Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” - Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie. Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507916
  Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” - Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie.

 

mt_ignore:

Braniewo 18.10. 2010r


O G O S Z E N I E

dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Ptla uawska – rozwj turystyki wodnej. Etap I” - Budowa przystani eglarskiej w Braniewie.


1. Przedmiotem zamwienia jest wykonanie robt budowlanych polegajcych na: wybudowaniu przystani eglarskiej w rejonie ulicy Portowej nad brzegiem rzeki Paski w Braniewie. W obrbie przystani znajduj si dwa niewielkie budynki o nastpujcej funkcji: w budynku usytuowanym prostopadle do rzeki, z pen widocznoci rzeki i caej przestrzeni znajduje si pomieszczenie bosmana z magazynem podrcznym. Przed pom. bosmana znajduje si zadaszenie otwarte dla eglarzy korzystajcych z gryla. W drugim niewielkim budynku parterowym usytuowanym rwnolegle do rzeki znajduje si sanitariat damski, mski, inwalidy oraz pomieszczenie gospodarcze. Na grnym tarasie okoo 12 m nad poziomem rzeki znajduje si miejsce piknikowe rekreacyjne. W nawizaniu do istniejcego ukadu istniejcego nabrzea naley wykona nowe pomosty pywajce na rzece Pasce i stalowe zejcia na te pomosty, na obu kocach tych pomostw. Magazyn na kajaki ogrodzony typowym ogrodzeniem wys. 1,8m.


Zakres rzeczowy:


2. Zakres przedmiotu zamwienia obejmuje w szczeglnoci:

 1. Budow dwch budynkw kubaturowych w systemie tradycyjnym.

- ciany szczytowe zewntrzne warstwowe z cegy silki gr 24 cm + styropian 10 cm + pustka 2 cm + cega elewacyjna gr 12 cm.

- ciany podune zewntrzne warstwowe z cegy silki gr 24 cm + styropian 10 cm + pustka 2 cm + pyty elewacyjne z laminatu utwardzonego.

- dach konstrukcja drewniana

- pokrycie dachu dachwka ceramiczna

- stolarka aluminiowa.

2) Budow chodnikw

nawierzchnia z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa.

3)Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej,c.o, wodocigowej

- woda zimna podczenie do istniejcego wodocigu

- woda ciepa (zasilana z lokalnych podgrzewaczy

- ogrzewanie elektryczne podogowe

- kanalizacja sanitarna do kanalizacji sanitarnej istniejcej

- kanalizacja deszczowa podczona do istniejcej kanalizacji deszczowej

- wentylacja grawitacyjna rury spiro podczone do dachwek

4) Przycza energetyczne

- owietleniowa

- sia 280/220V

- dodatkowa ochrona od porae

- poczenia wyrwnawcze

- instalacja ogrzewania podogowego

5) Elementy maej architektury i zieleni

- awki i kosze na mieci

- ogrodzenie - balustrada

- nasadzenia nowe

6) Roboty rozbirkowe

- rozbirki drewnianych palisad

- rozbirki i usunicia wszystkich elementw kolidujcych z wykonaniem pali kotwicych pomosty pywajce i pomosty dojcia do pomostw pywajcych od strony ldu.

7) Konstrukcja hydrotechniczna

- kadki dojcia wraz z pomostami staymi- wykona jako klasyczne pomosty stae wsparte na ruszcie z pali stalowych

- pomost cumowniczy – wystpuje jako konstrukcja moduowa- pywajce pomosty betonowe o wymiarach 10,0 x 2,5 m i o wysokoci wolnej burty 0,5 m, kady z pomostw kotwiony do dna rzeki za pomoc dwch pali rurowych.

8) Wykonanie szczegowej inwentaryzacji obecnego stanu technicznego muru przy niskich stanach rzeki Paski oraz brzegw rzeki na odcinku od kadki do 100m poniej przystani (obejmujcej zarwno cz zdjciow rysunkow jak i opisow) przed rozpoczciem robt.

9) Usuwanie i wykonywanie napraw wszelkich uszkodze muru – nabrzea jakie wystpi podczas budowy przystani.

10) Usuwanie innych szkd, jakie mog wystpi na rzece w zwizku z wykonywaniem przystani.

