Strona g│ˇwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Informacje > inne informacje > ochrona ┼Ťrodowiska > Obwieszczenie ( nr sprawy WMK.VIII.7639-52/2009 ) Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503832
  Obwieszczenie ( nr sprawy WMK.VIII.7639-52/2009 )

 

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

z dnia 5 sierpnia 2009 r.

( nr sprawy WMK.VIII.7639-52/2009 )


Na podstawie art. 49 i art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 K.p.a. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zm.)


PODAJ╩ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŽCI


informacjŕ o zamieszczeniu w publicznym dostŕpnym wykazie decyzji i wnioskˇw za numerem 6/PDW/III/09, danych o wydanej w dniu 5 sierpnia 2009 r. przez Burmistrza Miasta Braniewa w Braniewie decyzji sygn. WMK//VIII/7639-52/2009 o Ârodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiŕwziŕcia polegaj▒cego na zagospodarowaniu terenˇw po│o┐onych pomiŕdzy ul.Žwiŕtokrzysk▒ a ul.Sportow▒ w Braniewie ( cz੠drogowa i sanitarna )

Planowane przedsiŕwziŕcie nie podlega│o Ocenie Oddzia│ywania na Žrodowisko.

W│aÂciwym organem do wydania decyzji ko˝cz▒cej postŕpowanie Oceny Oddzia│ywania na Žrodowisko by│ Burmistrz Miasta Braniewa.

Z treÂci▒ ww. decyzji mo┐na zapoznaŠ siŕ w Urzŕdzie Miasta Braniewa, ul.KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo, pok. Nr 26 ( I piŕtro ), w ka┐dym dniu roboczym od poniedzia│ku do pi▒tku, w godzinach od 800 do 1100

Publiczny Dostŕpny Wykaz Danych znajduje siŕ w Wydziale Mienia Komunalnego ( pok. Nr 26 ) Urzŕdu Miasta Braniewa w Braniewie przy ul.KoÂciuszki 111, 14-500 Braniewo.

Uzyskana przez wnioskodawcŕ decyzja o Ârodowiskowych uwarunkowaniach jest wi▒┐▒ca w stosunku do decyzji o pozwoleniu na budowŕ obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. dorŕczenie uwa┐a siŕ za dokonane po up│ywie 14 dni od dnia publicznego og│oszenia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Obwieszczenie ( nr sprawy WMK.VIII.7639-52/2009 )”

u┐ytkownikdata aktualizacjiopis zmian
27.07.2009, 15:02 CESTzmiana ram czasowych
27.07.2009, 15:01 CESTwprowadzenie informacji - Obwieszczenie ( nr sprawy WMK.VIII.7639-52/2009 )

pe│ny rejestr zmian dla tej strony
do gˇry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urz▒d Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrze┐one.