Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > Zamówienia publiczne > Przetargi > Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie” Dzi jest 26.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6507985
  Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”

 

Braniewo 24.03.2010r


O G O S Z E N I E

O ZAMWIENIU NA USUG Inwestora Zastpczego/Inyniera Projektu

w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”Zamwienie obejmuje usugi: nadzoru budowlanego, usugi zarzdzania budow, usugi profesjonalne w zakresie architektury, inynierii, budowy, prawa, ksigowoci oraz inne usugi kontroli i nadzoru technicznego, usugi zarzdzania projektem budowlanym, usugi nadzorowania placu budowy.


Termin realizacji zadania do 30.03.2011 r.


Adres strony internetowej na ktrej jest dostpna specyfikacja istotnych warunkw zamwienia: www.bip.braniewo.pl

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia mona uzyska pod adresem: Gmina Miasta Braniewa ul. T. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo; tel. 55/6440102; fax 55/2432928.


Pisemne oferty prosimy skada w Urzdzie Miasta Braniewa ul. Kociuszki 111; 14-500 Braniewo pok. Nr 16 – sekretariat w terminie do dnia 12.04.2010r do godziny 900.


Do dnia 12.04.2010 roku do godziny 1000 naley uici wadium w wysokoci 5.000 PLN.

Nr konta do wpaty wadium: 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040


Otwarcie ofert odbdzie si w Urzdzie Miasta Braniewa w sali konferencyjnej w dniu 12.04.2010 roku o godzinie 1000.

 

 

Braniewo 29.03.2009r

WI.IX/12/222/2010Dotyczy zamwienia publicznego na usug Inwestora Zastpczego/Inyniera Projektu w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”.

Odpowiedzi na pytania  1. Zgodnie z rozdziaem V pkt 5 ppkt 5.2 a) SIWZ Zamawiajcy wymienia roboty brany teletechnicznej. Natomiast w wykazie potencjau kadrowego, jaki Wykonawca musi mie do dyspozycji (zgodnie z rozdziaem V pkt 5 ppkt 5.3 SIWZ) oraz 11 pkt 1 projektu umowy nie obejmuje w/w brany. Prosimy Zamawiajcego o wyjanienie czy w cenie ofertowej naley rwnie uj usug inspektora brany teletechnicznej oraz czy naley wyszczeglni w/w inspektora w zaczniku nr 3 do SIWZ ?


Ad 1. W brany teletechnicznej funkcj inspektora nadzoru bdzie peni inspektor w specjalnoci elektrycznej.


Projekt wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Braniewo, 6.04.2010r.
WI.V.7020-17/2010Dotyczy: zamwienia publicznego na usug Inwestora Zastpczego/Inyniera projektu w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”.Odpowiedzi na pytania


  1. W nawizaniu do Pastwa pisma z dnia 29.03.2010r., prosz o ucilenie czy w cenie ofertowej naley rwnie uj usug inspektora brany teletechnicznej oraz czy naley wyszczeglni w/w inspektora w zaczniku nr 3 do SIWZ ?


Odp. Warunek dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia opisany jest w Rozdziale V p. 5.3) SIWZ. Zamawiajcy nie wymaga wyszczeglnienia w zaczniku nr 3 do SIWZ inspektora brany teletechnicznej.

 

 

Znak: 83502-2010

Braniewo 20.04.2010

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamwie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( Dz. U. Z 2007r. Nr 223 poz. 1655 t.j. ze zm.) zawiadamiam, e w postpowaniu w sprawie udzielenia zamwienia publicznego prowadzonego przez Gmin Miasta Braniewa ul. Tadeusza Kociuszki 111, 14-500 Braniewo w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj usugi Inwestora Zastpczego/Inyniera Projektu w ramach projektu: ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcj elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”za najkorzystniejsz zostaa uznana oferta zoona przez:

Przedsibiorstwo Budowlano-Usugowe ,,INSPEC” Sp. z.o.o. ul. Partyzantw 26; 10-526 Olsztyn.

UZASADNIENIE


W przedmiotowym postpowaniu Zamawiajcy w SIWZ przyj jedno kryterium oceny ofert t.j. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu oceny ofert najkorzystniejsza okazaa si oferta zoona przez wskazanego wyej Wykonawc. Wybrany Wykonawca zaoferowa wykonanie przedmiotu zamwienia za najnisz cen spord ofert nie podlegajcych odrzuceniu.

W postpowaniu j.w zoono 2 oferty.

Nie wykluczono adnego Wykonawcy

Nie odrzucono oferty adnego Wykonawcy

W dniu 26.04.2010r upywa termin, po ktrym moe by zawarta umowa w sprawie zamwienia publicznego.

W zwizku z powyszym punktacja przyznana oferentom przedstawia si nastpujco:


Oferta nr 1 – Przedsibiorstwo Budowlano-Usugowe ,,INSPEC” Sp. zo.o.o ul. Partyzantw 26; 10-526 Olsztyn - 100 pkt w kryterium cena


Oferta nr 2 - Przedsibiorstwo Obsugi Inwestycyjnej Sp. z.o.o ul. Gajowa 99; 85-717 Bydgoszcz - 83,09 pkt w kryterium cena

Otrzymuj:

  1. P.B-U ,,INSPEC” Sp. z.o.o ul. Partyzantw 26; 10-526 Olsztyn

  2. P.O.I. Sp. z.o.o ul. Gajowa 99; 85-717 Bydgoszcz.lp.zacznik:
1siwz.pdf
2Zał. nr 1.pdf
3załączniki 2a; 2b; 2c.pdf
4Zał. nr 3.pdf
5Zał. nr 4.pdf
6Zał. nr 5-umowa.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie””

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.04.2010, 08:06 CESTwprowadzenie informacji - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
06.04.2010, 22:54 CESTwprowadzenie informacji - odpowiedzi na pytania WI.V.7020-17/2010
30.03.2010, 11:52 CESTwprowadzenie informacji - Odpowiedzi na pytania WI.IX/12/222/2010
26.03.2010, 09:00 CETdodanie nagłówka do ogłoszenia
25.03.2010, 14:15 CETwprowadzenie informacji - Ogłoszenie o zamówieniu na usługę Inwestora Zastępczego/Inżyniera Projektu w ramach projektu ,,Modernizacja i rozbudowa amfiteatru miejskiego z rekonstrukcją elementu historycznego otoczenia fosy w Braniewie”

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.