11) Oznakowanie przystani

12) Przewidzie badania saperskie (czy nie wystpuj niewybuchy z okresu II wojny wiatowej

Termin realizacji zadania: 31.10.2011r.


Adres strony internetowej na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl


Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Gmina Miasta Braniewa, ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo; tel. 55/6440102; fax 55/2432928.


Pisemne oferty prosimy skada w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo pok. Nr 16 – sekretariat w terminie do dnia 04.11.2010r do godziny 900.

Do dnia 04.11.2010r do godziny 0900 naley uici wadium w wysokoci: 60.000,00 PLN.

Nr konta do wpaty wadium: 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040

Otwarcie ofert odbdzie si w Urzdzie Miasta Braniewa w sali konferencyjnej w dniu 04.11.2010r o godzinie 1000.


 

zacznik nr 5 - dokumentacja techniczna

 

mt_ignore:

Informacja dla oferentw

 1. Zamawiajcy podaje do wiadomoci oferentw informacj, i dnia 25.10.2010r dodatkowo

doczone zostay pod hasem ,,dokumentacja techniczna”:

 1. brakujcy przedmiar robt elektroenergetycznych;

 2. zamienny przedmiar robt budowlanych;

 3. zamienny przedmiar robt budowlanych hydrotechnicznych;

Dotychczas zamieszczone przedmiary robt wymienione w pkt. 2 i 3 nie zostaj usunite lecz s

nieobowizujce.

 1. Zgodnie z zapisami ogoszenia zamieszczonego na portalu Urzdu Zamwie Publicznych

(BZP) oferenci zobowizani s doczy do oferty:

 1. aktualne zawiadczenie waciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opacaniem podatkw;

 2. aktualne zawiadczenie waciwego oddziau Zakadu Ubezpiecze spoecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego potwierdzajce e wykonawca nie zalega z opacaniem skadek;

 3. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art.24 ust.1 pkt4-8 ustawy;

 4. aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art.24 ust.1 pkt.9

III Zapis w czci XI pkt 2 SIWZ naley rozumie w taki sposb i oferent powinien przewidzie

zmian stawki podatku VAT. Zaoferowana kwota brutto stanowi bdzie podstaw do rozlicze

z Zamawiajcym.

 

mt_ignore:

 

Odpowied na pytania z dnia 26.10.2010r

W zwizku z wprowadzonymi w dniu 25.10.2010r zmianami w treci siwz a take zmianami zakresu robt – zaczenie przedmiarw zamiennych oraz brakujcych na roboty elektroenergetyczne, wnosimy o przeduenie terminu skadania ofert o czas niezbdny na wprowadzenie w/wym zmian w ofertach – zgodnie z art. 12 a pkt. 1 i 2 Pzp.

Zamawiajcy nie przedua terminu skadania ofert, gdy: nie zmienia si tre ogoszenia ani te nie ulega zmianie zakres i wielko zamwienia gdy zakres zamwienia okrelony jest dokumentacj techniczn. Zamawiajcy jedynie dooy brakujce pozycje przedmiarowe.

 1. Na waszej stronie internetowej pod ogoszeniem o w/wym przetargu znajduj si zaczniki do pobrania – za. Nr 3 -Braniewo-przedmiary. Po ,,otworzeniu” zacznika – w lewym grnym rogu znajduje si napis: Tolkmicko- marina. Inw. Czy zakres robt objtych tym przedmiarem dotyczy przystani w Braniewie.

AD.1. Zgodnie z informacj dla oferentw z dnia 25.10.2011r przedmiar ten zosta zastpiony przedmiarem zamiennym.

 1. W przedmiarze zamiennym robt budowlanych jako element 14 i 15 ujto maszty i cae wyposaenie przystani, natomiast zakres rzeczowy ogoszenia o przetargu nie obejmuje montau masztw oraz wyposaenia. Prosz o odpowied, czy w kalkulacji naley uwzgldnia poz. Od 78 do 108 zaczonego przedmiaru?.

AD.2. W przedmiarze zamiennym robt budowlanych naley uwzgldni wszystkie pozycje oprcz poz: 87- kajaki; 88 – motorwka; 101 – telefony komrkowe; 102 -komputer laptop. Pozycje te wycza si z postpowania przetargowego.

