Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. > Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie zmiany Uchwały XX/127/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szansą rozwoju” dofi Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503749
  Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie zmiany Uchwały XX/127/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szansą rozwoju” dofi

 

Uchwaa Nr XXVIII/182/09

Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany Uchway XX/127/08 z dnia 24 wrzenia 2008r. w sprawie przystpienia Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szans rozwoju” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), w zwizku
z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz.U. z 2008 roku nr 115, poz. 728) uchwala si, co nastpuje :


1


W Uchwale Nr XX/127/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 wrzenia 2008r. w sprawie przystpienia Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szans rozwoju” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-20013, Priorytet VII Promocja integracji Spoecznej, Dziaanie 7.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1 Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej wprowadza si nastpujce zmiany:


1/ dotychczasowe brzmienie 2 oznacza si jako ust.1


2/ dodaje si w 2 ust.2 o brzmieniu :


Na wkad wasny do kosztw realizacji projektu w roku 2009 zabezpiecza si kwot 37665,00 z

(sownie: trzydzieci siedem tysicy szeset szedziesit pi z 00/100) „


2


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.

3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie zmiany Uchwały XX/127/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja szansą rozwoju” dofi”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:43 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie zmiany Uchwały XX/127/08 z dnia 24 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja s

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.