Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2009 > XXV sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2009 r. > Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503831
  Uchwała Nr XXV/164/09 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Braniewa.

  Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

 

Uchwaa Nr XXV/162/09

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 25 lutego 2009r.


w sprawie: zmian budetu miasta na 2009 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym

(DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p. zm.) oraz art.165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( DZ.U. z 2005r., nr 249, poz.2104 z p. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

 1. Dokonuje si zmian w budecie miasta Braniewa na rok 2009 uchwalonego uchwa Nr XXIII/154/08 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budetu miasta na 2009 rok zmienionej uchwa Nr XXIV/155/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 28 stycznia 2009r., poprzez:

 1. Zwikszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 5 000 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

 2. zmniejszenie planu dochodw budetu miasta o kwot 80 598 z zgodnie z zacznikiem nr 1,

 3. zwikszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 12 560 z zgodnie z zacznikiem nr 2 ,

 4. zmniejszenie planu wydatkw budetu miasta o kwot 88 158 z zgodnie z zacznikiem nr 2.

2. Budet miasta po zmianach wynosi:

 1. plan dochodw ogem – 48 954 626 z,

 2. plan wydatkw ogem – 60 044 626 z,

 3. deficyt budetu – 11 090 000 z.

3. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009  2011przedstawia zacznik nr 3.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci w 2009 r po zmianach wynosz 12 679 392 z, zgodnie z zacznikiem nr 4.


5. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 5.

6. Dotacje podmiotowe po zmianach wynosz dla:

 1. gminnych instytucji kultury na czn kwot 1 189 190 z,

 2. dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo  wychowawczych w wysokoci - 1 222 620 z,

 3. innych podmiotw w wysokoci 10 000 z,

zgodnie z zacznikiem nr 6.


2

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.lp.zacznik:
1zal 1.pdf
2zal 2.pdf
3zal 3.pdf
4zal 4.pdf
5zal 5.pdf
6zal 6.pdf

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
06.03.2009, 17:50 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie: zmian budżetu miasta na 2009 rok

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.