Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2004r. > XV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 marca 2004r. > Uchwała Nr XV/73/04 Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507971
  Uchwała Nr XV/73/04

Uchwaa Nr XV/73/04

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie: zmian budetu miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

1.   Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2004 uchwalonego uchwa

Nr XIV/70/04 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie budetu miasta na 2004r. poprzez:

1)               zmniejszenie planu dochodw o kwot 156 879 z zgodnie z zacznikiem nr l do
niniejszej uchway,

2)       zmniejszenie planu wydatkw o kwot 156 879 z zgodnie z zacznikiem nr l do
niniejszej uchway.

2.   Budet miasta po zmianach wynosi:

1)              plan dochodw ogem - 24 568 496 z,

2)              plan wydatkw ogem - 24 063 328 z.

3.   Wydatki majtkowe w 2004r. po zmianach wynosz l 371 189 z w tym

a)               wydatki inwestycyjne na rok budetowy w wysokoci l 371 189 z
zgodnie z zacznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchway,

b)              wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2004 - 2006
wynosz 7 260 527 zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej
uchway.

2

Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu miasta na 2004 rok zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway.

3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XV/73/04”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.08.2004, 11:58 CESTzmiana nazwy - Uchwała Nr XV/73/04
09.08.2004, 11:50 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XV/73/04 z dnia 24 marca 2004r.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.