Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXVI sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 r. > Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503724
  Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 

UCHWAA Nr XXVI/167/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 marca 2009 r.w sprawie ustalenia Regulaminu okrelajcego wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw.

Na podstawie art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r Nr 97 poz. 674, z pniejszymi zmianami), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pniejszymi zmianami) u c h w a l a si, co nastpuje :


1.


Ustala si Regulamin okrelajcy wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw stanowicy zacznik Nr 1 do niniejszej uchway.


2.

Traci moc Uchwaa Nr XIV/91/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu okrelajcego wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw.


3.


Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa.


4.Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Warmisko - Mazurskiego z moc obowizujca od 01 stycznia 2009 roku.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie

Olgierd FalkowskiZacznik Nr 1

do Uchway Nr XXVI/167/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 marca 2009 r.

REGULAMIN


okrelajcy wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: za wysug lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysoko i warunki wypacania innych skadnikw wynagrodzenia wynikajcych ze stosunku pracy, szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastpstw.ROZDZIA I


POSTANOWIENIA WSTPNE


1.


 1. Niniejszy regulamin stosuje si do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkoach podstawowych, gimnazjach prowadzonych przez Gmin Miasto Braniewo.


 1. Regulamin okrela dla nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego :

  1. wysoko stawek oraz szczegowe warunki przyznawania dodatkw

 1. za wysug lat,

 2. motywacyjnego,

 3. funkcyjnego,

 4. za warunki pracy,

 1. szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastpstw,

 2. wysoko i warunki wypacania innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy.


2.


Ilekro w dalszych przepisach bez bliszego okrelenia jest mowa o :

 1. Regulaminie - rozumie si przez to niniejszy regulamin

 2. Karcie Nauczyciela - rozumie si przez to ustaw z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 z po. zm. )

 3. rozporzdzeniu – naley przez to rozumie rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za prac w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. Nr 22 poz. 181 ze zm.)

 4. organie prowadzcym szko, przedszkole, placwk owiatow - rozumie si przez to Gmin Miasto Braniewo

 5. szkole - naley przez to rozumie przedszkole, szko, gimnazjum dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Miasto Braniewo,

 6. dyrektorze lub wicedyrektorze - naley przez to rozumie dyrektora lub wicedyrektora szkoy,

 7. nauczycielach bez bliszego okrelenia – rozumie si przez to nauczycieli, o ktrych mowa w 1 ust. 1 Regulaminu,

 8. roku szkolnym - naley przez to rozumie okres pracy szkoy, placwki owiatowej od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastpnego,

 9. klasie - naley przez to rozumie take oddzia lub grup,

 10. uczniu - rozumie si przez to take wychowanka,

 11. tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin - naley przez to rozumie tygodniowy obowizkowy wymiar godzin , okrelony w Karcie Nauczyciela,

 12. zakadowej organizacji zwizkowej - rozumie si przez to : Zarzd Oddziau ZNP w Braniewie i Komisj Zakadow NSZZ " Solidarno "Pracownikw Owiaty i Wychowania w Braniewie, dziaajce na terenie Gminy Miasto Braniewo.


ROZDZIA II


DODATEK ZA WYSUG LAT


3.


Nauczycielowi przysuguje dodatek za wysug lat w wysokoci i na zasadach okrelonych w Karcie Nauczyciela i przepisach wydanych na jej podstawie oraz na warunkach okrelonych w 4 Regulaminu.

4.

1. Dodatek przysuguje :

1) poczwszy od pierwszego dnia miesica kalendarzowego nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel naby prawo do dodatku lub wyszej stawki tego dodatku, jeeli nabycie nastpio w cigu miesica,

  2) za dany miesic , jeeli nabycie prawa do dodatku lub wyszej stawki nastpio od pierwszego dnia miesica.


  2. Dodatek przysuguje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba e przepis szczeglny stanowi inaczej. Dodatek ten przysuguje rwnie za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby bd koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym czonkiem rodziny, za ktre nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiek z ubezpieczenia spoecznego.

3. Dodatek wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia.


ROZDZIA III


DODATEK MOTYWACYJNY5.


Nauczycielowi przysuguje dodatek motywacyjny na warunkach oglnych okrelonych w rozporzdzeniu oraz wysokoci i na warunkach, i zasadach okrelonych w niniejszym Regulaminie.

6.


 1. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku motywacyjnego w nastpnym roku szkolnym po roku, w ktrym rozpocz prac w tej szkole.


 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spenienie co najmniej po jednym zadaniu okrelonych w pkt. 1, pkt. 2 , pkt 3.