 1. W SIWZ w czci II – opis przedmiotu zamwienia – pkt 3 informuje, e szczegowy zakres prac oraz sposb ich wykonywania okrelaj nastpujce dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa – zacznik nr 5 do SIWZ

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt – zacznik nr 6 do SIWZ

3) Przedmiar robt – zacznik nr 7 do SIWZ

Prosimy o umieszczenie w/w zacznikw – zgodnie z SIWZ.

AD.1). Utworzono za. Nr 5 – dokumentacja techniczna

2). Specyfikacje techniczne ktre miay stanowi zacznik nr 6 do SIWZ s czci

skadow dokumentacji technicznej t.j. zacznika nr 5.

3) Utworzono zacznik nr 7 zawierajcy wszystkie obowizujce przedmiary dotyczce

zamwienia.

 

mt_ignore:

 

Odpowiedzi na pytania – pismo z dnia 22.10.2010


1. Na planie zagospodarowania wrysowane jest 6 szt pontonw i 12 pali, natomiast w pozostaej dokumentacji mwi si o 3 pontonach i 6 palach. Ile pontonw i ile pali naley przyj do kalkulacji?.

Ad.1. Do kalkulacji naley przyj 3 pontony i 6 pali.

5. Czy na rysunku nr 19 ,,Plan wyposaenia pomostw „ prawidowo zaznaczono pomosty stae

i pywajce?. Wydaje nam si, e numery pomostw zostay zamienione.

Ad.5. Numery pomostw zostay pomylone, nr 1 s to pomosty stae, natomiast nr 2 s to

pontony pywajce pomostu.

8. Rysunek nr 7 ,,Przekrj poprzeczny B-B projektowanych pomostw pywajcych „ zawiera

wrysowan odbojnic z adnotacj ,,patrz rys. Szczegowy”. Prosimy o udostpnienie tego rysunku. Prosimy te o wyjanienie do czego bdzie mocowany odbijacz, gdy na w/w rysunku zamocowany jest do elementu wystajcego poza obrb pontonu pywajcego, natomiast na rysunku nr 12 ,,Konstrukcja pontonu pomostu cumowniczego pywajcego” odbijacz przylega bezporednio do pontonu betonowego.

Ad.8. Odbojnica jest rozwizaniem systemowym, wystpi bd w opisie rysunku i rysunku szczegowego odbojnicy nie ma w dokumentacji. Odbojnica montowana jest do kadki obnienia.

9 i 10. Przedmiar podaje odbojnice gumowe w iloci 60 m, natomiast na rysunku nr 12 ,,Konstrukcja

pontonu pomostu cumowniczego pywajcego „ odbijacz jest wrysowany tylko po jednej stronie

pontonw, co daje dugo 30 m. Ile metrw odbijacza naley przyj?.

Przedmiar zawiera nastpujce pozycje: nr 18 ,,monta Yboomw cumowniczo-

komunikacyjnych szt.6 oraz nr 19 ,, monta Yboomw cumowniczych szt 7. Jakie s parametry

tych elementw, plan ich rozmieszczenia przy pomostach i sposb montau do pomostw.

Ad.9 i 10. Pytanie dotyczy nieaktualnych przedmiarw, przedmiary zamienne zostay

zamieszczone na stronie bip m. Braniewa.

 1. W opisie technicznym rozwiza hydrotechnicznych str. 10 mwi si o ,,kadce obnienia”.

Co to za element, do czego ma suy, jakie jest jego wykonanie i sposb montau do pontonw?.

Ad.11. Kadka obniona jest to kadka cumownicza, bdzie suy do cumowania jednostek

pywajcych, patrz rys. Nr 9. Sposb wykonania i montau kadki obnienia pokazuje rys 18 i 18A.

Odpowiedzi na pytania – pismo z dnia 25.10.2010r


 1. Czy zamawiajcy udostpni rysunki nr 9 i nr 18 projektu konstrukcji brany hydrotechnicznej, gdy wg opisu do projektu wykonawczego powinny by w projekcie a nie ma ich umieszczonych na stronie zamawiajcego.

Ad.3. Rysunki nr 9 oraz 18 i 18A s ju udostpnione.

