Strona gwna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Uchwały Rady Miejskiej > 2008 > XXII sesja Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 26 listopada 2008 r. > Uchwała Nr XII/145/08 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie. Dzi jest 19.05.2024

Data ostatniej aktualizacji 12.01.2016
Liczba odwiedzin 6503778
  Uchwała Nr XII/145/08 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

 

Uchwaa Nr XII/145/08

Rady Miejskiej w Braniewie

z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie.


Na podstawie Art. 18 ust.2 pkt 9 (lit.h) i Art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z pniejszymi zmianami) oraz Art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spoecznej (Dz.U.Nr64, poz.593 z pniejszymi zmianami), w zwizku z Art.31 ust.1 Ustawy z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U.Nr192, poz.1378 z p.zm.)Rada Miejska w Braniewie uchwala, co nastpuje:


1


Zmienia si tre zacznika nr1 do Uchway Nr VIII/40/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie statutu Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Braniewie w nastpujcy sposb:


1/ 3 otrzymuje brzmienie

Zadania orodka realizowane s przez:

1. Referat wiadcze rodowiskowych,

2. Dom Dziennego Pobytu,

3. Dzia wiadcze Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,

4. Sekcj Dodatkw Mieszkaniowych,

5. Dzia Finansowo-Ksigowy,

6. Referat d/s Administracyjno-Gospodarczych i Kadr,

7. Stanowisko informatyka-administratora ds. bezpieczestwa danych

osobowych.
2/ W 5 ust.4 dodaje si pkt 7-11 w brzmieniu:

pkt 7- prowadzenie postpowania w sprawach wiadcze z funduszu

alimentacyjnego,

pkt 8– przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dunika

alimentacyjnego,

pkt 9– odbierania owiadcze majtkowych od dunika alimentacyjnego,

pkt10- podejmowanie dziaa wobec dunikw alimentacyjnych,

pkt11- przyznawanie i wypacanie wiadcze z funduszu alimentacyjnego.


3/ 6 otrzymuje brzmienie

Orodek realizuje wszelkie zadania zlecone gminie z zakresu:

1. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych

(Dz.U.Nr228 poz.2255),

2. ustawy z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentw (Dz.U.Nr192, poz.1378 z p.zm.).2Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego.Przewodniczcy

Rady Miejskiej w Braniewie


Olgierd FalkowskiUZASADNIENIE


Z dniem 1 padziernika 2008r. wesza w ycie ustawa z dnia 7 wrzenia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentw (Dz.U.Nr192, poz.1378, z pn. zm.), ktra okrela zasady pomocy pastwa osobom uprawnionym do alimentw na podstawie tytuu wykonawczego w przypadku bezskutecznoci egzekucji oraz dziaania podejmowane wobec dunikw alimentacyjnych.

W przypadku bezskutecznoci egzekucji osoba uprawniona moe zoy do organu waciwego wierzyciela wniosek o podjecie dziaa wobec dunika alimentacyjnego.


Zakres tych dziaa obejmuje, w szczeglnoci:

- prowadzenie postpowania w sprawie wiadcze z funduszu alimentacyjnego,


- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie owiadczenia

majtkowego,


- wydawanie decyzji w sprawach wiadcze z funduszu alimentacyjnego,


- podejmowanie dziaa wobec dunikw alimentacyjnych,


- przyznawanie i wypacanie wiadcze z funduszu alimentacyjnego.W zwizku z przekazaniem zada wynikajcych z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentw Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spoecznej naley dokona zmian statutowych dot. struktury organizacyjnej oraz zakresu dziaania orodka.
Opracowa:

Dyrektor

MOPS Braniewo

Jarosaw Keller


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Uchwała Nr XII/145/08 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.”

uytkownikdata aktualizacjiopis zmian
11.12.2008, 13:43 CETwprowadzenie informacji - Uchwała Nr XII/145/08 w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie.

peny rejestr zmian dla tej strony
do gry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urzd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeone.