadzi zmian powodujcych zwikszenie wydatkw nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach lub zwikszenia planowanych dochodw bez jednoczesnego ustanowienia rde tych dochodw.

 9. rada Miejska nie moe uchwali budetu, w ktrym planowane wydatki biece s wysze ni planowane dochody biece powikszone o nadwyk budetow z lat ubiegych i wolne rodki, o ktrych mowa w art.217 ust. pkt 6 ustawy o z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 10. Rada Miejska uchwa budetow podejmuje przed kocem roku, poprzedzajcego rok budetowy a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, nie pniej ni do 31 stycznia roku budetowego.

 11. Do czasu uchwalenia budetu miasta przez Rad Miejsk podstaw gospodarki finansowej Miasta jest projekt budetu przedoony Radzie Miejskiej i RIO do 15 listopada.

 12. Porzdek sesji budetowej powinien zawiera:

  1. zwize, krtkie przedstawienie projektu uchway budetowej wraz z jego uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta,

  2. przedstawienie opinii Komisji Budetu i Finansw uwzgldniajcej opinie pozostaych komisji rady,

  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchway budetowej, a w przypadku negatywnej opinii, przedstawienie odpowiedzi na zarzuty,

  4. dyskusj nad projektem uchway budetowej,

  5. gosowanie uchway budetowej.


4

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta .
5

Traci moc uchwaa Nr XIV/94/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budetu miasta oraz rodzajw i szczegowoci materiaw informacyjnych do projektu budetu.


6

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/248/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.10.2010, 00:17 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/248/10 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.