Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Gimnazjum nr 2 > Statut > Statut Dziś jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503708
  Statut

 

                        STATUT

GIMNAZJUM NR 2

W BRANIEWIE

TESKT JEDNOLITY

                                                           z dnia 28.09.2009r.

 

 

 

 

Uchwała Nr 218/408/99

Zarządu Miasta Braniewia

Z dnia 15 kwietnia 1999 roku

 

 

W sprawie nadania statutu Gimnazjum Nr 2 w Braniewie.

 

 

                    Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) w oparciu o Uchwałę nr VII /43/99 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 10 marca 1999 roku, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Nadaje się STATUT GIMANZJUM NR 2 W BRANIEWIE PRZY ULICY MONIUSZKI 22d

 

§ 2

Treść statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 1999 roku.

 

 

 

 

 

NAZWA I TYP GIMANZJUM

 

                                                          § 1

Nazwa i siedziba gimnazjum.

1.Gimnazjum nosi nazwę: „GIMNAZJUM NR 2 w BRANIEWIE”

2.Siedzibą gimnazjum jest miasto Braniewo, ul. Moniuszki 22d.

Pełna nazwa gimnazjum brzmi      : „Gimnazjum Nr 2

 w Braniewie

 ul. Moniuszki 22d.”

3.Struktura gimnazjum obejmuje klasy od I do III.

 

§ 2

 

Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Miasta Braniewa.

 

CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie  systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności :

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum i przygotowania do podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej poprzez:

a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

b) rozwijanie różnych uzdolnień,

c) przekazywanie uczniom ogólnej wiedzy o człowieku i społeczeństwie,   

o problemach społecznych, ekonomicznych, kulturze, nauce, technice i pracy,

d)kształcenie umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy                         i wypoczynku,

e)kształcenie umiejętności współżycia w zespole,

f)korzystanie z różnych źródeł wiedzy,

g)poznawanie dziedzictwa kultury narodowej w odniesieniu do kultury europejskiej,

h)wyrabianie nawyków samokształcenia,

2.Gimnazjum realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Załącznik nr 1 do  statutu.

3. Program  wychowawczy  szkoły jest  realizowany  wg. szkolnego  programu  wychowawczego  uchwalonego  przez  Radę  Pedagogiczną. Załącznik  nr 2 .

                                                              

§ 4

Gimnazjum realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, oraz:

1.Sprawuje opiekę  nad  uczniami:

a)przebywającymi w gimnazjum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b)przebywającymi poza terenem gimnazjum w trakcie wycieczek lub biwaków organizowanych według aktualnie obowiązujących przepisów prawa,

c)w czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich według zasad ustalanych przez Dyrektora.

 

d)Wszystkie  zajęcia  powinny  być  organizowane  z  uwzględnieniem zasad  bezpieczeństwa.  Za  bezpieczeństwo  uczniów odpowiedzialny  jest  opiekun  sprawujący  opiekę  w  danym czasie.

e)W  gimnazjum  znajduje  się  gabinet  pielęgniarek, które  udzielają pierwszej  pomocy  uczniom  poszkodowanym.

f)Dyrekcja  gimnazjum  jest  odpowiedzialna  za  edukację prozdrowotną uczniów.

 

2.Sprawuje indywidualną opiekę nad  uczniami:

a)z zaburzeniami rozwojowymi,

b)pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach lub zagrożonych patologią społeczną,

c)organizuje  się  naukę  indywidualną  ucznia  w  domu  na  wniosek  rodziców            i  za  zgodą  organu  prowadzącego.

 

3.Organizuje na wniosek rodziców naukę religii.

 

4.Udziela uczniom pomocy psychologicznej poprzez:

a)systematyczną współpracę z placówkami specjalistycznymi

b)organizowanie spotkań uczniów z psychologami i terapeutami

c)kierowanie  na  badania  do  poradni  PPP.

d)współpraca  z  pedagogiem  szkolnym  zgodnie  z  planem pedagoga                          i zakresem  jego  obowiązków.

 

5.  Wspomaga uczniów zdolnych poprzez:

a)      organizowanie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b)   uczestnictwo w olimpiadach i konkursach,

c)   organizację oddziałów o rozszerzonym programie nauczania języka obcego

      oraz  oddziałów  o  nachyleniu sportowym.

