Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/80/04 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535119
  Uchwała Nr XV/80/04

 

Uchwaa Nr XV/80/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.uchylajca uchwa w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego w granicach:

  • od zachodu ograniczonego rowem melioracyjnym szczegowym „Czerwony Rw”

  • od poudnia i poudniowego-zachodu ograniczonego ulic Piaskow i Mragowiusza

  • od poudniowego-wschodu ograniczonego ulic Kajki i Wilesk

  • od pnocy i pnocnego-wschodu ograniczonego ulic Sportow i Dug

Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.Nr 80 poz.717 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :

1.


uchyla si uchwa Nr XXXVII/232/02 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 6marca 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

terenu zlokalizowanego w Braniewie , zawartego w granicach:

  • od zachodu ograniczonego rowem melioracyjnym szczegowym „Czerwony Rw”

  • od poudnia i poudniowego-zachodu ograniczonego ulic Piaskow i Mragowiusza

  • od poudniowego-wschodu ograniczonego ulic Kajki i Wilesk

  • od pnocy i pnocnego-wschodu ograniczonego ulic Sportow i Dug


2.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.Uzasadnienie

do Uchway Nr XV/80/04 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.uchylajcej uchwa nr XXXVII/232/02 z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktra zastpia ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1944 roku , do miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego , w stosunku do ktrych podjto uchwa o przystpieniu do sporzdzenia lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyoenia tych planw do publicznego wgldu, ale postpowanie nie zostao zakoczone przed dniem wejcia w ycie ustawy , stosuje si przepisy dotychczasowe .

W przypadku ktrego dotyczy niniejsza uchwaa przed wejciem w ycie ustawy nie ogoszono o wyoeniu planu do publicznego wgldu dlatego dalsza procedura powinna by realizowana wg nowych przepisw . Dotychczasowe czynnoci proceduralno-planistyczne , prowadzone na podstawie ustawy z 1994 roku zachowuj wano , nie wymagaj ponawiania lecz konieczne bdzie ich uzupenienie o dodatkowe elementy ktre wprowadzia ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uchwaa nr XXXVII/232/02 z dnia 6 marca 2002 r. podjta pod rzdami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku okrelia zakres ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Nie odpowiada on obligatoryjnemu zakresowi ustale planu okrelonemu w art.15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Przy podejmowaniu uchway w sprawie uchwalenia planu miejscowego Rada Gminy midzy innymi bada jej zgodno z uchwa o przystpieniu do sporzdzenia planu . Moe to uniemoliwi uchwalenie planu lub spowodowa stwierdzenie niezgodnoci uchway z prawem przez organ nadzorczy.

W zwizku z powyszym zachodzi konieczno uchylenia uchway nr XXXVII/232/02 z

dnia 6 marca 2002 r. o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podjcia nowej uchway przewidujcej merytoryczny zakres planu odpowiadajcy wymogom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/80/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 12:19 CESTUchwała Nr XV/80/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.