Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XL sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 08 września 2010r. > Uchwała Nr XL/246/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560426
  Uchwała Nr XL/246/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

 

Uchwaa Nr XL/246/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 08 wrzenia 2010r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2010 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budetu miasta na 2010 rok zmienionej uchwa Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2010r, uchwa Nr XXXV/216/10 z dnia 31 marca 2010r oraz uchwa Nr XXXVIII/236/10 z dnia 23 czerwca 2010r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 12 707 567,69 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 13 126 233,22 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 13 087 992,93 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 13 506 658,46 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem 53 430 532,64 z

z tego: dochody biece – 39 057 195,18 z

dochody majtkowe – 14 373 337,46 z

  1. plan wydatkw ogem – 65 752 863,88 z

z tego: wydatki biece – 40 244 580,58 z

wydatki majtkowe – 25 508 283,30z

  1. deficyt budetu – 12 322 331,24 z.
3. Wydatki majtkowe w 2010r. po zmianach wynosz 25 508 283,30 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 25 126 241,30 z godnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 22 682 852,10 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 3a.pdf
5zal 4.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XL/246/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.10.2010, 00:13 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XL/246/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.