Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/79/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507927
  Uchwała Nr XV/79/04

 

Uchwaa Nr XV/79/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r.Nr 80 poz.717 ) Rada Miejska w Braniewie uchwala co nastpuje :


1.


Burmistrz Miasta Braniewa przystpi do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Braniewie przy ulicy 9-Maja , zawartego w granicach:

  • od poudniowego-wschodu ograniczonego ul.9-Maja i obejmujcego pas terenu wzdu niej

    usytuowany o szerokoci 250 m. ,

  • od poudniowego-zachodu ograniczonego terenem osiedla domw szeregowych oraz gospodarstw rolnych ( pl uprawnych )

  • od pnocnego wschodu ograniczonego pasem zieleni (dawny cmentarz ewangelicki )

Granice obszaru opracowania planu okrelono na mapie stanowicej zacznik graficzny do uchway .


2.


1.Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania jest okrelenie warunkw oraz zasad, zabudowy i zagospodarowania terenu okrelonego powyej obszaru na potrzeby lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz dziaalnoci gospodarczej .

2.Zakres ustale planu okreli :

a/ przeznaczenie terenw oraz linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu lub rnych zasadach zagospodarowania

b/ parametry i wskaniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy , gabaryty obiektw i wskaniki intensywnoci zabudowy

c/ zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego

d/ zasady ochrony rodowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego

e/ zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej

f/ wymagania wynikajce z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych

g/ granice i sposoby zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie na podstawie odrbnych przepisw

h/ szczegowe zasady i warunki scalania i podziau nieruchomoci

i/ szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

j/ zasady modernizacji , rozbudowy i budowy systemw komunikacji i infrastruktury technicznej

k/ sposb i termin tymczasowego zagospodarowania , urzdzenia i uytkowania terenw

l/ stawki procentowe , na podstawie ktrych ustala si opat z tytuu wzrostu wartoci wartoci nieruchomoci w zwizku z uchwaleniem planu .

3Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.4


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/79/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 12:12 CESTUchwała Nr XV/79/04

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.