Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 maja 2010r. > Uchwała Nr XXXVII/233/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015 Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535227
  Uchwała Nr XXXVII/235/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/218/10 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w

  Uchwała Nr XXXVII/233/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015

 

Uchwaa Nr XXXVII/233/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie zmiany uchway Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 09 wrzenia 2009r w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

Braniewo na lata 2007 - 2015Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:


1.


W zaczniku numer 1 do uchway Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09

wrzenia 2009r w sprawie przyjcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata

2007 – 2015 wprowadza si nastpujce zmiany:


  1. pkt. 2.1.4 „Wasno gruntw i budynkw” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway

  2. pkt. 2.4 „Strefa mieszkaniowa” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway

  3. pkt. 4.2.2 cz „ Zasoby mieszkaniowe” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 3 do niniejszej uchway

  4. pkt. 4.3 cz „Niski poziom wydajnoci energetycznej budynkw” oraz „Tabela 19 Wystpowanie wskanikw kryzysowoci czy wystpuj” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 4 do niniejszej uchway

  5. pkt. 5.1 cz „Dotyczce przestrzeni publicznej i infrastruktury technicznej” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 5 do niniejszej uchway

  6. pkt. 5.2 cz „Wsplnoty mieszkaniowe” oraz cz „ Spdzielnie mieszkaniowe” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 6 do niniejszej uchway.

  7. pkt. 6 „ PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALZIACJI” otrzymuje brzmienie jak w zaczniku nr 7 do niniejszej uchway.


2.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.lp.zacznik:
1załączniki.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVII/233/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 09:05 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVII/233/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/184/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 09 września 2009r w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Braniewo na lata 2007 - 2015

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.