Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. > Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Dzi jest 21.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6505090
  Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XXVIII/183/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 czerwca 2009 r.w sprawie skargi Pana Ariela Szymaskiego na dziaalno Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie.

Na podstawie art . 18 ust 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym/ Dz.U.Nr 142, poz,1591 z 2001 r z p zm./ oraz art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postpowania administracyjnego /z 2000r Dz. U. Nr 98,poz.1071 z p .zm. / uchwala si co nastpuje :
1
Uznaje si za bezzasadn skarg z dnia 31 marca 2009 r. na dziaalno Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie w sprawie braku wsppracy, oraz przyznawania nieadekwatnych do potrzeb zasikw z pomocy spoecznej dla Pana Ariela Szymskiego zam. Braniewo ul. Fromborska 8/1.2Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

UZASADNIENIE do Uchway Nr XXVIII/183/09

Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie skargi

Pana Ariela Szymaskiego na dziaalno Miejskiego Orodka Pomocy

Spoecznej w Braniewie .Pismem z dnia 31 marca 2009 r skierowanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie Pan Ariel Szymaski zamieszkay w Braniewie ul. Fromborska 8/1 wnis skarg na dziaalno Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie.

W swojej skardze wnosi brak wsppracy i przyznawanie nieadekwatnych do jego potrzeb zasikw z tytuu pomocy spoecznej.

Po wnikliwej analizie akt sprawy stwierdzono, e sytuacja materialno – bytowa Pana Ariela Szymaskiego jest trudna lecz jest przedmiotem cigego zainteresowania . Na mocy ustawy o pomocy spoeczne Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie przyzna w okresie I-XII 2007r, pomoc spoeczn w formie zasikw na realizacj podstawowych potrzeb.

Warto przyznanej pomocy finansowej /zasiek stay, zasiki celowe , obiady / za w/w okres wyniosa 7751 zotych co ksztatowao rednio miesiczne wiadczenie na poziomie 646 zotych .


Dodatkowo Pan Szymaski otrzyma pomoc w naturze : kuchenk gazow , lodwk , tapczan jednoosobowy, kodr , poduszki , pociel, dwa krzesa , radio, koc, rczniki, lustro, talerze, kubki , sztuce , patelni , garnek, szklanki. W dniu 2.10.2007 roku zamontowano w mieszkaniu owietlenie sufitowe i rolet okienn. Dokonano rwnie gruntownego remontu mieszkania przez Administracj Budynkw Komunalnych w Braniewie . Ponadto Orodek obj Pana Szymaskiego pomoc w ramach programu ,,Pomoc pastwa w zakresie doywiania” . wiadczenia realizowane byy w Domu Dziennego Pobytu w Braniewie w formie ,,zupa z wkadk ” oraz w Katolickim Orodku Wsparcia Dzieci i Modziey w Braniewie w formie obiadu. Ponadto korzysta rwnie z posikw wydawanych przez Zgromadzenie Sistr w. Katarzyny w Braniewie.

W 2008 roku oprcz zasiku staego w wysokoci 444 zotych miesicznie , Pan Szymaski Ariel zosta objty pomoc spoeczn w formie zakupu posikw na okres stycze – grudzie 2008. Ponadto decyzj z dnia 28.I.2008 roku , na wniosek pracownika socjalnego , przyznano na okres I- II-III/08r, wiadczenie pienine po 24 zotych miesicznie na opat czynszu mieszkaniowego, zasiek celowy w wysokoci 45 zotych w m-cu II/08 roku na zakup gazu, oraz zasiek celowy 120 zotych na opat energii elektrycznej.

Decyzj z dnia 28.03.2008 r, oraz z 30.04.2008 r, ponownie przyznano pomoc spoeczn na potrzeby biece /IV -V-VI / w wysokoci ogem 475 zotych. Decyzj z dnia 30.06.2008 r Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie przyzna zasiek w wysokoci po 30 zotych miesicznie /VII,VIII, IX/ na opacenie czynszu mieszkaniowego i po 40 zotych miesicznie /VII, VIII IX/ na zakup gazu do celw gospodarczych , oraz w miesicu VII i IX po 60 zotych na opacenie rachunkw za energi elektryczn. Ponadto przyznano rwnie zasiki na zakup niezbdnych lekw w kwocie po 100 zotych miesicznie w miesicu VII i VIII/08r. W okresie od IX-XII 2008 roku, przyznano wiadczenia pienine na opaty czynszu mieszkaniowego, lekw, opau , odziey, gazu energii elektrycznej w wysokoci 755 zotych. Jest to kwota , ktra zabezpieczaa potrzeby bytowe do koca 2008 roku. Dodatkowo w miesicu grudniu Pan Ariel Szymaski otrzyma pomoc na zakup odziey.

W 2009 roku Pan Szymaski korzysta z pomocy spoecznej w formie: zasiek stay w wysokoci 444z miesicznie + zasiki celowe za miesic stycze 260 zotych + za miesic luty 360 zotych + za miesic marzec 156 zotych za miesic kwiecie 160 zotych, za miesic maj 110 zotych . rednia miesiczna pomoc za okres 5 miesicy wynosi 653,20 zotych.


Ponadto Pan Ariel Szymaski otrzymuje posiki w ramach programu ,,Pomoc pastwa w zakresie doywiania”

  • gorcy posiek od I-VI/09 zupa z wkadk 3,36 z za jeden posiek dziennie

    oraz drugie danie 4,37z za jeden posiek dziennie.

Jednoczenie informuj , e na podstawie analizy akt sprawy , stwierdzono , e organ pomocy spoecznej ustosunkowa si do wszystkich wnioskw pana Ariela Szymaskiego , na ktre otrzyma stosowne decyzje, od ktrych nie wnosi odwoa, zgodnie z pouczeniem .

Stan faktyczny stwierdzony na podstawie dokumentacji rdowej daje podstaw do stwierdzenia bezzasadnoci skargi.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:44 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie skargi Pana Ariela Szymańskiego na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.