Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 grudnia 2009r. > Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie. Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527754
  Uchwała Nr XXXIII/206/09 W sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .
  Uchwała Nr XXXIII/207/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2010 r.
  Uchwała Nr XXXIII/208/09 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/234/93 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 lipca 1993r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych pow. 4,5% alkoholu
  Uchwała Nr XXXIII/209/09 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu dla miasta Braniewa
  Uchwała Nr XXXIII/210/09 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Braniewa.
  Uchwała Nr XXXIII/211/09 w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Braniewie.

  Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XXXIII/200/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie .

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 , z 2002 r. Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz.558 , Nr 113 poz.984 , Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 , z 2004 r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441 , Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128 , Nr 181, poz.1337 , z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz.1111 , Nr 223 poz.1458 , z 2009 r. Nr 52 poz.420 / Rada Miejska w Braniewie uchwala ,co nastpuje :


1Powouje si Komisj Rewizyjn Rady Miejskiej w Braniewie w nastpujcym skadzie :


1. Tadeusz Barycki

2. Antoni Bogdan

3. Maria Drozdowska

4. Walentyna Kara

5. Tadeusz Lisowski


2


Traci moc Uchwaa Nr II/3/06 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 06 grudnia 2006 r. w sprawie powoania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia .Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.01.2010, 08:26 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXIII/200/09 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.