Rysunki

 

mt_ignore:

 

Braniewo 29.10.2010r

Odpowiedzi na pytania z dnia 22.10.2010r


 1. Rysunek konstrukcji trapu nr 11 podaje tylko niektre materiay, z ktrych ma by wykonana konstrukcja. Prosimy o podanie kompletnej specyfikacji materiaowej trapu.

 2. Rysunek nr 14 ,,Konstrukcja zamocowania pontonu pomostu cumowniczego” nie zawiera specyfikacji materiaowej. Prosimy o jej podanie.

Ad.6 i 7. Zostaa dodana specyfikacja materiaowa.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2010r

 1. W przedmiarze zamiennym pkt 17 mowa jest o montau pomostw dla kajakarzy. Poniewa w dokumentacji brakuje informacji o tym elemencie, domylamy si jedynie, e jest to element zamocowany wzdu pywajcych pontonw betonowych. Prosimy wic o informacj, jakie jednostki (o jakich parametrach) bd cumowa przy pywajcych pontonach: czy bd to aglwki, jak wskazuje nazwa zadania (wtedy wolna burta powinna wynosi okoo 0,5 m), czy kajaki(wtedy wolna burta powinna wynosi okoo 0,25 m)? Zastosowanie pomostu dla kajakarzy na caej dugoci pontonw pywajcych, moe utrudni wsiadanie i wysiadanie z aglwek.

Ad.1. Zostay doczone rysunki, patrz rys nr 9 i 18.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2010r

 1. Czy zamawiajcy udostpni zestawienia materiaw dla rysunkw projektw wykonawczych brany hydrotechnicznej? Prosimy o udostpnienie zestawie stali i drewna dla nastpujcych rysunkw: rys. Nr 6, 7, 8, 10, 10a, 10b, 11, 13, 14. S to rysunki konstrukcyjne konstrukcji nietypowych.

Ad.2. Zostaa doczona specyfikacja materiaowa, dla rysunkw 6, 7, 8 specyfikacje s zawarte w rysunkach szczegw.

Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2010r


 1. Czy zamawiajcy przewidzia zabezpieczenie antykorozyjne elementw stalowych supw fundamentowych HP , elementw stalowych wyszczeglnionych w poz. Nr 13 przedmiaru brany hydrotechnicznej? Jeeli zamawiajcy przewiduje zabezpieczenie antykorozyjne prosimy o podanie szczegowej technologii wykonania prac antykorozyjnych dla zarwno elementw w poz. Nr 13 jak i wszelkich innych elementw stalowych wystpujcych w projekcie. Prosimy o uzupenienie przedmiarw.

Ad.2. Patrz pkt. 11 opisu technicznego.

 1. Czy rury stalowe w pozycji nr 3 przedmiaru brany hydrotechnicznej, z ktrych maj by wykonane pale stalowe, s ze szwem czy bez szwu? Czy pale s wbijane ,,z butem” czy ,,bez buta”?

Ad.3. Patrz rysunek szczegowy pala kotwicego, rys nr 13.

Odpowied na pytania z dnia 26.10.2010r


 1. Czy zamawiajcy dopuszcza zastosowanie rwnowanika dla supw owietleniowych aluminiowych, stalowych na supy owietleniowe wykonane z innego materiau np. Supy owietleniowe wykonane z kompozytw polimerowych wzmacnianych wknem wglowym.

Ad.1. Nie dopuszcza si wykonania supw owietleniowych z innego materiau ni przewiduje projekt.

specyfikacje materiaowe

 

mt_ignore:

 

Braniewo 02.11.2010r


Odpowiedzi na pytania z dnia 27.10.2010r

 1. Czy zamawiajcy przewiduje w zakresie zadania wykonanie oznakowania przystani, poniewa w przedmiarach robt nie jest to wyszczeglnione? W ogoszeniu, jako pkt. 11 zakresu jest wskazane wykonanie oznakowanie przystani. Jakie znaki trzeba zamontowa i ile ma ich by? Prosimy o dokadne sprecyzowanie wymiarw znakw, ich iloci, lokalizacji ich ustawienia, jak rwnie specyfikacji technicznej ich wykonania. Prosimy rwnie o wskazanie co dokadnie zawiera komplet znakw z pozycji nr 100 przedmiaru architektury. Czy s to znaki, ktre s opisane w zakresie z ogoszenia?

