Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 czerwca 2009r. > Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 25/17 w obrębie 7 położonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503751
  Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 25/17 w obrębie 7 położonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

 

Uchwaa Nr XXVIII/180/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie wyraenia zgody na oddanie w uyczenie na okres 10 lat czci nieruchomoci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntw jako dziaka numer 25/17 w obrbie 7 pooonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki.Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pn.zm.) oraz art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomociami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r Nr 261 poz.2603, z pn.zm. ) , uchwala si co nastpuje:


1.


Wyraa si zgod na oddanie w uyczenie na okres 10 lat przez trwaego zarzdc- Gimnazjum Nr 2 w Braniewie ul. Moniuszki 22D na rzecz Powiatu Braniewskiego, czci nieruchomoci gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntw jako dziaka numer 25/17 w obrbie nr 7 pooonej w Braniewie przy ul. Moniuszki , dla ktrej Sd Rejonowy w Braniewie prowadzi ksig wieczyst oznaczon numerem KW nr 27007 o powierzchni nie mniejszej ni 0,30 ha i nie wikszej ni 0,42 ha, z przeznaczeniem na realizacj „Miasteczka ruchu drogowego”.

2.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


3.


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 25/17 w obrębie 7 położonej w Braniewie przy ulicy Moniuszki.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
21.07.2009, 12:39 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 25/17 w obrębie 7 położonej w Braniewie pr

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.