 

      6. Organizuje  naukę  języka   ojczystego   dla  mniejszości  narodowych  na      

           wniosek  rodziców  i  za  zgodą  organu   prowadzącego.

 

      7.  Organizuje klasy integracyjne w oparciu o obowiązujące przepisy.

     

8.      Realizuje zadania obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zgodnie z 

wytycznymi Burmistrza Miasta Braniewa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta.

      

§ 5

1.Dyrektor gimnazjum powierza opiekę wychowawczą nad jednym oddziałem (klasą) szkolnym jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym „wychowawcą”.

2.Wychowawca prowadzi swój oddział w zasadzie przez cały okres nauki uczniów tego oddziału w gimnazjum.

3.Rodzice i uczniowie mają prawo występowania z wnioskiem do Dyrektora gimnazjum w sprawie zmiany wychowawcy klasy.

4.Decyzje o wystąpieniu do Dyrektora z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 3 podejmują rodzice na zebraniu klasowym, zwykłą większością głosów w obecność co najmniej 2/3 liczby rodziców danego oddziału.

5.Decyzje w sprawie zmiany wychowawcy klasy podejmuje Dyrektor gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

ORGANY GIMNAZJUM I ICH KOMPETENCJE

 

§ 6

Organami gimnazjum są:

1.Dyrektor gimnazjum.

2.Rada Pedagogiczna.

3.Rada Rodziców.

4.Samorząd uczniowski.

5.W gimnazjum może powstać Rada Szkoły. Szczegółowe kompetencje Rady Szkoły wprowadza się aneksem do niniejszego statutu w porozumieniu z Zarządem Miasta Braniewa.

§ 7

1.Całością działalności gimnazjum kieruje Dyrektor.

2.Funkcje Dyrektora powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący gimnazjum,           w oparciu o aktualne przepisy prawa.

§ 8

Dyrektor gimnazjum:

1.Kieruje bieżącą działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz.

2.Sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny.

3.Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

4.Dysponuje środkami finansowymi określonymi dla gimnazjum w uchwale budżetowej Rady Miejskiej i odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.

5.Realizuje zalecenia organu prowadzącego.

6.Współpracuje ze związkami zawodowymi i służbą socjalną.

§ 9

 

Dyrektor gimnazjum jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli i innych pracowników. Decyduje w sprawach:

1.Zatrudniania  i zwalniania  nauczycieli oraz innych pracowników.

2.Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom.

3.Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz związków zawodowych.

 

§ 10

1.W  gimnazjum  tworzy  się  stanowisko  wicedyrektora. zadania i  kompetencje                                                 wicedyrektora  określa  Dyrektor.

2.Stanowisko wicedyrektora może być utworzone przy funkcjonowaniu minimum 12 oddziałów.

3.Dyrektor za zgodą Zarządu Miasta, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 

 

§ 11

1.W gimnazjum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki           w realizacji statutowych zadań gimnazjum dotyczących kształcenia, wychowania

       i opieki.

 

2.Przewodniczącym  Rady Pedagogicznej  jest  Dyrektor  Gimnazjum.

§ 12

1.Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

2.Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem placówki. Regulamin  Rady  jako  załącznik.

3.Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw omawianych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli lub innych pracowników gimnazjum.

4.Do  kompetencji  Rady  Pedagogicznej  należy:

a) zatwierdzanie  planów  pracy  szkoły  lub  placówki  po  zaopiniowaniu  przez Radę  Rodziców.

b) zatwierdzanie  wyników  klasyfikacji  i  promocji  uczniów.

c) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych w  szkole  lub  placówce,  po  zaopiniowaniu  ich  projektów  przez  radę  szkoły lub  placówki.

d) ustalenie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  szkoły.

e) podejmowanie  uchwał w  sprawach  skreślenia  z  listy  uczniów.

f) opiniowanie  organizacji  pracy  szkoły, w  tym  tygodniowego  rozkładu  zajęć lekcyjnych  i  pozalekcyjnych.

g) opiniowanie  projektu  planu  finansowego  szkoły.

h) opiniowanie  wniosków  dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczeń, nagród  i  innych  wyróżnień.

i) opiniowanie  propozycji  dyrektora  szkoły  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych  i  opiekuńczych.

