Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/82/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507994
  Uchwała Nr XV/82/04

 

Uchwaa Nr XV/82/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.uchylajca uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego pomidzy ulicami: Sportow , witokrzysk a zachodni granic administracyjn miasta .


Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80 poz.717 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :

1.


uchyla si uchwa Nr XXXVII/230/02 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 6marca 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego pomidzy ulicami:Sportow , witokrzysk a zachodni granic administracyjn miasta .


2.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Uzasadnienie

do Uchway Nr XV/82/04 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.uchylajcej uchwa nr XXXVII/230/02 z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktra zastpia ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1944 roku , do miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego , w stosunku do ktrych podjto uchwa o przystpieniu do sporzdzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyoenia tych planw do publicznego wgldu, ale postpowanie nie zostao zakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy , stosuje si przepisy dotychczasowe .

W przypadku ktrego dotyczy niniejsza uchwaa przed wejciem w ycie ustawy nie ogoszono o wyoeniu planu do publicznego wgldu dlatego dalsza procedura powinna by realizowana wg nowych przepisw . Dotychczasowe czynnoci proceduralno-planistyczne , prowadzone na podstawie ustawy z 1994 roku zachowuj wano , nie wymagaj ponawiania lecz konieczne bdzie ich uzupenienie o dodatkowe elementy ktre wprowadzia ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przy opracowywaniu projektu planu uwzgldniono wymogi nowej ustawy co do formy i zakresu cznie ze sporzdzeniem prognozy skutkw finansowych uchwalenia planu.

Uchwaa nr XXXVII/230/02 z dnia 6 marca 2002 r. podjta pod rzdami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku okrelia zakres ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Nie odpowiada on obligatoryjnemu zakresowi ustale planu okrelonemu w art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Przy podejmowaniu uchway w sprawie uchwalenia planu miejscowego Rada Gminy midzy innymi bada jej zgodno z uchwa o przystpieniu do sporzdzenia planu . Moe to uniemoliwi uchwalenie planu lub spowodowa stwierdzenie niezgodnoci uchway z prawem przez organ nadzorczy.

W zwizku z powyszym zachodzi konieczno uchylenia uchway nr XXXVII/230/02 z

dnia 6 marca 2002 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podjcia nowej uchway przewidujcej merytoryczny zakres planu odpowiadajcy wymogom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/82/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 12:32 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/82/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.