Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/230/10 W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505056
  Uchwała Nr XXXVI/230/10 W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku.

 

U C H W A A Nr XXXVI/230/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku .
Na podstawie art 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241)oraz 5 zacznika nr 8 Regulaminu Rady Miejskiej w Braniewie do uchway Nr XX/128/200 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Braniewa (tekst jednolity: Dz.Urz. Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego z 2003 r. Nr 128, poz. 1680, z 2006 r. Nr 150 poz.2214, z 2007 r. Nr 44 poz.730, Nr 178 poz.2307, Nr 194 poz.2464), Rada Miejska uchwala co nastpuje:1.
Zapis 4 uchway Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy uznaje si za zasadny i nie naruszajcy powszechnie obowizujcych przepisw prawa, zgodnie ze stanowiskiem wyraonym w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway.2.Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd FalkowskiZacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVI/230/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.U Z A S A D N I E N I E


do Uchway Nr XXXVI/230/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku


w sprawie ustosunkowania si do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.
Rzecznik Praw Obywatelskich w Warszawie pismem z dnia 01 kwietnia 2010 roku Nr RPO-641613-V-SW/10, wystpi do Przewodniczcego Rady Miejskiej w Braniewie o przeanalizowanie zapisu 4 uchway Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, zapis 4 powoanej uchway narusza powszechnie obowizujce przepisy prawa, poniewa uzalenia zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego od posiadania zameldowania na pobyt stay na terenie Miasta Braniewa.

W wyniku przeanalizowania przedstawionych przez Rzecznika uwag uznaje si, e zapis 4 cyt. uchway w aden sposb nie narusza powszechnie obowizujcych przepisw prawa.

Uchwaa Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy, mwi o pierwszestwie zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, a nie o nabyciu prawa w ogle. Nabycie prawa do lokalu mieszkalnego, tutejszy Urzd nie uzalenia od zameldowania wnioskodawcy w miecie Braniewo.

Miasto Braniewo od lat boryka si z problemami zaspakajania najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkacw. Ilo posiadanych mieszka, przeznaczanych do zasiedlenia, jest wci niewystarczajca w stosunku do potrzeb.

W zwizku z trudn sytuacj mieszkaniow w miecie, Rada Miejska w Braniewie zmuszona bya zaostrzy kryteria kwalifikujce wnioskodawcw do przydziau mieszkania z zasobw Miasta. Zgodnie z 4, pkt. 1 cyt. uchway pierwszestwo zawarcia umowy najmu na lokal komunalny przysuguje osobom zamieszkujcym i zameldowanym na stae, na terenie Miasta Braniewa przez okres co najmniej 5 lat.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/230/10 W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 08:59 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/230/10 W sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie Nr RPO-641613-V-SW/10 z dnia 01 kwietnia 2010 roku.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.