Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2010 > XXXIV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 lutego 2010r. > Uchwała Nr XXXIV/212/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527131
  Uchwała Nr XXXIV/214/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa stosowanych przez Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. w Braniewie
  Uchwała Nr XXXIV/215/10 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie

  Uchwała Nr XXXIV/212/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

 

Uchwaa Nr XXXIV/212/10
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 17 lutego 2010r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 157 poz. 1240)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2010 uchwalonego uchwa Nr XXXIII/207/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budetu miasta na 2010 rok poprzez:

 1. zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 12 827 757,61 z zgodnie z zacznikiem nr 1 ,

 2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 10 049 253,31 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

 3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 7 729 713,02 z zgodnie z zacznikiem nr 2,

 4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 6 506 025,76 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 52 109 226,61 z

z tego: dochody biece – 37 088 408,62 z

dochody majtkowe – 15 020 817,99 z


 1. plan wydatkw ogem – 64 431 557,85 z

z tego: wydatki biece – 38 579 149,62 z

wydatki majtkowe – 25 852 408,23 z

 1. deficyt budetu – 12 322 331,24 z.


3. Wydatki majtkowe w 2010r. po zmianach wynosz 25 852 408,23 z w tym:

wydatki inwestycyjne na rok budetowy po zmianach w wysokoci 25 511 466,23 z zgodnie z zacznikiem nr 3 i 3a do niniejszej uchway.

 1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci ustala si w wysokoci 22 170 300,58 z zgodnie z zacznikiem nr 4 do niniejszej uchway.

 2. Deficyt budetu miasta w wysokoci 12 322 331,24 z zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z:

  1. wpyww ze sprzeday papierw wartociowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 12 322 331,24 z

 1. Przychody budetu po zmianach wynosz 12 932 331,24 z, rozchody w wysokoci 610 000,00 z, zgodnie z zacznikiem nr 5.

8. Ustala si limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na:

 1. sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w kwocie - 3 000 000,00 z

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie - 12 322 331,24 z

 3. spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw w kwocie - 610 000,00 z;

9. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu gminy na koniec 2010 roku i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 6 i nr 6a.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 3a.pdf
5zal 4.pdf
6zal 5.pdf
7zal 6.pdf
8zal 6a.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIV/212/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
09.03.2010, 12:20 CETwprowadzenie informacji Uchwała Nr XXXIV/212/10 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2010 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.