Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/74/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507993
  Uchwała Nr XV/74/04

Uchwaa Nr XV/74/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewo publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych oraz przedszkolach na terenie Gminy Miasta Braniewo.Na podstawie art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, Nr 106 poz.496, z 1997 r. Nr 28 poz.153, Nr 141 poz.943, z 1998 r. Nr 117 poz.759, Nr 162 poz.1126, z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 19 poz.239, Nr 48 poz.550, Nr 104 poz.1104, Nr 120 poz.1268, Nr 122 poz.1320, z 2001 r. Nr 111 poz.1194, Nr 144 poz.1615, z 2002 r. Nr 41 poz.362, Nr 113 poz.984, Nr 141 poz.1185, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 6 poz.65, Nr 128 poz. 1176 Nr 137 poz.1304, Nr 203 poz.1966 ) uchwala si, co nastpuje :


1


Ustala si sie prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewo publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych oraz przedszkolach na terenie Gminy Miasta Braniewo :

1/ Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie, ul. Rana 14

2/ Oddzia przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie, ul.Konarskiego 13 3/ Oddzia przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 5 w Braniewie, ul.Moniuszki 22 a 4/ Oddzia przedszkolny w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Braniewie, ul.Rana 14.


2


1.Do oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych wskazanych w 1 pkt 2 i

3 w pierwszej kolejnoci przyjmowane bd dzieci z waciwych obszarowo

obwodw okrelonych dla wskazanych szk podstawowych.

2.Do oddziau przedszkolnego w przedszkolu publicznym wskazanym w 1 pkt 4 w

pierwszej kolejnoci przyjmowane bd dzieci z terenu obwodu Szkoy Podstawowej

Nr 3 w Braniewie, ul. PCK 4.


3


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r. i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego.
Uzasadnienie


Dot. projektu uchway RM w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gmin Miasta Braniewo publicznych przedszkoli i oddziaw przedszkolnych w szkoach podstawowych oraz przedszkolach na terenie Gminy Miasta Braniewo.


* Projekt uchway wynika z obowizku wynikajcego z art. 14 a ust. 1 ustawy o systemie owiaty, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2004 r. i dotyczy obowizkowego rocznego przygotowania do nauki dla dzieci 6-letnich. Zadanie to zostao przekazane do zada wasnych miasta. Celem wczesniejszego przygotowania projektw organizacyjnych placwek owiatowych naley podj stosown uchwa, aby rodzice dzieci 6-letnich wiedzieli do jakich oddziaw maj moliwo zapisa swoje dzieci. Ustalona sie nie zmienia aktualnego podziau przyjmowania dzieci 6-letnich do oddziaw przedszkolnych, sankcjonuje istniejcy stan pod ktem zgodnoci z prawem owiatowym.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/74/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 11:57 CESTzmiana nazwy - Uchwała Nr XV/74/04
09.08.2004, 11:54 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/74/04 z dnia 24 marca 2004 r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.