 

§ 13

1.W gimnazjum działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów gimnazjum.

2.Pierwsze zebrania ogółu rodziców organizuje Dyrektor gimnazjum.

3.Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum. Regulamin  Rady  Rodziców  jako  załącznik.

4.W celu wspierania działalności statutowej gimnazjum, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy określa regulamin ustalony przez Radę Rodziców.

5.W celu wspierania działalności statutowej Rady Rodziców, Dyrektor gimnazjum, może wynajmować Radzie Rodziców pomieszczenia placówki.

 

 

§ 14

1.Rodzice mają prawo do:

a)znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w danym oddziale,

b)znajomości przepisów odnośnie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c)uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania postępów         przyczyn  niepowodzeń w nauce,

d)wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy gimnazjum.

 

 

2.Rodzice mogą kontaktować się z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami w czasie:

a)spotkań organizowanych przez wychowawcę. Spotkania powinny się odbyć obowiązkowo po jednym w każdym semestrze i bezpośrednio po zakończeniu I semestru,

b)wyznaczonych przez dyrektora, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, indywidualnych spotkaniach z nauczycielami,

c)w każdym czasie jeżeli wymaga tego sytuacja.

 

§ 15

 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu w zakresie nauki w gimnazjum, zobowiązani są do:

1.Dopełniania czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum.

2.Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne.

3.Zapewnienia dziecku odpowiednich warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć lekcyjnych.

4.Systematycznego kontaktu z wychowawcą w celu uzyskania informacji o realizacji podstawowych zadań i obowiązków ucznia oraz osiąganych wynikach nauczania                   i zachowania swoich dzieci.

§ 16

 

1.W gimnazjum działa Samorząd  Uczniowski.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.

3.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego jako załącznik.

a)regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.

4.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski                i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia, takich jak:

a)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem              i stawianymi wymaganiami,

b)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów  w nauce i zachowaniu,

c)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania           i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem

f)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA GIMNAZJUM

§ 17

Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

§ 18

 Szczegółową  organizację nauczania, wychowania i opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz  organizacyjny  gimnazjum opracowany  przez  dyrektora  szkoły  w  terminie  określonym  odrębnymi przepisami. Arkusz organizacyjny  opiniuje  Warmińsko-Mazurski  Kurator Oświaty, zatwierdza  Burmistrz Miasta Braniewa.

 

§ 19

Do realizacji zadań statutowych gimnazjum winno posiadać:

1.Sale przedmiotowe.

2.Świetlicę.

3.Zespół urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

4.Szatnie.

5.Pomieszczenia dla administracji.

6.Pomieszczenia sanitarne i higieniczne.

§ 20

1.Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30 .

 

§ 21.

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                       i wychowawczych określa tygodniowy rozkład ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                      i higieny pracy.

§ 22

1.Podstawową formą pracy w gimnazjum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzane w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

§ 23

1.Dyrektor gimnazjum przed ustaleniem tygodniowego rozkładu zajęć powołuje komisję mającą za zadanie podzielić oddziały na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa.

2.Komisja dokonuje podziału uwzględniając wysokość środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasady wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania i ramowego statutu gimnazjum.

 

§ 24

1.Niektóre zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe mogą być prowadzone za zgodą Zarządu Miasta poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.Czas trwania zajęć o których mowa w ust. 1 ustala się zgodnie z § 22 ust.2.

3.Zajęcia o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

 

4.Liczba uczestników zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu gimnazjum nie może być niższa niż 15.

§ 25

 

1.Na wniosek grupy rodziców i za zgodą organu prowadzącego, z zachowaniem wszystkich wymaganych warunków, gimnazjum może tworzyć oddziały przysposabiające uczniów do pracy.

2.Zasady kierowania, przyjmowania uczniów do klas przysposabiających do pracy określają odrębne przepisy.

