Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Jednostki Organizacyjne Miasta > Szkoła Podstawowa nr 3 > Ogłoszenia > konkurs o Senacie - IX edycja Dzi jest 15.06.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6527379
  konkurs o Senacie - IX edycja

 

Braniewo,  26 padziernika 2010 r.

 

 

 

  Szanowni Pastwo

                                   Dyrektorzy szk i zespow szk

                                   wojewdztwa warmisko-mazurskiego

 

 

           

W zwizku z ogoszeniem IX edycji Wojewdzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP zwracam si z gorc prob o rozpropagowanie idei konkursu wrd uczniw i nauczycieli

w Pastwa szkoach.

            Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i wspczesnym dorobku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs jest ofert edukacyjno-wychowawcz, wzbogacajc szkolne programy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, ktre przygotowuj modzie do dojrzaego uczestnictwa w yciu spoecznym swoich gmin, powiatw i regionu.

            Do listu doczam regulamin tegorocznej edycji konkursu. Uprzejmie prosz o zachcenie wszystkich uczniw klas V i VI do wzicia w nim udziau. Ze swojej strony zapewniam, e wzorem lat ubiegych organizatorzy konkursu doo wszelkich stara, aby zdobywcy I, II i III miejsca oraz wyrnieni uczestnicy konkursu zostali uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez Marszaka Senatu RP, Burmistrza Miasta Braniewa i Senatorw RP z wojewdztwa warmisko – mazurskiego.

Liczc na Pastwa yczliwo, zaangaowanie i pomoc, cz pozdrowienia i wyrazy szacunku.

 

 

 

Przewodniczca Wojewdzkiej Komisji Konkursowej

  Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie

                                                                                       mgr Bernadeta Kryger

 

REGULAMIN IX  EDYCJI

WOJEWDZKIEGO KONKURSU WIEDZY
O
SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Rok szkolny 2010/2011

 

I  CELE KONKURSU

 

1

 

Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i wspczesnym dorobku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wrd uczniw szk podstawowych wojewdztwa warmisko-mazurskiego.

 

2

 

Konkurs jest ofert edukacyjno-wychowawcz, wzbogacajc szkolne programy wychowania obywatelskiego i patriotycznego, ktre przygotowuj modzie do dojrzaego uczestnictwa w yciu spoecznym swoich gmin, powiatw i regionu.

 

 

II  ORGANIZATORZY

 

3

 

Organizatorem konkursu jest Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie we wsppracy z Biurem Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu oraz  Burmistrzem Miasta Braniewa.

 

4

 

W celu przeprowadzenia konkursu zostaje powoana Wojewdzka Komisja Konkursowa, zwana dalej w skrcie: WKK.

 

5

 

1.         W skad WKK wchodz senatorowie z wojewdztwa warmisko-mazurskiego lub upowanione przez nich osoby, przedstawiciele: Biura Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu, Dyrektora Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie  oraz Burmistrza Miasta Braniewa.

2.         WKK czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i kalendarza konkursu, stanowicego zacznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.         Przewodniczcym WKK jest Dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3 im. Senatu RP  w Braniewie.

4.         Siedzib WKK jest Szkoa Podstawowa nr 3 im. Senatu RP  w Braniewie ul. PCK 4, tel. 0556442858, adres internetowy http://www.bip.braniewo.pl (zakadka Szkoa Podstawowa nr 3 - ogoszenia).

 

 

 

6

 

5. WKK jest odpowiedzialna za merytoryczn i organizacyjn stron konkursu. Swoje zadania wykonuje w cisej wsppracy z Biurem Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu,  ktra przygotowuje zestawy materiaw edukacyjnych dla uczestnikw konkursu oraz ze szkolnymi koordynatorami konkursu, wyznaczonymi przez dyrektorw szk.

 

 
III UCZESTNICY KONKURSU

 

7

 

W konkursie bior udzia uczniowie z klas V i VI szk podstawowych z woj. warmisko-mazurskiego. Kada szkoa moe wystawi dowoln liczb uczestnikw. 

Konkurs zostaje przeprowadzony w szkoach, ktre zadeklaroway w nim swj udzia na karcie zgoszenia stanowicej zacznik nr 2 do regulaminu.

 

W konkursie nie mog bra udziau laureaci poprzednich edycji konkursu – zdobywcy I, II
i III miejsca.

 

 

IV  PRZEBIEG KONKURSU

 

8

 

Konkurs  przebiega w dwch etapach:

I etap - eliminacje lokalne, ktre odbywaj si w szkoach,                                                                

II etap – eliminacje wojewdzkie, ktre odbywaj si w miejscach wskazanych przez WKK

 

 

V  ELIMINACJE LOKALNE

 

9

 

1. Eliminacje lokalne organizuj trzyosobowe Szkolne Komisje Konkursowe powoywane przez dyrektora szkoy. Przewodniczcymi szkolnych komisji s koordynatorzy konkursu. Eliminacje przeprowadzane s w terminie ustalonym przez WKK w kalendarzu konkursu.