 1. Uzyskanie szczeglnych osigni dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych,

a w szczeglnoci :

  1. osiganie w pracy dydaktyczno - wychowawczej penej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treci, korelacji treci programowych z innymi przedmiotami, a take uzyskiwanie przez uczniw, z uwzgldnieniem ich moliwoci oraz warunkw pracy nauczyciela, dobrych osigni dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, zawodach sportowych, olimpiadach, itp.,

  2. stosowanie rnorodnych metod nauczania oraz porwnywanie efektywnoci stosowanych metod,

  3. stosowanie nowych rozwiza metodycznych w zajciach dydaktyczno-wychowawczych,

  4. prowadzenie lekcji otwartych w ramach prac zespou przedmiotowego lub z wasnej inicjatywy,

  5. umiejtne rozwizywanie problemw wychowawczych uczniw we wsppracy z ich rodzicami ,

  6. pene rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniw, aktywne i efektywne dziaanie na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki,

  7. prowadzenie dziaalnoci majcych na celu zapobieganie i zwalczanie przejaww patologii spoecznej.

 1. Osiganie wysokiej jakoci wiadczonej pracy, zwizanej z powierzonym stanowiskiem :

  a) systematyczne i efektywne przygotowanie do przydzielonych obowizkw,

  b) dbao o mienie szkoy i poszerzenie bazy dydaktycznej,

  c) prawidowe prowadzenie dokumentacji swojej pracy,

  d) rzetelne i terminowe wywizywanie si z polece subowych,

  e) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) Realizowanie czynnoci i zaj, o ktrych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczeglnoci:

  a) udzia w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,

  b) udzia w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,

  c) opiekowanie si samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi

  dziaajcymi na terenie szkoy lub wykonywanie innych zada powierzonych przez dyrektora szkoy.

  d) aktywny udzia w realizowaniu innych zada statutowych szkoy, a w szczeglnoci

  zaj na rzecz uczniw.7.


  Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi , poza wymienionymi w 6 w ust.2 pkt 3 jest spenienie nastpujcych kryteriw:

 1. tworzenie warunkw do realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuczych szkoy w tym: prawidowe opracowanie arkusza organizacyjnego, wyposaenie w rodki dydaktyczne, sprzt, prawidowe organizowanie dziaalnoci administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunkw bhp i p.po.,

 2. opracowanie i realizacja planu finansowego szkoy w tym rwnie pozyskiwanie rodkw pozabudetowych,

 3. dbao o mienie w tym: organizowanie przegldw technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czysto i estetyka szkoy,

 4. prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracownikw, dysponowanie funduszem wiadcze socjalnych, dyscyplina pracy,

 5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym: realizacja programw nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynajcymi prac w zawodzie, zachcanie do innowacji i eksperymentw, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zalece i wnioskw organw nadzoru pedagogicznego,

 6. wspdziaanie z organem prowadzcym w zakresie realizacji zada edukacyjnych
  i wychowawczych oraz realizacja zalece i wnioskw organu prowadzcego,

 7. ksztatowanie atmosfery w pracy, w szkole sucej realizacji statutowych zada przez podlegych pracownikw,

 8. wsppraca z organami szkoy i zwizkami zawodowymi,

 9. realizacja pozostaych obowizkw, w tym :

a) przestrzeganie regulaminu pracy,

b) troska o stan bazy, estetyk, ad, porzdek,

c) samodzielno i inicjatywa w rozwizywaniu problemw,

d) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zada dodatkowych /konkursy,

olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych/.

8.


 1. Ustala si czn pul rodkw finansowych przeznaczonych na wypat dodatkw motywacyjnych w poszczeglnych szkoach w wysokoci 1,25% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego w przeliczeniu na etaty kalkulacyjne nauczycieli zatrudnionych w danej szkole z zastrzeeniem ust. 2

 2. Ustala si pul rodkw finansowych przeznaczonych na wypat dodatkw motywacyjnych dla dyrektorw i wicedyrektorw w wysokoci 60 % kwoty planowanej na ich wynagrodzenia zasadnicze.

 3. Wypata dodatkw motywacyjnych nastpuje w ramach rodkw budetowych przyznanych szkole.

 4. Dodatek motywacyjny przyznaje si na okres 1 miesica .

 5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela i wicedyrektora moe wynosi do 30% jego wynagrodzenia zasadniczego.

 6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora moe wynosi do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego.


9.

 1. Dodatek motywacyjny przyznaje:

  1. nauczycielowi zgodnie z zasadami okrelonymi w 6 ust. 2 dyrektor ,

  2. dyrektorowi zgodnie z zasadami okrelonymi w 6 ust. 2 i 7 Burmistrz Miasta Braniewa.

 2. Dodatek przysuguje nauczycielom zatrudnionym w danej szkole w wymiarze co najmniej 0,5 etatu.

 3. Dodatek motywacyjny wypaca si z dou, w terminie wypaty wynagrodzenia .
ROZDZIA IV


DODATEK FUNKCYJNY


10.


