Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. > Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503750
  Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

U C H W A A Nr XXVIII/181/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 czerwca 2009 roku.W sprawie: zmiany uchway Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 31, poz. 266, z 2004 roku nr 281, poz. 2783 i poz. 2786, z 2006 roku nr 86, poz.602, nr 94, poz.657, nr 167, poz. 1193, nr 86, poz. 602, nr 249, poz. 1833, z 2007 roku nr 128, poz. 902, nr 173, poz. 1218) oraz art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 roku, nr 80, poz. 717 i nr 162, poz.1568, z 2004 roku, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203, z 2005 roku, nr 172, poz.1441 i nr 175, poz.1457, z 2006 roku nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007 roku nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173 poz. 1218, z 2008 roku nr 180, poz. 1111, nr 223, poz.1458, z 2009 roku nr 52, poz.420)


1.


10, ust. 2 Uchway Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy otrzymuje brzmienie:

Komisj powouje Burmistrz Miasta, okrelajc jej skad osobowy i regulamin dziaania poza regulaminem Spoecznej Komisji Mieszkaniowej w Braniewie, w sprawie rozdziau mieszka w budynku socjalnym przy ulicy Elblskiej 4 w Braniewie, ktry stanowi zacznik nr 1 do niniejszej uchway”.


2.Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.3.Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd FalkowskiZa. Nr 1 do Uchway Nr XXVIII/181/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 czerwca 2009 rokuREGULAMIN SPOECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ W SPRAWIE ROZDZIAU MIESZKA W BUDYNKU SOCJALNYM PRZY ULICY ELBLSKIEJ 4 W BRANIEWIE.


1.Spoeczna Komisja Mieszkaniowa dziaa na podstawie Zarzdzenia nr 9/2007 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 stycznia 2007 roku.


2. 1. Komisja kwalifikuje osoby lub rodziny do przydziau mieszka socjalnych w budynku nr 4 przy ulicy Elblskiej w Braniewie, kierujc si Uchwa nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzcych w skad mieszkaniowego zasobu gminy.


 1. Postanowienie 2 ust. 1 regulaminu, nie dotyczy osb lub rodzin naduywajcych alkohol lub zakcajcych porzdek domowy.


 1. Warunki mieszkaniowe, ktre kwalifikuj do oddania w najem lokalu:

1) Nie posiadanie tytuu do lokalu lub zamieszkiwanie w lokalu, w ktrym na osob przypada mniej ni 5 m² powierzchni pokoi w gospodarstwie wieloosobowym i mniej ni 10 m² powierzchni pokoi w gospodarstwie jednoosobowym, z zastrzeeniem ust.2.


2) Zamieszkiwanie przez inwalidw I grupy przyznanej na stae lub inwalidw narzdu ruchu, w lokalu mieszkalnym utrudniajcym w znacznym stopniu funkcjonowanie (np. pitro, piece, itp.)


Postanowienia ust.2 pkt 1 nie dotycz osb lub rodzin, ktre zbyy lokal.


 1. Pierwszestwo wynajmu lokalu socjalnego przysuguje osobom, ktre:


1) nabyy prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sdowego,

2) utraciy mieszkanie wskutek klski ywioowej, katastrofy lub poaru,

3) jako wychowankowie opuszczaj placwki opiekuczo – wychowawcze pod warunkiem, e przed umieszczeniem w placwce opiekuczo – wychowawczej zamieszkiwali w miecie Braniewo,

4) nie maj zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i stale zamieszkuj na terenie miasta Braniewa co najmniej od 5 lat i ich redni miesiczny dochd nie przekracza:

a) do 50 % kwoty najniszej emerytury miesicznie na osob w gospodarstwie wieloosobowym,

b) do 70 % kwoty najniszej emerytury miesicznie w gospodarstwie jednoosobowym.

5) s osobami bezdomnymi, korzystajcymi przez okres 5 lat ze wiadcze pomocy spoecznej, w stosunku do ktrych ma zastosowanie program wyjcia z bezdomnoci.
3.Umowy najmu lokali socjalnych zawierane s na okres do trzech lat z moliwoci ich przeduania na kolejne lata, o ile nadal spenione s warunki okrelone w 2.


