Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXIII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. > Uchwała Nr XXIII/150/08 w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej Dzi jest 16.04.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6477686
  Uchwała Nr XXIII/150/08 w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej

 

Uchwaa Nr XXIII/150/08

Rady Miejskiej Braniewa

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie okrelenia wysokoci kwoty stanowicej podstaw obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Spoecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .


Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591 ; Dz.U. z 2002 roku, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80 poz 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz.U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 roku, Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art.10 ust.4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z 2004 roku, Nr 69, poz. 624, Nr 99, poz. 1001, z 2005 roku, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 z 2006 roku Nr 94, poz. 651, Dz.U. z 2007 roku, Nr 115, poz. 793)


Rada Miejska w Braniewie uchwala ,co nastpuje :


1


Ustala si kwot stanowic podstaw obliczania dotacji na dziaalno biec od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 dla Centrum Integracji Spoecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie w wysokoci 10,00z.


2


Wykonanie Uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewa .


3


Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Przewodniczcy Rady Miejskiej

w Braniewie


Olgierd Falkowski


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXIII/150/08 w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
20.01.2009, 12:15 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXIII/150/08 w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.