 1. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoy przysuguje dodatek funkcyjny .


 1. Dodatek funkcyjny przysuguje rwnie :

 1. nauczycielowi, ktremu powierzono wychowawstwo klasy,

 2. nauczycielowi za sprawowanie funkcji :

 1. opiekuna stau,

 2. doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.


11.


   Wysoko dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, o ktrych mowa w 10 ust. 1 i 2 okrela zacznik nr 1 do Regulaminu.
   12.

 1. Nauczycielowi przysuguje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytuw do dwch lub wicej dodatkw funkcyjnych przysuguje dodatek wyszy, z zastrzeeniem ust. 2 .


 1. W razie zbiegu tytuw do dwch lub wicej dodatkw, o ktrych mowa 10 ust.2 , nauczycielowi przysuguje dodatek funkcyjny z kadego tytuu.


 1. Dodatek funkcyjny z tytuu penienia obowizkw opiekuna stau przysuguj za kada osob odbywajc sta i powierzon danemu nauczycielowi.


 1. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysuguje za kad klas powierzon nauczycielowi niezalenie od wymiaru czasu pracy nauczyciela.


 1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora przysuguje nauczycielowi (wicedyrektorowi ), ktremu powierzono obowizki kierownicze w zastpstwie.13.


  Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego, o ktrym mowa w 10 uwzgldnia si wielko szkoy, liczb uczniw i oddziaw, liczb kadry kierowniczej w szkole i zatrudnionych pracownikw, zmianowo, zoonoci zada wynikajcych z zajmowanego stanowiska, , a w szczeglnoci:

  1. wielko szkoy, a w tym:

   1. liczb uczniw,

   2. liczb oddziaw,

   3. zatrudnienie (ilo pracownikw pedagogicznych i niepedagogicznych),

   4. ilo budynkw i ich lokalizacja,

  2. warunki organizacyjne i zoono zada wynikajcych z funkcji kierowniczej,

a w szczeglnoci:

 1. wyposaenie w pomoce dydaktyczne,

 2. prowadzenie w szkole stowki,

 3. stan bazy dydaktycznej,

 4. liczb stanowisk kierowniczych ,


14.

 1. Prawo do dodatku, o ktrym mowa w 10 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nastpio powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji (opiekuna stau lub doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta ), a jeeli powierzenie to nastpio pierwszego dnia miesica - od tego dnia.

 2. Nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwoania z kocem miesica, w ktrym nastpio odwoanie, jeeli odwoanie nastpio pierwszego dnia miesica - od tego dnia.


 1. Dodatki funkcyjne, o ktrych mowa w 10 ust. 1 i 2, nie przysuguj w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowanie zdrowia , w okresie , za ktry nie przysuguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zaprzesta penienia z innych powodw obowizkw, do ktrych jest przypisany ten dodatek, a jeeli zaprzestanie penienia obowizku nastpio od pierwszego dnia miesica; od tego dnia .


15.

 1. Dodatki funkcyjne, o jakich mowa w 10, przyznaje:

   1) nauczycielowi - dyrektor ,

   2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta Braniewa.

 1. Organy wymienione w ustpie poprzedzajcym ustalaj wysoko dodatku funkcyjnego w granicach wyznaczonych w zaczniku nr 1 do Regulaminu

 2. Dodatek dla dyrektora ustala si na rok szkolny.

 3. Dodatek funkcyjny wypaca si z gry, w terminie wypaty wynagrodzenia .ROZDZIA V


DODATEK ZA WARUNKI PRACY16.


 1. Nauczycielom pracujcym w trudnych warunkach przysuguje z tego tytuu dodatek za warunki pracy.

 2. Wykaz prac nauczycieli w trudnych warunkach okrela rozporzdzenie wskazane w 2 pkt 3 Regulaminu.

17.


 1. Nauczycielom klas przysposabiajcych do pracy zawodowej przysuguje dodatek w wysokoci 3% wynagrodzenia zasadniczego.


 1. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1 przyznawany jest w przypadku prowadzenia takich klas przez gimnazjum.

18. 1. Nauczycielom szk, ktrzy samodzielnie, bez nauczyciela wspomagajcego prowadz zajcia dydaktyczno -wychowawcze w klasach lub grupach integracyjnych , w ktrej przynajmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do ksztacenia specjalnego, przysuguje dodatek w wysokoci 5 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za kad faktycznie przepracowan godzin.


 1. Nauczycielom prowadzcym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do ksztacenia specjalnego przysuguje dodatek w wysokoci 5 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za kad faktycznie przepracowan godzin w ramach realizowanego programu nauczania indywidualnego.


