Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008 r. > Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej” na lata 2008 – 2013 Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503777
  Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej” na lata 2008 – 2013

 

UCHWAA Nr XXII/146/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 listopada 2008 r.


w sprawie przyjcia „Programu Aktywnoci Lokalnej” na lata 2008 – 2013


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz.593 z pn. zm.)

Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:

1

Przyjmuje si „Program Aktywnoci Lokalnej” na lata 2008 – 2013 zgodnie z zacznikiem do niniejszej uchway


2

Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Braniewo.


3

Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd Falkowski


Zacznik do Uchway Nr XXII/146/08

Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008Program Aktywnoci Lokalnej na lata 2008 – 2013

I. Cel oglny programu

Celem Programu Aktywnoci Lokalnej jest poprawa sytuacji spoecznoci lokalnej poprzez aktywizowanie spoecznoci lokalnej i rozwizywanie problemw spoecznoci lokalnej ze szczeglnym uwzgldnieniem rodowisk osb zagroonych wykluczeniem spoecznym.  

II. Cele szczegowe:

1)      stworzenie warunkw dla powstania lokalnych inicjatyw i struktur funkcjonujcych na rzecz spoecznoci lokalnej,

2)      wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwikszenie kompetencji spoecznych, promocj dziaa prospoecznych, dostp do informacji o uprawnieniach oraz kultury i wiedzy obywatelskiej,

3)      poprawa jakoci ycia poprzez zaspokojenie potrzeb yciowych i wykorzystywanie potencjau zasobw ludzkich i spoecznych,

4)      integracja spoeczna,

5)      aktywna integracja osb zagroonych wykluczeniem spoecznym, i ich otoczenia,

6)      poprawa funkcjonowania osb wykluczonych spoecznie,  

III. Kierunki dziaa

Cele programu realizowane bd poprzez podejmowanie nastpujcych dziaa:

1)      promowanie, wspieranie i realizowanie projektw aktywizujcych i integrujcych spoeczno lokaln,

2)      promowanie i wspieranie projektw realizowanych w partnerstwie,

3)      wspdziaanie instytucji samorzdowych z instytucjami pozarzdowymi i lokaln spoecznoci,

4)      wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw,

5)      wspieranie lokalnych liderw poprzez pomoc techniczn i dostp do informacji,

6)      umoliwienie dostpu do informacji publicznej i konsultacji,

7)      organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji spoecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych,

8)      tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie,

9) systematyczne badanie potrzeb i problemw mieszkacw,

10)  pomoc w poszukiwaniu rodkw finansowych pozabudetowych,

11)  realizacja programu Miejski Orodek Pomocy Spoecznej jako „Centrum Aktywnoci Lokalnej”,

12) realizacja programu Miejski Orodek Pomocy Spoecznej jako „Centrum Wolontariatu”,

13) inne dziaania wynikajce z aktualnych potrzeb i zgodne z celami programu.  

IV. Zaoenia programu:

1)      otwarto instytucji publicznych na potrzeby rodowiska lokalnego,

2)      wsppraca wszelkich instytucji i sub, w celu realizacji programu,

3)      angaowanie lokalnej spoecznoci w realizacji celw i kierunkw dziaa,

4) przeciwdziaanie wykluczeniu i podejmowanie dziaa wielokierunkowych,

5)      kierowanie dziaa w pierwszej kolejnoci do osb i grup wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym.

V. Odbiorcy programu:

Program skierowany jest w szczeglnoci do:

1)      czonkw danej spoecznoci,

2)      osb wykluczonych lub zagroonych wykluczeniem spoecznym i ich otoczenia,

3)      osb z okrelonej grupy spoecznej tj. niepenosprawni, bezrobotni, bezdomni, uzalenieni od alkoholu lub innych rodkw odurzajcych, modzie zagroona wykluczeniem spoecznym.

VI. Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu:

W ramach programu przewiduje si zastosowanie:

1) rodowiskowej pracy socjalnej - dziaania realizowane przez pracownika socjalnego, majce na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoci do funkcjonowania w spoeczestwie poprzez penienie odpowiednich rl spoecznych oraz tworzenie warunkw sprzyjajcych temu celowi,

2) instrumentw aktywnej integracji - szereg instrumentw aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i spoecznej o ktrej mowa w zasadach przygotowania, realizacji rozliczania projektw systemowych Orodkw Pomocy spoecznej, Powiatowych Centrw Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Orodka Polityki Spoecznej w ramach programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 – 2013,

3) dziaa o charakterze rodowiskowym– inicjatywy integrujce obejmujce midzy innymi, badania, opracowania, analizy, edukacj spoeczn i obywatelsk, spotkania konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziau mieszkacw w imprezach i spotkaniach w szczeglnoci o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.  

VII. Przewidywane efekty:

1)      integracja spoecznoci lokalnej i grup spoecznych,

2)      zdiagnozowanie potrzeb i problemw oraz planowanie i realizowanie zada w odpowiedzi na realne potrzeby,

3)      skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejcych zasobw,

4)      podwyszenie jakoci realizowanych dziaa rodowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy,

5)      stworzenie paszczyzny sprzyjajcej angaowaniu si w ycie lokalnej spoecznoci,

6)      wzrost poczucia przynalenoci do danej spoecznoci i odpowiedzialnoci za procesy w niej zachodzce,

7)      wzrost zaangaowania instytucji oraz organizacji pozarzdowych w zakresie podejmowania dziaa rodowiskowych,

8)      powstawanie lokalnych grup dziaania oraz nowych organizacji pozarzdowych,

9)      realizacja projektw inicjowanych i wsporganizowanych przez lokalne spoecznoci,

10)  stay monitoring potrzeb rodowiska lokalnego,

11)  aktywizacja i poprawa funkcjonowania w spoeczestwie czonkw danej spoecznoci, osb wykluczonych oraz osb z okrelonej grupy spoecznej tj. niepenosprawni; bezrobotni; bezdomni; uzalenieni od alkoholu lub innych rodkw odurzajcych; modzie zagroona wykluczeniem spoecznym,

12) stworzenie moliwoci powrotu do aktywnego ycia w spoecznoci lokalnej.  

VIII. Realizatorzy

Realizatorami zada programu s:

Urzd Miasta Braniewo,

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Braniewie,

Warmisko-Mazurski Zakad Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Braniewie

Centrum Integracji Spoecznej,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

Stowarzyszenie Pomocy Spoecznej „Socjal”,

Miejski Orodek Sportu,

Braniewskie Centrum Kultury,

inne organizacje pozarzdowe oraz instytucje dziaajce na terenie Gminy.IX. Finansowanie programu

Realizacja zada programu moe by finansowana ze rodkw wasnych Miasta Braniewo, oraz ze rodkw zewntrznych midzy innymi z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013 w ramach projektw systemowych lub konkursowych.

X. Monitoring i ewaluacja

Monitoring i ewaluacja bd prowadzone na bieco przez realizatorw programu.


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej” na lata 2008 – 2013”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.12.2008, 13:44 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XXII/146/08 w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej” na lata 2008 – 2013

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.