Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego NA ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6508013
  Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego NA ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie

 

 

Braniewo 26.03.2010r


O G O S Z E N I E

dla przetargu nieograniczonego NA ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie"Przedmiotem zamwienia jest wykonanie robt budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa i monta wyposaenia zwizanego z modernizacj i rozbudow amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie, wraz z zagospodarowaniem terenu w oparciu o dokumentacj projektow oraz wydan na jej podstawie decyzj o pozwoleniu na budow.


Zakres rzeczowy:

 1. Rozbudowa widowni.

 2. Prace remontowe na scenie amfiteatru.

 3. Modernizacja kadki przy dawnym cmentarzu.

 4. Remont zbiornika wodnego – basenu.

 5. Remont murw obronnych (miejskich) i czci murw pooonych rwnolegle do ulicy Kromera od strony skate park.

 6. Remont nawierzchni amfiteatru.

 7. Rekonstrukcja historycznego ukadu skweru w obrbie Placu Wolnoci.

 8. Zagospodarowanie terenu w obrbie dawnego cmentarza w. Jana, a obecnie parku miejskiego.

 9. Estradowy system naganiajcy.

 10. Przeoenie sieci centralnego ogrzewania.

 11. Wykonanie monitoringu.

 12. Wykonanie owietlenia zewntrznego terenu objtego zamwieniem cznie z podwietleniem (iluminacj) murw fosy.


Termin realizacji zadania do 10.03.2011 roku.


Adres strony internetowej na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Gmina Miasta Braniewa ul. T. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo; tel. 55/6440102; fax 55/2432928.


Pisemne oferty prosimy skada w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo pok. Nr 16 – sekretariat w terminie do dnia 16.04.2010 r do godziny 900.


Do dnia 16.04.2010r do godziny 1000 naley uici wadium w wysokoci 100.000,00 PLN.

Nr konta do wpaty wadium: 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040


Otwarcie ofert odbdzie si w Urzdzie Miasta Braniewa w sali konferencyjnej w dniu 16.04.2010 roku o godzinie 1000.


dokumentacja

 

 

Braniewo 12.04.2010r

WI.IX/14/222/2010Dotyczy zamwienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”.

Odpowiedzi na pytania


I nstalacje sanitarne:

1. Czy przeoenie sieci c.o. wchodzi w zakres przetargu i naley te roboty uj w wycenie?

AD.1. Przeoenie sieci c.o. wchodzi w zakres zamwienia zgodnie z SIWZ pkt. 4.10

oraz zapisem w ogoszeniu o przetargu: zakres rzeczowy pkt. 10.

Pytania akustyka:

 1. Brak schematw okablowania gonikowego akustycznego i sterujcego

 2. Brak schematu rozdzielni elektrycznej sceny

 3. Brak schematu rozdzielni elektrycznej akustyka

 4. Brak schematu okablowania elektroenergetycznego akustyki

Ad 1; 2; 3; 4.

 1. Szczegowe rozwizanie techniczne okablowania gonikowego akustycznego i sterujcego opisane zostao bardzo precyzyjnie w punkcie 10. Projektu Estradowego Systemu Naganiajcego stanowicego element Dokumentacji Przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajcego. Poniej przedstawiam schemat blokowy okablowania staego uoonego w ziemi (zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt10.PESN – j.wy.) celem rozwiania wtpliwoci interpretacyjnych. Pozostae kable przyczeniowe do zainstalowanych urzdze naley wykona jako mobilne przy zaoeniu , e wszystkie przyczane bd w przyczu tylnym sceny (P-3).

 2. Rozdzielni elektryczn sceny naley wykona poprzez adaptacj istniejcej rozdzielni scenicznej , po przeprowadzeniu wizji lokalnej i w uzgodnieniu z uytkownikiem, tak by zapewni zasilanie wszystkich dotychczasowych urzdze technologii scenicznej bdcych w gestii uytkownika oraz zgodnie z opisem w punkcie 11. Projektu Estradowego Systemu Naganiajcego stanowicego element Dokumentacji Przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajcego.

 3. Rozdzielni elektryczn akustyka naley wykona tak by zapewniaa zasilanie wszystkich urzdze technologii scenicznej bdcych w gestii uytkownika oraz zgodnie z opisem w punkcie 11. Projektu Estradowego Systemu Naganiajcego stanowicego element Dokumentacji Przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajcego.