§ 26

 

Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkoły wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (zawodowe) na podstawie umowy pomiędzy dyrektorem gimnazjum a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 27

 

Gimnazjum zapewnia zorganizowanie w okresie jesienno-zimowym dożywianie uczniów.

 

BIBLIOTEKA

§ 28

 

1.W gimnazjum tworzy się bibliotekę szkolną służącą realizacji potrzeb                                     i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i w miarę możliwości popularyzacji czytelnictwa wśród uczniów.

2.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz w miarę możliwości rodzice uczniów szkoły.

3.Czas pracy biblioteki ustala Dyrektor gimnazjum, w taki sposób, aby umożliwić dostęp do jej zbirów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują:

a)udostępnianie zbiorów,

b)udzielania informacji bibliotecznych,

c)poradnictwo w wyborach czytelniczych,

d)gromadzenie i udostępnianie materiałów tematycznych,

e)informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

f)prowadzenia wizualnej informacji i promocji książek,

g)rozwijanie kultury czytelniczej,

h)gromadzenie i ewidencje zbiorów,

i)selekcję i konserwację zbiorów,

j)planowanie pracy i sprawozdawczość,

k)inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

 

ŚWIETLICA

§ 29

 

1.Świetlica przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać                           w gimnazjum ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdów.

2.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.

a)grupa wychowawcza  nie  powinna  liczyć  więcej  niż  25 uczniów.

ZADANIA NAUCZYCELI I INNYCH PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM

 

§ 30

 

1.Nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum podlegają przepisom ustawy o systemie oświaty, ustawie Karta Nauczyciela i ustawie Kodeks Pracy oraz przepisom wydanych na ich podstawie.

2.Nauczyciel realizuje inne zadania wynikające z uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zarządzeń Dyrektora.

§ 31

 

1.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

ZADANIA WYCHOWAWCY

§ 32

Wychowawca zobowiązany jest do:

1.Tworzenia warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.

2.Inspirowania i wspomagania działalności zespołu uczniowskiego w zakresie różnorodnych form życia zespołowego.

3.Utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami uczniów w celu:

a)okazywania pomocy wychowawczo – pedagogicznej,

b)włączania rodziców w sprawach życia klasy i szkoły.

4.Organizowania różnorodnych form pracy dla uczniów zdolnych i potrzebujących pomocy w nauce.

 

PRACOWNICY  NIEPEDAGOGICZNI

 

§ 33

1.Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole podlegają przepisom  Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 2 w Braniewie.

2.Zadania pracowników niepedagogicznych ustalane są przez Dyrektora i wynikają ze specyfiki działalności gimnazjum.

3.Pracownicy administracji gimnazjum realizują zadania ustalone przez Dyrektora związane z działalnością administracyjną i gospodarczą.

 

ZASADY  REKRUTACJI   UCZNIÓW

§ 34

 

1.Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej, jednakże do ukończenia w danym roku 18 roku życia.

2.Obowiązek nauki w gimnazjum trwa do jej ukończenia, nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia w danym roku kalendarzowym 18 lat.

 

3.Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy zamieszkują w obwodzie szkoły.

4.Dyrektor może przyjąć do gimnazjum ucznia spoza obwodu szkoły jeżeli pozwalają na to warunki lokalowo – techniczne. Decyzje w sprawach przyjęć uczniów spoza obwodu gimnazjum podlegają nadzorowi ze strony Zarządu Miasta.

5.Na wniosek rodziców dziecka, Dyrektor gimnazjum może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.Pozostałe sprawy są regulowane regulaminem szkoły.

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA    

§ 35

Uczeń  ma  prawo  do :

1.Właściwie zorganizowanego  procesu  kształcenia.

2.Uzyskiwania  odpowiedzi  na  wątpliwości  dotyczące  treści  nauczania.

3.Bezpieczeństwa  na  zajęciach  i  podczas  przerw  lekcyjnych.

4.Ochrony  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  i  psychicznej.

5.Poszanowania  własnej  godności.

6.Sprawiedliwej  i  jawnej  oceny  stanu  wiedzy.