Ad.1. Przysta nie wymaga specjalnego oznakowania nawigacyjnego. Komplet znakw ujtych w przedmiarze budowlanym dotyczy oznakowania pomieszcze.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2010r

1. Czy zamawiajcy przewiduje w zakresie zadania wykonanie murw oporowych wskazanych na rysunku doczonym do projektu budowlanego konstrukcji brany hydrotechnicznej? Prosimy o wskazanie gdzie w przedmiarach wystpuje mur oporowy i gdzie wystpuje na rysunku planu zagospodarowania terenu?

Ad.1. Mury oporowe wystpuj w przedmiarach w czci architektonicznej, przewidziane jest wykonanie 26,2 mb murw. Lokalizacja pokazana na rysunku nr 2 – projekt zagospodarowania (doczonym)

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2010r

3. Specyfikacja techniczna pkt. 5.3.1 ,,Monta pomostw pywajcych” mwi o sieci energetycznej i wodnej na pontonach, podczas gdy nie ma zaprojektowanych na pontonach punktw poboru energii i wody. Czy naley zatem kalkulowa zaoenie rur kablowych w pontonach?

Ad.3. Na pontonach nie projektuje si punktw poboru energii i wody.

 1. Specyfikacja techniczna pkt. 5.3.1 ,,Monta pomostw pywajcych „ mwi o maszcie wiata migajcego, ale brak w dokumentacji jakichkolwiek wytycznych do jego wykonania. Brak te informacji o ewentualnym owietleniu nawigacyjnym. Jeeli pomost ma by wyposaony w wiato nawigacyjne, to jakie maj by jego parametry i parametry masztu?

Ad.4. Przysta nie wymaga oznakowania nawigacyjnego.

 

 Projekt zagospodarowania terenu murki

 

mt_ignore:

Braniewo 08.11.2010r

Znak: 394882-2010

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego  prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa  ul. T. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj robt budowlanych w ramach projektu: ,,Ptla uawska – rozwj turystyki wodnej. Etap I”  Budowa przystani eglarskiej w Braniewie, za najkorzystniejsz  zostaa uznana oferta zoona przez:

Konsorcjum firm:

1.       ,,Inwest” Zakad Budowlano-Instalacyjny  Lech Frc; ul. Elblska 23   14-500 Braniewo

2.       NAVIMOR-INWEST Sp. z.o.o  ul. Grunwaldzka 212; 80-266 Gdask

UZASADNIENIE

W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy  w SIWZ  przyj jedno kryterium  oceny ofert t.j. kryterium ceny. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za kwot mieszczc si w posiadanych na ten cel rodkach.

W postpowaniu j.w  zoono 1 ofert.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy.

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy

Planowany termin zawarcia umowy   w sprawie zamwienia publicznego: 10.11.2010r.

Punktacja przyznana ofercie przedstawia si nastpujco:

Oferta nr 1 – Konsorcjum firm: 1) ,,Inwest” ZB-I Lech Frc ul. Elblska 23; 14-500 Braniewo 2) NAVIMOR-INWEST Sp. z.o.o. ul. Grunwaldzka 212; 80-266 Gdask – 100 pkt w kryterium cena.

 

 

 

Braniewo 08.11.2010rlp.zacznik:
1wzór oferty.pdf
2wzór umowy.pdf
3Braniewo -_przedmiar.pdf
4SIWZ-Pętla Żuławska.pdf
5załącznik nr 1A.pdf
6załącznik nr 1B.pdf
7załącznik nr 2.pdf
8załącznik nr 3.pdf
9załącznik nr 4.pdf
10załcznik nr 6 -zbiorcze zestawienie kosztów.pdf
11Załącznik nr 7 - przedmiar.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn. ,,Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” - Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Anna Kroczyk29.08.2013, 09:27 CEST
08.11.2010, 15:56 CETwprowadzenie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.11.2010, 10:43 CET
08.11.2010, 10:30 CETwprowadzenie informacji - zawiadamia o unieważnieniu postępowania
02.11.2010, 13:34 CETwprowadzenie informacji - Odpowiedzi na pytania 02.11.2010

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.