Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 kwietnia 2010r. > Uchwała Nr XXXVI/228/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014” Dzi jest 19.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6560436
  Uchwała Nr XXXVI/228/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014”

 

UCHWAA Nr XXXVI/228/10

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 28 kwietnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm., art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 ; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94 , poz. 657, Nr 167, poz. 1193 i Nr 249, poz.1833, Dz. U. z 2007 r. Nr 128 poz. 902 i Nr 173, poz. 1218 ) – Rada Miejska w Braniewie


uchwala, co nastpuje:


1.

Przyjmuje si „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014” stanowicy zacznik do niniejszej uchway.


2.

Traci moc uchwaa Nr XXIX/154/05 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 15.06.2005 r. w sprawie „Wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2005-2009” (Dz. Urz. Woj. Warmisko-Mazurskiego Nr 100, poz.1327 z 2005 r. ) .


3.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal. 1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXVI/228/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.06.2010, 08:56 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXVI/228/10 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2010-2014”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.