 

2. Uczestnicy I etapu pisz indywidualnie test skadajcy si z 20 pyta zamknitych dotyczcych historii i wspczesnej roli i funkcjonowania Senatu RP. Test opracowuje Biuro Komunikacji Spoecznej Kancelarii Senatu na podstawie treci umieszczonych na stronie http://www.edukacja.senat.gov.pl oraz http://mlodyobywatel.senat.gov.pl.

 

3. Testy wraz z kluczami odpowiedzi odpowiednio zabezpieczone bd przesyane przez Kancelari Senatu bezporednio do szk biorcych udzia w konkursie w iloci odpowiadajcej liczbie uczestnikw.

Uczestnicy, ktrzy uzyskaj minimum 14 punktw przechodz do nastpnego etapu.

 

4.         Szkolne komisje konkursowe sporzdzaj protokoy zawierajce listy  wszystkich uczestnikw etapu szkolnego wraz z uzyskan przez nich punktacj w kolejnoci od najwyszej do najniszej. Protokoy wraz z pracami zakwalifikowanymi do II etapu,  zostan  przesane do WKK w terminie podanym w kalendarzu konkursu.

 

 

VI  ELIMINACJE WOJEWDZKIE

 

10

 

1. II etap konkursu odbdzie si w terminie przewidzianym w kalendarium konkursu w miejscu wskazanym przez Wojewdzk Komisj Konkursow z uwzgldnieniem dogodnego dojazdu dla wszystkich uczestnikw.

 

2. Eliminacje wojewdzkie odbywaj si jednoczenie w trzech szkoach podstawowych znajdujcych si w miastach wojewdztwa warmisko – mazurskiego, wyznaczonych przez Wojewdzk Komisj Konkursow

Protokoy przebiegu II etapu sporzdzaj Szkolne Komisje Konkursowe z placwki, w ktrej odbywa si II etap.

 

3. Zadanie uczestnikw konkursu bdzie polegao na napisaniu listu dotyczcego Senatu RP do rwienika ze szkoy polonijnej. Uczestnicy wybior jeden z trzech tematw listu podanych podczas eliminacji.

Ocenie podlega bdzie:

1/ zawarto merytoryczna – maksymalna ilo punktw - 8

2/ zachowanie formy listu – 2 pkt (objto co najmniej 1 strona formatu A4 – 1p.
                elementy listu – 1p.)

3/ poprawno jzykowa – 2 pkt.

 

4. Uczestnicy, ktrzy uzyskaj kolejno najwiksz ilo punktw za prac pisemn w formie listu, otrzymuj tytuy laureatw konkursu – zdobywcw I, II i III nagrody. W przypadku, gdy uczestnicy otrzymaj t sam liczb punktw w II etapie konkursu, o miejscu zdobytym w konkursie decyduje najwysza liczba punktw uzyskana cznie za test i prac pisemn.

 

 

11

 

1. WKK sporzdza  protok z II etapu konkursu, ktry zawiera:

-          wykaz uczestnikw eliminacji wojewdzkich wraz z liczb uzyskanych przez nich punktw,

-          nazwiska laureatw konkursu oraz uczestnikw, ktrzy decyzj WKK otrzymali wyrnienia.

 

2. Laureaci konkursu, zdobywcy I, II i III miejsca otrzymaj nagrody w postaci sprztu elektronicznego.

 

3. Uroczysto wrczenia nagrd odbywa si w Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie zgodnie z kalendarzem konkursu.

 

            .

Zacznik nr 1

 

 

 

KALENDARZ  KONKURSU

na rok szkolny 2010/2011

 

            26 X     -          ogoszenie konkursu

 

do 15 XII         -           przyjmowanie zgosze udziau w konkursie

                                                                                                 

7 III                         I etap konkursu

 

11 IV                       II etap konkursu

 

6 VI                          oficjalne ogoszenie wynikw i nagrodzenie  laureatw                      

 

 

                                                                                 

 

Zacznik nr 2

                                                                               

 

                                                       ..................................

                                                                                                /miejscowo, data/

 

............................................

       /piecz nagwkowa/

 

 

 

KARTA  ZGOSZENIA

 

 

 

Zgaszam.........................................................................................................

                                                               /nazwa szkoy/

do udziau w IX Wojewdzkim Konkursie Wiedzy o Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

            W konkursie wezm udzia nastpujcy uczniowie: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Koordynatorem konkursu w naszej szkole

 

jest ..........................................................................................................................

/imi i nazwisko/

 

 

 

Nr telefonu/ faxu szkoy, adres e-mail: ................................................................

 

...............................................................................................................................

 

 

 

 

                                                                                  ...............................................

/podpis dyrektora szkoy/

 

           

 lp.zacznik:
1list przewodni bip.doc
2Regulamin2010-2011bip.doc

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „konkurs o Senacie - IX edycja”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Elżbieta Zawadka26.10.2010, 11:32 CESTogłszenie IX edycji konkursu o Senacie RP - rok szkolny 2010/2011
Elżbieta Zawadka19.10.2009, 11:44 CESTogłoszenie konkursu

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.