 4. Szczegowe rozwizanie techniczne okablowania elektroenergetycznego akustyka opisane zostao bardzo precyzyjnie w punkcie 11. Projektu Estradowego Systemu Naganiajcego stanowicego element Dokumentacji Przetargowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiajcego. Poniej przedstawiam schemat blokowy okablowania staego uoonego w ziemi (zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt11.PESN – j.wy.) celem rozwiania wtpliwoci interpretacyjnych.


Brak na stronie Zamawiajcego:

 1. Projektu, przedmiaru oraz zestawienia materiaw w zakresie monitoringu.

Ad 1. Zakres prac zwizanych z monitoringiem okrela pkt. 4.11 w SIWZ oraz zacznik nr 6 do SIWZ pn – monitoring zaoenia dla projektanta.

2. Projektu, przedmiaru oraz zestawienia materiaw w zakresie iluminacji murw fosy.

Ad.2. Naley zastosowa 4 typy opraw. Wszystkie oprawy musz by dostosowane do montau w gruncie.


URAN 20 2135000 18W ­– 3 sztuki - lub rwnowane

URAN 3 2120000 26W – 17 sztuk - lub rwnowane

URAN 3 3011000 70W – 2 sztuki - lub rwnowane

URAN 20 3218000 35W – 2 sztuki - lub rwnowane

 

 

Braniewo 14.04.2010r
Dotyczy: zamwienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”.


INFORMACJA DLA OFERENTW


W tabeli zacznika nr 6 do siwz naley wykreli sowa: ,, zgodnie z treci zacznika nr 4”

Znak: 86722-2010

Braniewo 20.04.2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj robt budowlanych w ramach projektu: ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

Konsorcjum firm:

 1. P.B.O. ,,BUDOPRZEM” Sp. z.o.o ul. Orkana 5b; 10-012 Olsztyn

 2. P.B-M ,,ELZAMBUD” Sp. z.o.o ul. Warszawska 135; 82-300 Elblg


UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 3 oferty.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy

W dniu 27.04.2010r upywa termin, po ktrym moe by zawarta umowa w sprawie zamwienia publicznego.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:


Oferta nr 1 – Konsorcjum firm: 1) P.B.O. ,,BUDPRZEM” Sp. z.o.o ul. Orkana 5b, 10-012 Olsztyn. 2) P.B-M ,,ELZAMBUD” Sp. z.o.o ul. Warszawska 135, 82-300 Elblg - 100 pkt w kryterium cena

Oferta nr 2 - Konsorcjum firm: 1) P.B. ,,ESBUD” Sp. z.o.o ul. Grayny 2; 82-300 Elblg. 2) Dresdner Industrie – und Wohnungsbaugesellschaft mbH; Altreick 15, 01237 Drezno, Niemcy - 92,03 pkt w kryterium cena

Oferta nr 3 – P.B.O. ,,EKOBUD” Sp. z.o.o ul. Przemysowa 8, 14-100 Ostrda - 75,64 pkt w kryterium cenaOtrzymuj:

 1. P.B.O. ,,BUDPRZEM” Sp. z.o.o ul. Orkana 5b, 10-012 Olsztyn

 2. P.B. ,,ESBUD” Sp. z.o.o ul. Grayny 2; 82-300 Elblg.

 3. P.B.O. ,,EKOBUD” Sp. z.o.o ul. Przemysowa 8, 14-100 Ostrdalp.zacznik:
101 SIWZ- ryczałt.pdf
2załączniki nr 1; 4; 5; 6.pdf
3załączniki 2a; 2b; 2c.pdf
4Załącznik nr 7.pdf
502 Projekt umowy- ryczałt.pdf
6Monitoring- założenia dla projektanta.pdf
7Uwagi do projektu-sieć elektroenergetyczna oświetlenia terenu.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego NA ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
23.04.2010, 14:45 CESTwprowadzenie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.04.2010, 08:02 CESTwprowadzenie informacji - INFORMACJA DLA OFERENTÓW
12.04.2010, 16:16 CESTwprowadzenie informacji - odpowiedzi na zapytania WI.IX/14/222/2010
30.03.2010, 08:07 CESTwprowadzenie informacji - Ogłoszenie dla przetargu nieograniczonego NA ROBOTY BUDOWLANE w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie\\\"

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.