Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 r. > Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503722
  Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami

 

Uchwaa Nr XXVI/169/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami.Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591, z 2002 roku, nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 roku, nr 80, poz. 717 i nr 162, poz.1568, z 2004 roku, nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, nr 172, poz.1441 i nr 175, poz.1457 oraz z 2006 roku, nr 17, poz.128) w zwizku z przepisem art. 1046 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postpowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.296 z pn. zm.) Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1.


Niniejsza uchwaa reguluje zasady gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi, stanowicymi wasno Gminy Miasta Braniewo w Braniewie.2.


Ilekro w uchwale jest mowa o:

  1) “tymczasowym pomieszczeniu” - naley przez to rozumie pomieszczenie, o ktrym mowa w art. 1046 4 Kodeksu postpowania cywilnego oraz w przepisach wykonawczych;

  2) “duniku” - naley przez to rozumie osob zobowizan przez sd do oprnienia lokalu mieszkalnego i wydania go wierzycielowi;

  3) “wierzycielu” - naley przez to rozumie osob fizyczn lub prawn uprawnion na podstawie tytuu wykonawczego wystawionego przez sd do dania oprnienia lokalu mieszkalnego przez dunika;

  4) “dochodzie” - naley przez to rozumie wszelkie przychody po odliczeniu kosztw ich uzyskania oraz po odliczeniu skadki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okrelonych w przepisach o systemie ubezpiecze spoecznych chyba e zostay ju zaliczone do kosztw uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza si wiadcze pomocy materialnej dla uczniw, dodatkw dla sierot zupenych, jednorazowych zapomg z tytuu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie doywiania, zasikw pielgnacyjnych, zasikw okresowych z pomocy spoecznej, jednorazowych wiadcze pieninych i wiadcze w naturze z pomocy spoecznej oraz dodatku mieszkaniowego;

  5) “zarzdzajcym” - naley przez to rozumie jednostk organizacyjn, ktrej powierzono zarzdzanie mieszkaniowym zasobem Miasta Braniewo.


3.


Na pomieszczenia tymczasowe mog by przeznaczane pomieszczenia o niskim standardzie, a take pooone w obiektach zbiorowego zamieszkania, ze wsplnym w.c., wspln kuchni, umywalni, azienk.

4.


Tymczasowe pomieszczenie wskazuje si dunikowi, ktry cznie spenia nastepujce warunki:


  1) nie posiada (lub jego maonek, osoba faktycznie pozostajca we wsplnym poyciu) tytuu prawnego do lokalu mieszkalnego lub pomieszczenia speniajcego warunki przewidziane dla pomieszcze tymczasowych;

  2) nie znalaz pomieszczenia tymczasowego;

  3) wierzyciel nie wskaza dunikowi pomieszczenia tymczasowego.

5.


Burmistrz Miasta Braniewa wskazuje tymczasowe pomieszczenie na wniosek:


  1) zarzdzajcego – gdy jest on jednoczenie wierzycielem – przed wszczciem postpowania egzekucyjnego;

  2) komornika sdowego prowadzcego postpowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela nie bdcego zarzdzajcym.


6.


  1. Tymczasowe pomieszczenie oddaje do uywania na czas oznaczony na okres do 3 miesicy lub do czasu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dunika - zarzdzajcy na podstawie pisemnego skierowania, wydanego przez Burmistrza Miasta Braniewa .

  2. Umow na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego mona przeduy na nastpny okres jeeli dunik nadal znajduje si w sytuacji uzasadniajcej zawarcie umowy, nie zalega z patnoci czynszu i nie narusza zasad wspycia spoecznego.

  Ponowne zawarcie umowy na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego powinno by poprzedzone uzyskaniem opinii zarzdcy zasobu komunalnego.

  3. Nie zawarcie umowy na korzystanie z pomieszczenia tymczasowego w terminie 30 dni od daty powzicia informacji o wskazanym pomieszczeniu tymczasowym lub wykonania przez komornika przymusowego przekwaterowania jest rwnoznaczne z rezygnacj dunika ze wskazanego pomieszczenia tymczasowego jeeli w nim nie zamieszka.

  4. Pomieszczenie tymczasowe nie moe by przedmiotem zamiany.


7.


Za pomieszczenia tymczasowe nie pobiera si kaucji zabezpieczajcej pokrycie nalenoci z tytuu najmu.8.


  1. Dunik za kady m² zajmowanego tymczasowego pomieszczenia wnosi opaty w wysokoci odpowiadajcej stawce czynszu jak za wynajem 1m² lokalu socjalnego;

  2. Oprcz opaty okrelonej w postanowieniu 8 ust.1 uchway, dunik ponosi opaty eksploatacyjne za uywanie lokalu, w tym opat za dostaw do lokalu energii, gazu, wody oraz odbir ciekw, odpadw i nieczystoci ciekych.

9.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


10.


Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko – Mazurskiego.


Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
02.04.2009, 11:21 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.