4.


Celem pracy Komisji jest rozpatrzenie i opiniowanie wnioskw osb ubiegajcych si o przydzia lokali socjalnych oraz ubiegajcych si o zamian dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal socjalny i sporzdzenie listy osb wytypowanych do przydziau lokali w budynku nr 4 przy ulicy Elblskiej w Braniewie. W powyszym zakresie Komisja wsppracuje z Wydziaem Mienia Komunalnego Urzdu Miasta w Braniewie.


5.


Z kadego posiedzenia Komisji sporzdza si protok zawierajcy podpisy wszystkich obecnych na nim czonkw.


6.


Do zakresu dziaa Komisji naley:

1) Weryfikacja wnioskw osb ubiegajcych si o przydzia lokalu socjalnego lub ubiegajcych si o zamian dotychczas zajmowanego lokalu na lokal socjalny, pod wzgldem ich zgodnoci z uchwa Rady Miasta w Braniewie.

2) Przeprowadzenie wizji lokalnej u wybranych wnioskodawcw w miejscu ich zamieszkania i sporzdzenie z niej protokou.

3) Sporzdzenie projektu listy przydziau lokali socjalnych w budynku nr 4 przy ulicy Elblskiej w Braniewie, na podstawie zweryfikowanych wnioskw i podanie go do publicznej wiadomoci na okres 1 miesica poprzez wywieszenie na tablicy ogosze w siedzibie Urzdu Miasta w Braniewie.

4) Sporzdzenie ostatecznej listy przydziau lokali socjalnych w budynku nr 4 przy ulicy Elblskiej w Braniewie, po rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Braniewa uwag i zastrzee do projektu listy.

7.


Wszystkie sprawy Komisja rozstrzyga w drodze jawnego gosowania zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej ½ skadu Komisji.


8.


Kryteria kwalifikacyjne mog by poszerzone przez Komisj o warunki nie wymienione w 2 wynikajce z wniosku osoby lub rodziny ubiegajcej si o przydzia lokalu socjalnego wedug arkuszu punktowego stanowicego zacznik numer 1 do regulaminu.


9.


Niezalenie od postanowie uchway o ktrej mowa w 2 regulaminu, pierwszestwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysuguje rodzinom przekwaterowanym na czas remontu budynku nr 4 przy ulicy Elblskiej w Braniewie.

Zacznik Nr 1 do regulaminu Spoecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie rozdziau mieszka w budynku socjalnym przy ulicy Elblskiej 4 w Braniewie.


ARKUSZ PUNKTOWY 1. Osoby samotnie wychowujce dzieci, za 1 dziecko - 3 pkt,

lecz nie wicej ni 6 punktw.

 1. Osoby, rodziny zamieszkujce na stancjach u osb obcych 2 pkt

 2. Osoby, rodziny zamieszkujce w hotelach pracowniczych itp. 3 pkt

 3. Zamieszkujcych kilka rodzin w jednym lokalu 6 pkt

 4. Rodziny z dziemi niepenosprawnymi 8 pkt

 5. Wychowankowie Domw Dziecka 5 pkt

 6. Powierzchnia mieszkalna przypadajca na 1 osob zamieszkujc w lokalu:

a) o pow. mieszkalnej na 1 osob poniej 5 m²

i w nie nadajcym si na stay pobyt ludzi 10 pkt

b) o pow. mieszkalnej na 1 osob poniej 5 m²

lub w nie nadajcym si na stay pobyt ludzi 8 pkt

c) o pow. mieszkalnej przypadajcej na 1 osob od 5m² do 7 m² 5 pkt

 1. Okres ubiegania si o przydzia mieszkania, za kady rok 1 pkt

lecz nie wicej ni 5 punktw.Nazwisko i imi wnioskodawcy

..................................................

zam.

.................................................
Braniewo, dnia ..............................................


W wyniku przeprowadzenia przez Komisj kwalifikacji, wnioskodawca uzyska cznie .............pkt


Podpisy czonkw Komisji:


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:41 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/03 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.