Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2009r. > Uchwała Nr XXXII/196/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka –Zalew Wiślany Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503690
  UCHWAŁA Nr XXXII/198/09 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans
  Uchwała Nr XXXII/199/09 w sprawie skargi Pana Jana Siejko na działalność Burmistrza Miasta Braniewa w zakresie nie przydzielenia lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miasto Braniewo w Braniewie

  Uchwała Nr XXXII/196/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka –Zalew Wiślany

 

Uchwaa Nr XXXII/196/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie przystpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka –Zalew Wilany

Na podstawie art. 84 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn. zm.) uchwala si, co nastpuje:

1.

Gmina Miasta Braniewa przystpuje do Stowarzyszenia pod nazw Lokalna Grupa Rybacka – Zalew Wilany jako czonek zwyczajny.

2.

Organizacj, zadania, tryb pracy Stowarzyszenia okrela statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka – Zalew Wilany stanowicy Zacznik nr 1 do niniejszej uchway.

3.

Upowania si radnego Piotra liwiaka do reprezentowania Gminy Miasta Braniewa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Wilany oraz do skadania stosownych owiadcze woli w imieniu Gminy Miasta Braniewa.


4.

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa


5.

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowskilp.zacznik:
1zal1.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXXII/196/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka –Zalew Wiślany”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
08.01.2010, 08:19 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXXII/196/09 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka –Zalew Wiślany

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.