Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 31 marca 2010r. > Uchwała Nr XXXV/216/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok Dzi jest 18.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6535144
  Uchwała Nr XXXV/219/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 4/9 w obrębie 1 i nieruchomości stanowiącej część działki nr 2 w obrębie 1, poło
  Uchwała Nr XXXV/220/10 w sprawie nadania nazwy placowi na terenie miasta Braniewa
  Uchwała Nr XXXV/221/210 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

  Uchwała Nr XXXV/216/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

 

Uchwaa Nr XXXV/216/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 31 marca 2010r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

  1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2010 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budetu miasta na 2010 rok zmienionej uchwa Nr XXXIV/212/10 Rady Miejskiej z dnia 17 lutego 2010r poprzez:

  1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 824 462,53 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

  2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 382 156,00 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

  3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 562 406,01 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

  4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 120 099,48 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

  1. Budet miasta po zmianach wynosi:

  1. plan dochodw ogem – 52 551 533,14 z

z tego: dochody biece – 38 090 135,15 z

dochody majtkowe –14 448 117,99 z


  1. plan wydatkw ogem – 64 873 864,38 z

z tego: wydatki biece – 38 714 376,15 z

wydatki majtkowe – 26 146 208,23 z

  1. deficyt budetu – 12 322 331,24 z.
3. Wydatki majtkowe w 2010r. po zmianach wynosz 26 146 208,23 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 25 764 166,23 godnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 22 536 520,73 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj:

1) zada realizowanych w drodze umw lub porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, po zmianach stanowi zacznik nr 5

6. W uchwale w sprawie budetu miasta na 2010r skrela si 9 dotyczcy ustalenia planu przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 1.pdf
2Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 2.pdf
3Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 3.pdf
4Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 3a.pdf
5Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 4.pdf
6Uchwała Nr XXXV-216-10 zal. 5.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXV/216/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.04.2010, 09:30 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXV/216/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.