 1. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 2, przysuguje rwnie nauczycielom szk prowadzcych indywidualne zajcia z niepenosprawnymi dziemi i modzie, ktrych rodzaj i stopie niepenosprawnoci zosta okrelony w 2 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriw oceny niepenosprawnoci u osb w wieku do 16 roku ycia (Dz. U. nr 17, poz. 162).

 2. W razie zbiegu tytuw do dodatku okrelonego w ust.3 i dodatku, o ktrym mowa w ust. 1 albo 2, nauczycielowi przysuguje prawo do obu tych dodatkw.


19.


  Dodatek wypaca si za czas faktycznego wykonania pracy.

20.


 1. Dodatek za warunki pracy przyznaje:

1) nauczycielowi - dyrektor ,

   2) dyrektorowi - Burmistrz Miasta Braniewa.

 1. Dodatki za warunki pracy wypaca si miesicznie z dou, w terminie wypaty wynagrodzenia.


ROZDZIA VI


WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY

DORANYCH ZASTPSTW21.


 1. Nauczycielowi realizujcemu tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, o ktrych mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty Nauczyciela, na zasadach okrelonych w art. 35 Karty Nauczyciela, przysuguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypaca si wedug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzgldnieniem dodatku za warunki pracy.


 1. Wynagrodzenie za jedn godzin ponadwymiarow ustala si dzielc przyznan nauczycielowi stawk wynagrodzenia zasadniczego ( cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku ) przez miesiczn liczb godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zaj dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.


 1. Miesiczn liczb godzin obowizkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela , o ktrych mowa w ust. 3, uzyskuje si mnoc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb , e za czas zaj do 0,5 godziny pomija si , a

co najmniej 0,5 godziny liczy si za pen godzin .


 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysuguje za faktycznie zrealizowane godziny.

 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zaj pozalekcyjnych ujte w arkuszu organizacyjnym szkoy ustala si tak, jak za godziny ponadwymiarowe .


22.


 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastpstw stosuje si odpowiednio przepisy 21 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.

 2. Dyrektor nie moe przydzieli godzin zastpstw doranych nauczycielom nie posiadajcym kwalifikacji do prowadzenia zaj realizowanych w danym oddziale.


23.


 1. Liczb godzin ponadwymiarowych i godzin doranych zastpstw, zrealizowanych w danym miesicu przez poszczeglnych nauczycieli, ustala dyrektor .


 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doranych zastpstw wypaca si miesicznie z dou.
ROZDZIA VII


PRZEPISY KOCOWE24.


 1. Okrela si nastpujce formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadcze , o ktrych mowa w 1 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu :

 1. w dokumencie stwierdzajcym nawizanie stosunku pracy - jeeli wiadczenie przysuguje od dnia nawizania stosunku pracy ,

 2. odrbnym dokumentem - jeeli wiadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysoko ,

 3. w dokumencie zmieniajcym wynagrodzenie zasadnicze - jeeli wraz ze zmian wynagrodzenia zasadniczego ulega rwnie zmianie wysoko wiadczenia .


 1. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom wiadcze, o jakich mowa w ust. 1, mona stosowa cznie do kilku wiadcze , w razie zbiegu terminw ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa .


25.


Nauczycielom zatrudnionym w niepenym wymiarze godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych wiadczenia, o ktrych mowa w 1 ust. 2, przysuguj w wysokoci proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia, o ile przepisy regulaminu nie stanowi inaczej.


26.


 1. rodki finansowe przeznaczone na wypat wiadcze, o ktrych mowa w niniejszym Regulaminie naliczane s w planach finansowych poszczeglnych szk.


 1. czna wysoko wypacanych wiadcze, o ktrych mowa w 1 nie moe przekroczy kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o ktrych mowa w ust. 1.


27.

Regulamin wchodzi w ycie w terminie i na warunkach okrelajcych wejcie w ycie uchway.

28.

W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

Zacznik Nr 1

do Regulaminu
Tabela dodatkw funkcyjnych


Lp

Stanowisko

Kwota dodatku w zotych

1.

Przedszkolaa) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie

od 600 - do 800

2.

Szkoy podstawowe i gimnazjab) Dyrektor

od 600 - do 1200


c) Wicedyrektor *

od 400 - do 800

3.

wietlice szkolne ze stowka) Kierownik wietlicy

od 250 - do 450

4.

Opiekun stau

20-30

5.

Wychowawcaa) klasy

90-110


b) w przedszkolu i oddziaach przedszkolnych

90-110

6.

Doradca metodyczny, nauczyciel konsultant nie korzystajcy ze zniki godzin

20-30

* - w szkoach liczcych co najmniej 12 oddziaw


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
02.04.2009, 11:19 CESTwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.