Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona środowiska > Obwieszczenie - przebudowa drogi Nowa Pasłęka - Braniewo - Pieniężno - Jesionowo Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503812
  Obwieszczenie - przebudowa drogi Nowa Pasłęka - Braniewo - Pieniężno - Jesionowo

 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 7 padziernika 2009 r.Na podstawie art.73 ust.3 ustawy z dnia z dnia 3 padziernika 2008 roku o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziau spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 k.p.a. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)


ZAWIADAMIAM


i, stosownie do art. 61 1 K.p.a. zostao wszczte na wniosek Zarzdu Drg Powiatowych w Braniewie, reprezentowanego przez Dyrektora Wojciecha Skib, postepowanie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie cigu drogowego Nowa Paska – Braniewo – Pienino – Jesionowo na odcinku drogi powiatowej nr 1377N ul.Morska, ul.Sdowa, ul.witokrzyska w Braniewie.Dane o zoonym wniosku zostay umieszczone w Publicznym Dostpnym Wykazie decyzji i wnioskw za numerem 23/PDW/09, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Braniewa z siedzib w Braniewie przy ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo.

Planowane przedsiwzicie nie podlega Ocenie Oddziaywania na rodowisko.

Kada ze stron, ktrej moe dotyczy postpowanie moe zapozna si ze zoonym wnioskiem, wnosi uwagi i zapytania w terminie 14 dni od dnia dorczenia niniejszego obwieszczenia tj do dnia 4 listopada 2009 r.

Uwagi i wnioski mona wnosi : ustnie do protokou, w formie pisemnej na adres tut. Urzdu

Miasta Braniewa, ul.Kociuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I pitro ), na numer fax-u 0 55 243 29 28 i drog elektroniczn na e:mail braniewo@braniewo.pl

BURMISTRZ

mgr in. Henryk Mroziski
Obwieszczenie umieszcza si :


  • na tablicach samorzdowych na terenie miasta Braniewa,

  • na stronie internetowej Urzdu Miasta Braniewa w Braniewie pod adresem www.bip.braniewo.pl


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie - przebudowa drogi Nowa Pasłęka - Braniewo - Pieniężno - Jesionowo”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
07.10.2009, 11:15 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie - przebudowa drogi Nowa Pasłęka - Braniewo - Pieniężno - Jesionowo

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.