7.Powiadomienia  z  7  dniowym  wyprzedzeniem  o  terminie  i  zakresie  prac pisemnych         i  sprawdzianów  wiadomości ( dot. materiału  z   dwóch  lub więcej jednostek  lekcyjnych). W  jednym  dniu  może  odbyć   się  jeden  taki sprawdzian  a  w  tygodniu  nie  więcej  niż  trzy.

8.Odwoływania  się  w  sytuacjach  konfliktowych  i  problemowych  do wychowawcy  klasy, Dyrektora  gimnazjum, samorządu  uczniowskiego  oraz uzyskiwania  od  nich  pomocy.

9.Odpoczynku  w  okresie  przerw  świątecznych  i  ferii  na  okres  których  nie zadaje  się  prac  domowych.

10.Nagród, których  zasady  i  kryteria  ich  przyznawania  określa  Rada Pedagogiczna.

 § 35a

1.Uczeń  ma  prawo  do  pomocy  materialnej  ze  środków  przeznaczonych  na  ten  cel              w budżecie  państwa  lub  budżecie  właściwej  jednostki  samorządu  terytorialnego.

 

2. Pomoc  materialna  ma  charakter  socjalny   albo/ i  motywacyjny.

 

3. Zasady  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze motywacyjnym  stypendium  za  wyniki  w  nauce   lub/ i   za  osiągnięcia  sportowe  znajdują  się   w  Regulaminie  przyznawania  stypendium za  wyniki  w  nauce  lub  osiągnięcia  sportowe  uczniom  Gimnazjum  nr 2  w  Braniewie, który  stanowi  załącznik  Statutu.

 

§ 36

Uczeń  ma  obowiązek  :

1.Maksymalnie  wykorzystywać  warunki  do  zdobywania  wiedzy  stworzone przez  szkołę.

2.W  sposób  godny  reprezentować  gimnazjum.

3.Przestrzegać  zasad  kultury  w  szkole  i  poza  szkołą.

4.Szanować  poglądy  i  przekonania  innych  ludzi.

5.Naprawiania  wyrządzonej  przez  siebie  szkody.

6.Dbania  o  bezpieczeństwo  i  zdrowie  swoje  i  innych  osób.

 

§ 37

 

W  przypadku  nie  wypełniania  przez  ucznia  obowiązków  określonych  niniejszym  Statutem, uczeń  może  być  ukarany :

1.Upomnieniem  wychowawcy.

2.Upomnieniem lub  pisemną  naganą  Dyrektora  gimnazjum.

3.Obniżeniem  oceny  ze  sprawowania.

4.Przeniesieniem  do  równoległej  klasy  w  swojej  szkole.

5.Przeniesieniem  przez  Kuratora  Oświaty  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej za  zgodą  Rodziców  do  innego  gimnazjum.

 

§  38

 

1.Wobec  ucznia  nie  mogą  być  stosowane  kary  naruszające  nietykalność cielesną                    i  godność  osobistą  ucznia.

2.Szkoła  ma  obowiązek informowania  Rodziców  ucznia  o  zastosowanej wobec  niego  karze.

3.Wykonanie  kary  może  być  zawieszone  na  czas  próby ( nie  dłużej  niż pół  roku) jeśli  uczeń  uzyska  poręczenie  Samorządu  Klasowego  lub Samorządu  Uczniowskiego.

4.Uczeń  może  odwołać  się  od  nałożonej  kary  do  Dyrektora  szkoły  na piśmie                      z  uzasadnieniem.

5.Kara  ustalona  przez  Dyrektora  szkoły jest  ostateczna.

 

                                                        § 38a

Szczegółowe  uregulowania  dotyczące  praw  i  obowiązków  ucznia  znajdują  się                   w  Regulaminie   ''Prawa i  obowiązki  ucznia Gimnazjum Nr 2 w Braniewie''.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

 

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 40

 

Gimnazjum może posiadać własnych sztandar i ceremoniał szkolny.

 

§ 41

 

1.Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 42

 

1.Zmiany w statucie gimnazjum mogą być wprowadzone w formie uchwał oraz mocą innych przepisów prawa.

2.Zmian w statucie gimnazjum dokonuje się uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie                z przepisami ustawy o systemie oświaty.

 

 

 


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Tomasz Jakubowski19.02.2010, 10:24 CETWprowadzenie Statutu

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.